Proizvodnja i promet eksplozivnih tvari

 

 Inspekcijski i upravni nadzor 

Poslove inspekcijskog i upravnog nadzora, temeljem Zakona o eksplozivnim tvarima (NN 178/04,109/07, 67/08 i 144/10), obavljaju nadzornici Ministarstva unutarnjih poslova, ustrojeni u Upravi za upravne i inspekcijske poslove, Sektoru za inspekcijske poslove, Inspekciji proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari. Pored nadzornika Ministarstva unutarnjih poslova, poslove inspekcijskog nadzora obavljaju i inspektori Inspektorata unutarnjih poslova, ustrojeni u policijskim upravama.

 Izdavanje odobrenja za stavljanje u promet i uporabu eksplozivnih tvari  

Uvjeti za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet i uporabu eksplozivnih tvari propisani su člankom 6. Zakona o eksplozivnim tvarima. 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

 • ispravu o sukladnosti s tehničkim propisima
 • upute za sigurnu uporabu i uništavanje eksplozivnih tvari
 • podatke o načinu označavanja eksplozivnih tvari
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 700 kuna.

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika) 

Sve navedeno mora biti dostavljeno na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno ukoliko su neki od dokumenata napisani na stranom jeziku ili drugom pismu, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik/latinično pismo kod ovlaštenog sudskog tumača.

Izdavanje odobrenja za proizvodnju eksplozivnih tvari 

Uvjeti za izdavanje odobrenja za proizvodnju eksplozivnih tvaripropisani su člankom 15. Zakona o eksplozivnim tvarima te Pravilnikom o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari (NN 55/09). 

Razlikujemo dvije vrste proizvodnje: stacionarna i proizvodnja na radilištu.

Za stacionarnu proizvodnju potrebno je ishoditi odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari temeljem zahtjeva za izdavanje odobrenja za proizvodnju eksplozivnih tvari. 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za proizvodnju eksplozivnih tvari potrebno je priložiti:

 • akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar
 • podatke o osobama koje će rukovati eksplozivnim tvarima pri proizvodnji
 • podatke o odgovornoj osobi kod pravne osobe ili obrtnika koja mora ispunjavati slijedeće uvjete:
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti osim za kaznena djela iz glave XX. Kaznenog zakona Republike Hrvatske (KZ) koja se odnose na sigurnost prometa
 • da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz glave X. KZ-a za kaznena djela protiv života i tijela, glave XII. KZ-a za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, glave XIII. KZ-a za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, glave XVII. KZ-a za kaznena djela protiv imovine, glave XX. KZ-a za kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i glave XXIV. KZ-a za kaznena djela protiv javnog reda
 • da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršajno djelo protiv javnog reda i mira s elementima nasilja
 • da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima ili osposobljena za obavljanje poslova pripreme miniranja
 • da ima najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti
 • da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo
 • uporabnu dozvolu za objekt u kojem će se obavljati proizvodnja eksplozivnih tvari
 • opći akt o provedbi mjera sigurnosti, plan postupanja u slučaju nesreće ili drugih izvanrednih događaja
 • dokaz da su objekti u kojima se obavlja proizvodnja ili skladištenje eksplozivne tvari pod stalnom tjelesnom ili tehničkom zaštitom
 • podatke o vrstama eksplozivnih tvari koje će se proizvoditi
 • tehnološki elaborat o postupku izrade
 • opis sustava vlastite kontrole kvalitete
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 700 kuna.

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika). 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za proizvodnju na radilištu potrebno je priložiti: 

 • akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar
 • podatke o osobama koje će rukovati eksplozivnim tvarima pri proizvodnji
 • podatke o odgovornoj osobi kod pravne osobe ili obrtnika, koja ima zdravstvenu sposobnost za rukovanje eksplozivnim tvarima te je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • podatke o vrstama eksplozivnih tvari koje će se proizvoditi
 • tehnološki elaborat o postupku izrade
 • opis sustava vlastite kontrole kvalitete
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta (opći akt i plan postupanja)
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 1020 kuna.

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika). 

Pravna osoba i obrtnik može proizvoditi i upotrijebiti eksplozivne tvari na radilištu ako za to ima specijaliziranu opremu sukladnu Pravilniku o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari i odobrenje za mjesto (lokaciju ) proizvodnje i uporabe.

Izdavanje odobrenja za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksplozivnih tvari 

Uvjeti za izdavanje odobrenja za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksplozivnih tvari propisani su člankom 16. Zakona o eksplozivnim tvarima te člankom 143. Pravilnika o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari (NN 55/09). 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja, pravna osoba ili obrtnik, dužna je priložiti: 

 • podatke o mjestu predviđenom za proizvodnju eksplozivnih tvari
 • podatke o predviđenom vremenskom razdoblju u kojem bi se obavljala  proizvodnja
 • obrazloženje iz kojeg je vidljiva utemeljenost proizvodnje na mjestu uporabe eksploziva
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 700 kuna.

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika). 

Odobrenje za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksplozivnih tvari izdaje se do završetka radova, a najduže na razdoblje od dvije godine.  

Izdavanje odobrenja za istraživanje novih vrsta eksplozivnih tvari 

Uvjeti za izdavanje odobrenja za istraživanje novih vrsta eksplozivnih tvaripropisani su člankom 18. Zakona o eksplozivnim tvarima.
Istraživanjima novih vrsta eksplozivnih tvari mogu se baviti proizvođači eksplozivnih tvari, ali i druge pravne osobe koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ako osiguraju tehničke uvjete i sigurnosne mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša. 

Uz zahtjev za izdavanjem odobrenja potrebno je priložiti:  

 • akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar
 • podatke o osobama koje će rukovati eksplozivnim tvarima pri istraživanju
 • podatke o odgovornoj osobi kod pravne osobe ili obrtnika koja mora ispunjavati slijedeće uvjete:
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti osim za kaznena djela iz glave XX. Kaznenog zakona Republike Hrvatske (KZ) koja se odnose na sigurnost prometa
 • da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz glave X. KZ-a za kaznena djela protiv života i tijela, glave XII. KZ-a za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, glave XIII. KZ-a za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, glave XVII. KZ-a za kaznena djela protiv imovine, glave XX. KZ-a za kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i glave XXIV. KZ-a za kaznena djela protiv javnog reda
 • da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršajno djelo protiv javnog reda i mira s elementima nasilja
 • da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima ili osposobljena za obavljanje poslova pripreme miniranja,
 • da ima najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti
 • da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo
 • uporabnu dozvolu za objekt u kojem će se obavljati istraživanje eksplozivnih tvari
 • opći akt o provedbi mjera sigurnosti, plan postupanja u slučaju nesreće ili drugih izvanrednih događaja
 • dokaz da su objekti u kojima se obavlja istraživanje ili skladištenje eksplozivne tvari pod stalnom tjelesnom ili tehničkom zaštitom
 • podatke o vrstama eksplozivnih tvari koje će se istraživati
 • tehnološki elaborat o postupku
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 350 kuna.

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika).

 Izdavanje odobrenja za obavljanje prometa eksplozivnih tvari 

Uvjeti za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova prometa eksplozivnih tvari propisani su člankom 21. Zakona o eksplozivnim tvarima.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

 • akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar
 • podatke o odgovornoj osobi koja mora ispunjavati slijedeće uvjete:
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti osim za kaznena djela iz glave XX. Kaznenog zakona Republike Hrvatske (KZ) koja se odnose na sigurnost prometa
 • da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz glave X. KZ-a za kaznena djela protiv života i tijela, glave XII. KZ-a za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, glave XIII. KZ-a za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, glave XVII. KZ-a za kaznena djela protiv imovine, glave XX. KZ-a za kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i glave XXIV. KZ-a za kaznena djela protiv javnog reda
 • da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršajno djelo protiv javnog reda i mira s elementima nasilja
 • da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo
 • opći akt o provedbi mjera sigurnosti, plan postupanja u slučaju nesreće ili drugih izvanrednih događaja
 • dokaz o posjedovanju skladišta za te namjene, koje mora imati uporabnu dozvolu
 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 700 kuna.

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika).

Izdavanje odobrenja za maloprodaju pirotehničkih sredstava

Uvjeti za izdavanje odobrenja za maloprodaju pirotehničkih sredstava propisani su člankom 30. Zakona o eksplozivnim tvarima te Pravilnikomo prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava (NN 141/08 i 65/10). Zahtjev za izdavanjem odobrenja za maloprodaju pirotehničkih sredstava mogu podnijeti pravne osobe ili obrtnici koji imaju odobrenje za promet eksplozivnim tvarima.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenjapotrebno je priložiti:

 • dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (vlastitog ili unajmljenog)
 • osobe koje obavljaju poslove prodaje pirotehničkih sredstava moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti osim za kaznena djela iz glave XX. Kaznenog zakona Republike Hrvatske (KZ) koja se odnose na sigurnost prometa
 • da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz glave X. KZ-a za kaznena djela protiv života i tijela, glave XII. KZ-a za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, glave XIII. KZ-a za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, glave XVII. KZ-a za kaznena djela protiv imovine, glave XX. KZ-a za kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i glave XXIV. KZ-a za kaznena djela protiv javnog reda
 • da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršajno djelo protiv javnog reda i mira s elementima nasilja 
 • da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo
 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 700 kuna.

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika). 

Izdavanje odobrenja za izvođenje javnog vatrometa 

Uvjeti za izdavanje odobrenja za izvođenje javnih vatrometa propisani su člankom 31. Zakona o eksplozivnim tvarima. 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:  

 • akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar
 • dokaz da ima zaposlenu najmanje jednu osobu koja posjeduje dozvolu za izvođenje javnog vatrometa
 • dokaz o posjedovanju građevine u kojoj se skladište vatrometna sredstva, izgrađene u skladu s propisima o skladištima eksplozivnih tvari, koja ima uporabnu dozvolu
 • podatak o odgovornoj osobi koja mora koja mora ispunjavati slijedeće uvjete:
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti osim za kaznena djela iz glave XX. Kaznenog zakona Republike Hrvatske  (KZ) koja se odnose na sigurnost prometa
 • da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz glave X. KZ-a za kaznena djela protiv života i tijela, glave XII. KZ-a za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, glave XIII. KZ-a za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, glave XVII. KZ-a za kaznena djela protiv imovine, glave XX. KZ-a za kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i glave XXIV. KZ-a za kaznena djela protiv javnog reda,
 • da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršajno djelo protiv javnog reda i mira s elementima nasilja 
 • da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 350 kuna

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika).

Izdavanje odobrenja za mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa 

Uvjeti za izdavanje odobrenja za mjesto i vrijeme održavanja vatrometa propisani su člankom 32. Zakona o eksplozivnim tvarima te člankom 18. Pravilnika  o izvođenju javnih vatrometa (NN 131/08 i 62/12). Odobrenje za mjesto i vrijeme održavanja vatrometa izdaje nadležna policijska uprava prema mjestu izvođenja. 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

 • plan izvođenja javnog vatrometa
 • odobrenje vlasnika ili koncesionara zemljišta ili objekta s kojeg će se izvoditi javni vatromet
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 140 kuna

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 – RKDP PU - OIB pravne osobe ili obrtnika)

 • dokument iz kojeg je vidljivo da je osigurano vatrogasno dežurstvo i dežurstvo ekipe hitne medicinske hitne pomoći, ako je to predviđeno planom izvođenja javnog vatrometa.

Izdavanje dozvola fizičkim osobama za izvođenja javnih vatrometa 

Uvjeti za izdavanje dozvole za izvođenje javnog vatrometa propisani su člankom 5. Pravilnikom o izvođenju javnog vatrometa (NN131/08 i 69/12). 

Uz zahtjev za izdavanje dozvole potrebno je priložiti:

 • svjedodžba ili diploma srednje, više ili visoke stručne spreme
 • radna knjižica ili drugi dokaz o radnom stažu na poslovima izvođenja javnih  vatrometa u trajanju od najmanje dvije godine ili rješenje Ministarstva unutarnjih poslova kojim se odobrava obavljanje poslova izvođenja javnih vatrometa, a u kojima su navedeni kao odgovorne osobe za rukovanje pirotehničkim sredstvima i/ili za samostalno obavljanje poslova izvođenja javnih vatrometa ili osobe koje mogu aktivirati vatromete
 • neovjerena preslika osobne iskaznice kao dokaz da ima navršenih 18 godina života
 • fotografija veličine 22 mm × 28 mm
 • dokaz o osposobljenosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju vatrometa
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • dokaz o sudjelovanju u pripremi za izvođenje najmanje deset vatrometa
 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi za dozvolu u iznosu od 35 kuna

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika),

 • dokaz o uplaćenoj naknadi za izradu dozvole u iznosu od 105 kuna

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 63, poziv na br. odobrenja: HR 7005 –713-23078).

Izdavanje odobrenja za izvođenje glasnog pucanja 

Uvjeti za izdavanje odobrenja za izvođenje glasnog pucnja  propisani su člankom 41. Zakona o eksplozivnim tvarima. 

Uz zahtjev za izdavanje odobravanja potrebno je priložiti: 

 • akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar
 • podatak o odgovornoj osobi koja mora koja mora ispunjavati slijedeće uvjete:
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti osim za kaznena djela iz glave XX. Kaznenog zakona Republike Hrvatske   (KZ) koja se odnose na sigurnost prometa
 • da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz glave X. KZ-a za kaznena djela protiv života i tijela, glave XII. KZ-a za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, glave XIII. KZ-a za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, glave XVII. KZ-a za kaznena djela protiv imovine, glave XX. KZ-a za kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i glave XXIV. KZ-a za kaznena djela protiv javnog reda
 • da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršajno djelo protiv javnog reda i mira s elementima nasilja
 • da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo
 • podatke o osobama koje će izvoditi glasno pucanje i njihovoj osposobljenosti
 • dokaz o posjedovanju skladišta za skladištenje eksplozivnih tvari, potrebnih za obavljanje glasnog pucanja, izgrađenog sukladno propisima o skladištima, kapaciteta predviđenog sukladno količinama potrebnim za izvođenje glasnog pucanja, koje mora imati uporabnu dozvolu ili dokaz o posjedovanju ormara koji se zaključava, izrađenog od materijala reakcije na požar A1 i najmanjeg razreda otpornosti na požar EI 30 i koji je pričvršćen u pod ili zid prostorije koja se zaključava i koja je u vlasništvu ili u najmu pravne osobe ili obrtnika koji obavlja poslove glasnog pucanja
 • dokaz o posjedovanju naprava ispitanih u skladu s propisima o oružju, kojima će se izvoditi glasno pucanje
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 140 kuna

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika).

Izdavanje odobrenja za mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucanja 

Uvjeti za izdavanje odobrenja za mjesto i vrijeme održavanja glasnog pucanjapropisani su člankom 42. Zakona o eksplozivnim tvarima. Na zahtjev izvođača glasnog pucanja odobrenje izdaje nadležna policijska uprava prema mjestu izvođenja. 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

 • broj rješenja Ministarstva kojim je pravnoj osobi ili obrtniku odobreno izvođenje glasnog pucanja
 • podatke o mjestu na kojem će se izvoditi glasno pucanje s prikazom udaljenosti od građevina, prometnica i drugih objekata
 • točno vrijeme početka i prestanka izvođenja glasnog pucanja
 • podatke o osobama koje će izvoditi glasno pucanje
 • podatke o vrsti i količini eksplozivnih tvari koje će biti uporabljene za izvođenje glasnog pucanja, s detaljnim prikazom raspodjele ukupne količine po pojedinom izvršenju glasnog pucanja, prikaz mjera i radnji koje će pri izvođenju glasnog pucanja poduzeti radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine i zaštite okoliša
 • suglasnost tijela jedinice lokalne samouprave, ako se glasni pucanj izvodi za označavanje podneva i sl., i to kontinuirano u tjednu, određeni dan ili dane,
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 35 kuna

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 – RKDP PU -OIB pravne osobe ili obrtnika).

Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova miniranja 

Uvjeti za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova miniranja propisani su člankom 34. Zakona o eksplozivnim  tvarima. Odobrenje se može izdati samo za onu vrstu miniranja za koju stalno uposlena osoba u pravnoj osobi ili obrtu posjeduje dozvolu.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

 • akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar
 • dokaz da pravna osoba ili obrtnik ima zaposlenu najmanje jednu osobu koja posjeduje dozvolu za miniranje
 • dokaz o posjedovanju skladišta za skladištenje eksplozivnih tvari potrebnih za potrebe miniranja, izgrađenog sukladno propisima o skladištima donesenih na temelju Zakona o eksplozivnim tvarima, koje mora imati uporabnu dozvolu
 • podatak o odgovornoj osobi koja mora koja mora ispunjavati slijedeće uvjete:
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti osim za kaznena djela iz glave XX. Kaznenog zakona Republike Hrvatske (KZ) koja se odnose na sigurnost prometa
 • da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz glave X. KZ-a za kaznena djela protiv života i tijela, glave XII. KZ-a za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, glave XIII. KZ-a za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, glave XVII. KZ-a za kaznena djela protiv imovine, glave XX. KZ-a za kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i glave XXIV. KZ-a za kaznena djela protiv javnog reda
 • da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršajno djelo protiv javnog reda i mira s elementima nasilja
 • da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima ili osposobljena za obavljanje poslova pripreme miniranja
 • da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 350 kuna

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika).

Izdavanje odobrenja za izvođenje jednog ili više vrsta miniranja

Dozvole za miniranje

Dozvole za miniranje izdaje Ministarstvo na zahtjev podnositelja. Dozvola se izdaje za obavljanje jedne ili više vrsta miniranja, koja su propisana Zakonom o eksplozivnim tvarima, a to su:

 • nadzemna miniranja
 • specijalna miniranja
 • podzemna miniranja
 • miniranja pri razminiranju. 

Uvjeti za dozvolu za miniranje propisani su Zakonom o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/08, 67/08 i 144/10) i Pravilnikom o dozvoli za miniranje (NN 57/06, 21/07 i 119/07).
Uz zahtjev za izdavanje dozvole za nadzemna i podzemna miniranja potrebno je priložiti:           

 • presliku svjedodžbe ili diplome srednje, više ili visoke stručne spreme rudarske struke
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu pred povjerenstvom tijela državne uprave nadležnog  za poslove rudarstva
 • presliku dokaza o radnom stažu na poslovima pripreme miniranja ili sličnim poslovima u trajanju od  najmanje četiri godine za osobu koja ima srednju stručnu spremu, ili dvije godine radnog  staža na istim poslovima za osobu koja ima višu ili visoku stručnu spremu
 • dokaz da osoba ima navršenih 18 godina života
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • fotografiju veličine 22 mm x 28 mm.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za specijalna miniranja potrebno je priložiti:

 • presliku diplome više ili visoke stručne spreme rudarske struke
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu pred povjerenstvom tijela državne uprave nadležnog za poslove rudarstva
 • dokaz da osoba ima navršenih 18 godina života
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • fotografiju veličine 22 mm x 28 mm
 • presliku dokaza o radnom stažu na poslovima pripreme miniranja ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje pet godina za osobu koja ima višu stručnu spremu, ili četiri godine radnog staža na istim poslovima za osobu koja ima visoku stručnu spremu. 

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za miniranja pri razminiranju potrebno je priložiti:

 • dokaz da osoba ima navršenih 18 godina života
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • fotografija veličine 22 mm x 28 mm
 • dokaz o posjedovanju ovlasti pirotehničara izdanu prema propisima koji ureduju poslove razminiranja
 • presliku dokaza o radnom stažu u trajanju od najmanje jedne godine na poslovima razminiranja ili miniranja. 

Uz zahtjev za izdavanje naprijed navedenih dozvola za miniranje potrebno je priložiti i:

 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi za dozvolu u iznosu od 70 kuna

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika)

 • dokaz o uplaćenoj naknadi za izradu dozvole u iznosu od 105 kuna

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 63, poziv na br. odobrenja: HR 7005 –713-21849).

Izdavanje odobrenja za prijevoz eksplozivnih tvari  

Uvjeti za prijevoz eksplozivnih tvari propisani su Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07). Za prijevoz eksplozivnih tvari u međunarodnom prometu (uvoz, izvoz i provoz) izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH, a za prijevoz u unutarnjem prometu  izdaje Policijska uprava odredišnog područja. 

Zahtjev za izdavanjem odobrenja za prijevoz eksplozivnih tvari u međunarodnom prometu podnosi pošiljatelj ili organizator prijevoza ili primatelj, a mora sadržavati: 

 •   podatke o proizvođaču, pošiljatelju, prijevozniku i primatelju
 •   UN brojeve opasnih tvari te podatke i potvrde određene međunarodnim propisima o prijevozu opasnih tvari
 •   podatke o vrsti, tehničkom nazivu, količini, načinu pakiranja, kemijskom i fizičkom sastavu opasnih tvari
 •   naznaku pravca kretanja (itinerara)
 •   naznaku mjesta istovara
 •   vremensko razdoblje od 15 dana u kojem će se prijevoz obaviti
 •   podatke o vozilu i vozaču za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu
 •   odobrenje nadležnog tijela susjedne države kojim se odobrava uvoz ili provoz
 •   dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi za dozvolu u iznosu od 525 kuna

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika).

Zahtjev za izdavanjem odobrenja za prijevoz eksplozivnih tvari u unutarnjem prometu podnosi pošiljatelj ili organizator prijevoza ili primatelj, a mora sadržavati: 

 • podatke o proizvođaču, pošiljatelju, prijevozniku i primatelju
 • UN brojeve opasnih tvari te podatke i potvrde određene međunarodnim propisima o prijevozu opasnih tvari
 • podatke o vrsti, tehničkom nazivu, količini, načinu pakiranja, kemijskom i fizičkom sastavu opasnih tvari
 • naznaku pravca kretanja (itinerara)
 • naznaku mjesta istovara
 • vremensko razdoblje od 15 dana ako će se prijevoz obaviti jednokratno ili vremensko razdoblje od 30 dana ako će se prijevoz obavljati višekratno
 • podatke o vozilu i vozaču za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu
 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi za dozvolu u iznosu od 70 kuna

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 – RKDP PU -OIB pravne osobe ili obrtnika).

Izdavanje ovlaštenja za stručne poslove u postupku ocjene sukladnosti eksplozivnih tvari 

Ovlaštenje za obavljanje poslova ocjene sukladnosti eksplozivnih tvari izdaje se pravnoj ili fizičkoj osobi za koju je Hrvatska akreditacijska agencija utvrdila da je stručno i tehnički osposobljena za provedbu poslova u postupku ocjene sukladnosti, a prema zahtjevima utvrđenima Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari.

Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Baštijanova bb, 10 001 Zagreb (Ex-Agencija) za koju je MUP, sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN 146/05 i 119/07) izdao ovlaštenje.

Izdavanje odobrenja za stručno osposobljavanje osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima  

Uvjeti za izdavanje odobrenja o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima propisani su člankom 2. i člankom 5. Pravilnika o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN 134/08 i 97/10). 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

 • akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar
 • dokaz o postojanju poligona ili ugovor (preslika ovjerena od strane javnog bilježnika) o iznajmljivanju istog
 • popis osoba koje će obavljati stručno osposobljavanje s dokazom o vrsti i stupnju   njihove stručne spreme
 • popis i opis opreme (učionica opskrbljenih školskim namještajem, shemama, crtežima, fotografijama, informatičkom opremom, poligonima sa školskim primjerima eksplozivnih tvari te potrebnim uređajima)
 • plan rada i izvedbeni program
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 700 kuna

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160; model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika). 

 

Dokumenti priloženi uz zahtjeve moraju biti u izvornoj formi ili ovjerene preslike, ili neovjerene preslike uz dostavu izvornika na uvid. Sve potvrde, ukoliko nisu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, moraju biti prevedene kod ovlaštenog sudskog tumača.

Svi navedeni zahtjevi se podnose na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

UPRAVA ZA UPRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
ZAGREB, ILICA 335
 

osim  zahtjeva za:

 • mjesto i vrijeme izvođenja javnih vatrometa
 • mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucnja
 • unutarnji prijevoz eksplozivnih tvari koje izdaje policijska uprava odredišnog područja, koji se podnose na adresu policijske uprave koja je nadležna za to područje