početna > Policija > Ravnateljstvo policije > Policijska akademija > Visoka policijska škola > Istraživački dani Visoke policijske škole 2016.

Istraživački dani Visoke policijske škole 2016.

 

                            

 

 V. MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA

„ISTRAŽIVAČKI DANI VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE U ZAGREBU“

Program konferencije

Zbornik sažetaka radova

Zbornik radova - Proceedings (download, .pdf)

Visoka policijska škola i Policijska akademija MUP-a Republike Hrvatske organizira V. međunarodnu znanstveno - stručnu konferenciju pod nazivom Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu – „Unaprjeđivanje sigurnosne uloge  policije  primjenom novih tehnologija i metoda“.  Cilj konferencije je prikaz doprinosa novih tehnologija u djelovanju policije i razvoju struke te razmjena dobre prakse i istraživačkih iskustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Namijenjena je znanstvenicima i stručnjacima iz područja kriminalistike, policijskih znanosti, sigurnosti i srodnih disciplina, ali i praktičarima koji svojim empirijskim istraživanjima mogu doprinijeti razvoju struke.

Tematski okvir konferencije obuhvaća sljedeća istraživačka područja:

  1. Nove tehnologije i informatizacija policije u funkciji jačanja odnosa s građanima (e-policija, društvene mreže i dr.);
  2. Unaprjeđivanje upravljanja policijskim procesima primjenom novih tehnologija;
  3. Doprinos novih tehnologija u prevenciji kriminala, kod javnih okupljanja i policijskih intervencija;
  4. Funkcija i disfunkcija u ostvarivanju nacionalne sigurnosti, urbana sigurnost  te računalna sigurnost i dileme kod prikupljanja, korištenja i čuvanja podataka u  bazama.
Konferencija će se održati na Visokoj policijskoj školi, Policijskoj akademiji MUP-a RH (Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb) 21. i 22. travnja 2016. godine.
Radni jezici Konferencije su hrvatski i engleski.
 
VAŽNI DATUMI
• Rok za predaju sažetaka radova do 15. siječnja 2016.
• Obavijest sudionicima o prihvaćanju sažetaka do 1. veljače 2016.
• Dostavljanje cjelovitih radova do 21. veljače 2016.
• Obavijest o prihvaćanju cjelovitih radova do 24. ožujka 2016.
• Uplata kotizacije za sudionike do 1. travnja 2016.
 
Dokumenti:

Sve ostale informacije možete dobiti na adresi elektroničke pošte: idvps@fkz.hr


                        

5THINTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE

‘POLICE COLLEGE RESEARCH DAYS IN ZAGREB’

The Police College and the Police Academy, the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia organize the 5th International Scientific and Professional Conference ‘Zagreb Police College Research Days - Enhancing the efficiency of police work by using new technologies and methods. The aim of the conference is the review of the contribution of new technologies in policing and the development of this professional branch as well as good practise exchange and research on the national and international level. It is intended for scientists and professionals in criminalistics, police science, security and related fields, but also to all practitioners who may contribute to professional development with their empirical research.

Topics

  1. New technologies and computerization of the police with the aim to strengthen relations with citizens (e-police, social networks.)
  2. Improvement of management and policing by using new technologies
  3. The contribution of new technologies in crime prevention, public gatherings and police interventions.
  4. Function and dysfunction in achieving the national security, urban safety and security and cyber safety and dilemmas involving gathering, use and safekeeping data in databases
The conference will be held at the Police College, Police Academy of the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia (Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb, Croatia) on 21st and 22nd April 2016.
The working languages at the conference will be English and Croatian.
 
DEADLINES
• Paper registration and summary submission by 15th January 2016
• Notification of summary acceptance by 1st February 2016
• Paper submission by 21st February 2016
• Notification of paper acceptance by 24th March 2016
• Conference fee payment for all participants by 1st April 2016
 
Conference documents:

 

All other information on e-mail: idvps@fkz.hr