početna > Savjeti > Najčešća pitanja > Prebivalište i boravište

Prebivalište i boravište


Što je prebivalište, a što boravište?
 

Prema Zakonu o prebivalištu (NN 144/12) prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi. Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila. Boravište se prijavljuje ako će trajati dulje od tri mjeseca.

Prebivalište i boravište prijavljuje se policijskoj upravi ili policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu u kojem osoba želi prijaviti prebivalište ili boravište. Prijava prebivališta i boravišta podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto boravišta.
Osoba koja se trajno iseljava iz Republike Hrvatske dužna je prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi ili policijskoj postaji u kojoj ima prijavljeno prebivalište. Ako osoba propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije- konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju se iselila. Propuštanje podnošenja prijave ili odjave u propisanom roku povlači za sobom prekršajnu odgovornost po članku 16. navedenog Zakona.               

Građanin je dužan prilikom prijave prebivališta i boravišta dati točne i istinite podatke, a protivno postupanje se prekršajno kažnjava i povlači za sobom odjavu po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu. 

 
Koja je dokumentacija potrebna za prvu prijavu prebivališta u RH?
 

Zahtjevu za prvu prijavu prebivališta potrebno je priložiti:

  • dokaz o identitetu
  • potpisanu izjavu kojom građanin potvrđuje da se nastanio u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti prebivalište
  • ovjerenu izjavu stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu, ukoliko građanin prijavljuje prebivalište na adresi stanodavca (stanodavac može suglasnost dati i neposredno u policijskoj upravi/policijskoj postaji koja evidentira prijavu prebivališta stanoprimca).
  • popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br. 1).
  • građanin koji nije upisan u maticu rođenih na području Republike Hrvatske treba priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list
 
Gdje mogu nabaviti Obrazac 1?
 
Obrazac 1 možete ispisati s web stranice Ministarstva unutarnjih poslova - Izrada dokumenata - Obrasci, ili ga možete dobiti u nadležnoj policijskoj upravi/postaji.
 
Kako ishoditi uvjerenje o prebivalištu? 
 
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o prebivalištu podnosi se policijskoj upravi ili policijskoj postaji uz predočenje identifikacijske isprave (osobne iskaznice, putovnice). Građanin koji želi ishoditi uvjerenje o prebivalištu za dijete, uz zahtjev treba priložiti, na uvid, i djetetov rodni list/izvod iz matice rođenih, ukoliko dijete nije upisano u maticu rođenih Republike Hrvatske.

Ukoliko zahtjev za izdavanje uvjerenja o prebivalištu podnosi treća osoba, potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje pravni interes za pribavljanje podataka o prebivalištu sukladno članku 15. Zakona o prebivalištu i člancima 7. i 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Uvjerenje o prebivalištu izdaje se odmah, a podliježe naplati upravne pristojbe po Tarifnom broju 4. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi u iznosu od 20 kuna, osim ukoliko osoba nije oslobođena plaćanja upravnih pristojbi.

Da li je uvjerenje o prebivalištu jedini dokaz o prebivalištu neke osobe? 

Ne, jer je prema odredbi članka 1. Zakona o osobnoj iskaznici osobna iskaznica javna isprava kojom državljanin Republike Hrvatske, između ostalog, dokazuje prebivalište i adresu stanovanja. Dakle, osobna iskaznica je dokaz o prebivalištu.

Prebivalište mi je na jednoj adresi, a želim prijaviti boravište na drugoj adresi u istom mjestu (gradu). Da li je to moguće? 

Da. Boravište se može prijaviti u mjestu prijavljenog prebivališta, ali na drugoj adresi.

Je li za prijavu supružnika na moju adresu stanovanja dovoljno priložiti vjenčani list ?

Supružnik mora priložiti ovjerenu izjavu stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu, a stanodavac može suglasnost dati i neposredno u policijskoj upravi ili policijskoj postaji koja evidentira prijavu prebivališta supružnika.

Kada je građanin obvezan odjaviti prebivalište, a kada prijaviti privremeni odlazak iz Republike Hrvatske?

Prema odredbama Zakona o prebivalištu obveza odjave prebivališta u Republici Hrvatskoj postoji za one hrvatske državljane koji su iselili iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi. Prebivalište moraju odjaviti prije iseljenja, a ako su to propustili učiniti odjavu mogu zatražiti i putem nadležne diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju su iselili. Prema tome odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj mora samo ona osoba koja se trajno nastanila u inozemstvu.
Prilikom odjave prebivališta ta osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja.
 
Hrvatski državljanin koji se ne namjerava iseliti iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi, nego privremeno boravi izvan Republike Hrvatske radi obrazovanja, zaposlenja, dugotrajnog liječenja i drugih razloga nije dužan odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ta osoba je dužna policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj dojaviti da privremeno boravi u inozemstvu. Ako nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku, obavijest o svojem privremenom boravku u inozemstvu može dati i u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu te mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu (potvrdu o zaposlenju, školovanju, dozvolu boravka u inozemstvu i sl., a u nekim slučajevima i svoju pisanu izjavu o razlozima boravka u inozemstvu).
Osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu.
Dakle, osobe koje su zaposlene u inozemstvu, ali nemaju namjeru trajno se nastaniti u inozemstvu, nisu dužne odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Te su osobe dužne dojaviti da privremeno borave u inozemstvu i dojavu obnoviti nakon proteka razdoblja od 5 godina te nadalje dojavu o privremenom boravku u inozemstvu obnavljati nakon svakog daljnjeg proteka razdoblja od tri godine, ako i dalje budu boravile u inozemstvu.
 
Međutim, osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali nisu nikad živjele u mjestu prijavljenog prebivališta (prebivalište su prijavile fiktivno), dužne su odjaviti svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj bez obzira žive li i dalje u državi u kojoj su živjele i prije fiktivne prijave prebivališta u Republici Hrvatskoj ili sada žive u nekoj drugoj državi. 

 
Može li hrvatski državljanin koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj ishoditi osobnu iskaznicu?

Hrvatski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj može ishoditi osobnu iskaznicu u koju se upisuje podatak o njegovom prebivalištu izvan Republike Hrvatske, prema podacima o prebivalištu ispisanima u javnoj ispravi koju mu je izdalo nadležno tijelo države u kojoj ima prijavljeno prebivalište ili odobren boravak. Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi u bilo kojoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji na području Republike Hrvatske koja ima upravne poslove.

Kako fizička ili pravna osoba može pribaviti podatak o prebivalištu druge osobe? 

Pisanoj zamolbi za dostavu podatka o prebivalištu druge osobe potrebno je, sukladno članku 7. i 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), priložiti dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi postojanje pravnog interesa za pribavljanje podataka o prebivalištu druge osobe (primjerice: akt suda iz kojeg je vidljivo da je podatak potrebno pribaviti radi vođenja sudskog postupka).