Prebivalište - boravište


Što je to prebivalište / boravište

Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila. Boravište se prijavljuje ako će  trajati dulje od tri mjeseca.

Građani su dužni prijaviti i odjaviti prebivalište i prijaviti boravište.

Prebivalište i boravište prijavljuje se policijskoj upravi/policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu u kojem osoba želi prijaviti prebivalište ili boravište. Prijava prebivališta i boravišta podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto boravišta.

Osoba koja se trajno iseljava iz Republike Hrvatske dužna je prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi/policijskoj postaji u kojoj ima prijavljeno prebivalište. Ako osoba propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije -  konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju se iselila.  Prijava i odjava se podnosi na obrascu br. 1

Osoba koja u propisanom roku ne prijavi prebivalište, boravište ili radi trajnog iseljenja iz Republike Hrvatske ne odjavi prebivalište ili ne produži prijavu boravišta kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500 do 5000 kuna.        

Prijave za maloljetne osobe i osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti te osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti u pogledu davanja izjava ili poduzimanja radnji koje se odnose na osobna stanja u upravnoj stvari koja je predmet postupka, podnose roditelji, odnosno skrbnici.

Kada roditelji maloljetne osobe imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na različitim adresama, prebivalište ili boravište maloljetne osobe prijavljuje se na adresi jednog roditelja, uz suglasnost drugog roditelja.

Ako roditelji maloljetne osobe ne žive u obiteljskoj zajednici, zahtjev podnosi roditelj s kojim maloljetna osoba živi na temelju odluke nadležnog tijela, a prebivalište maloljetne osobe prijavljuje se na adresi tog roditelja.

Ako roditelji maloljetne osobe ne žive u obiteljskoj zajednici, a nije donesena odluka nadležnog tijela o tome s kojim će roditeljem maloljetna osoba živjeti, prebivalište maloljetne osobe prijavljuje se na adresi roditelja s kojim živi, uz suglasnost centra za socijalnu skrb. 
 

Prva prijava prebivališta

 • Zahtjev za prvu prijavu prebivališta podnosi se u policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin želi prijaviti prebivalište

Potrebno je :

 • dokaz o identitetu
 • popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br. 1)
 • potpisana izjava kojom građanin potvrđuje da se nastanio u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti prebivalište (građanin koji da lažnu izjavu podliježe prekršajnoj odgovornosti i prekršajnoj sankciji u iznosu od 500 do 5000 kuna)
 • ukoliko niste vlasnik/suvlasnik nekretnine na kojoj se prijavljujete potrebno je jedno od navedenih:
  • suglasnost stanodavca (vlasnika), odnosno svih suvlasnika ovjerena kod javnog bilježnika (ukoliko je nekretnina na kojoj osoba prijavljuje prebivalište u suvlasništvu). Stanodavac suglasnost može dati i neposredno pred službenom osobom na šalteru upravnih poslova nadležne PU/PP ili elektronički putem sustava e-Građan
  • osoba koja je sa stanodavcem sklopila ugovor o najmu koji je ovjeren kod javnog bilježnika može priložiti taj ugovor te u tom slučaju nije potrebna suglasnost stanodavca 
 • građanin koji nije upisan u maticu rođenih na području Republike Hrvatske treba priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list

  

Promjena prebivališta (odjava i prijava)

 • Zahtjev za prijavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu u kojem građanin prijavljuje novo prebivalište. Policijska uprava/policijska postaja u kojoj građanin prijavljuje novo prebivalište izvršit će odjavu ranijeg prebivališta.

Potrebno je:

 • osobna iskaznica
 • popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br.1
 • potpisana izjava kojom građanin potvrđuje da se nastanio u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti prebivalište (građanin koji da lažnu izjavu podliježe prekršajnoj odgovornosti i prekršajnoj sankciji u iznosu od 500 do 5000 kuna)
 • ukoliko niste vlasnik/suvlasnik nekretnine na kojoj se prijavljujete potrebno je jedno od navedenih:
  • suglasnost stanodavca (vlasnika), odnosno svih suvlasnika ovjerena kod javnog bilježnika (ukoliko je nekretnina na kojoj osoba prijavljuje prebivalište u suvlasništvu). Stanodavac suglasnost može dati i neposredno pred službenom osobom na šalteru upravnih poslova nadležne PU/PP ili elektronički putem sustava e-Građan
  • osoba koja je sa stanodavcem sklopila ugovor o najmu koji je ovjeren kod javnog bilježnika može priložiti taj ugovor te u tom slučaju nije potrebna suglasnost stanodavca 

Napomena:

Osoba koja daje stan na korištenje drugoj osobi na razdoblje duže od tri mjeseca dužna je mjesno nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji u roku od 15 dana od dana kad je stan dala na korištenje dostaviti podatke o osobi kojoj je stan dala na korištenje te mjestu i adresi na kojoj se stan nalazi.  

Prijava boravišta

 • Zahtjev za prijavu boravišta podnosi se u policijskoj upravi  /policijskoj postaji (PU / PP) prema mjestu u kojem građanin želi prijaviti boravište

Potrebno je:

 • osobna iskaznica
 • potpisana izjava kojom građanin potvrđuje da privremeno boravi u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti boravište (građanin koji da lažnu izjavu podliježe prekršajnoj odgovornosti i prekršajnoj sankciji u iznosu od 500 do 5000 kuna)
 • ovjerena izjava stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu, ukoliko građanin prijavljuje boravište na adresi stanodavca (stanodavac može suglasnost dati i neposredno u policijskoj upravi/policijskoj postaji koja evidentira prijavu boravišta stanoprimca ili elektroničkim putem preko sustava e-Građani)
 • popunjeni obrazac prijave boravišta (obrazac br.1)

Napomena:

Boravište se prijavljuje na razdoblje od godinu dana, a nakon proteka godine dana može se produžiti na još godinu dana. Iznimno, ako građanin mora u mjestu prijavljenog boravišta ostati duže od godinu dana zbog obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera ili ako je smješten u nekoj ustanovi, boravište može trajati koliko traje obrazovanje, zaposlenje ili smještaj u ustanovi, o čemu građanin mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju. I u tim slučajevima boravište se mora produžavati nakon svakog proteka razdoblja od godinu dana od prve prijave boravišta.
 

Prijava privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske koji će trajati duže od godinu dana

Građani su dužni kada privremeno odlaze izvan Republike Hrvatske na razdoblje dulje od godinu dana u svrhu obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. Ako o privremenom odlasku propuste obavijestiti policijsku upravu ili postaju prije svojeg odlaska u inozemstvo, obavijest mogu dostaviti i putem nadležne diplomatske misije–konzularnog ureda Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu. O razlozima privremenog boravka izvan Republike Hrvatske moraju priložiti odgovarajuću dokumentaciju. Primjerice: potvrda o školovanju, svjedodžba, indeks, potvrda o zaposlenju, ugovor o radu, boravišna ili radna dozvola, liječnička dokumentacija i dr., a u slučajevima neposjedovanja dokumentacije vlastoručno potpisanu izjavu o razlozima privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske.

Privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske može se prijaviti na razdoblje najduže od 5 godina. Nakon povratka u Republiku Hrvatsku građani o povratku moraju obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište.

Ako građanin u inozemstvu ostane i nakon proteka pet godina od dana odlaska, dužan je to ponovno prijaviti (policijskoj upravi ili postaji ili putem diplomatske misije–konzularnog ureda Republike Hrvatske na čijem području boravi u inozemstvu), a u slučaju dužeg ostajanja u inozemstvu prijavu mora obnavljati svake tri godine i prilagati dokumentaciju o razlozima boravljenja izvan Republike Hrvatske.

Građani koji se već nalaze u inozemstvu duže od godinu dana iz razloga koji nisu trajnog karaktera (zaposlenje, školovanje, liječenje i dr. razloga), kao i građani koji su obuhvaćeni programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili na drugi način nisu stambeno zbrinuti u Republici Hrvatskoj te se zbog toga nalaze u inozemstvu, moraju o tome obavijestiti policijsku upravu/postaju prema mjestu prijavljenog prebivališta kako se za njih ne bi pokretali postupci odjave prebivališta po službenoj dužnosti.

U tim slučajevima građaninu se neće po službenoj dužnosti odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj, jer on odgovarajućom dokumentacijom dokazuje da u inozemstvu zbog nekog razloga boravi privremeno te da mu nije namjera trajno se iseliti iz Republike Hrvatske.

Osobe koje su imale prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske, ali nikad nisu imale važeću osobnu iskaznicu ili je rok važenja njihovih osobnih iskaznica istekao prije 14.12.2012. godine, kao i osobe koje su imale prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese) bile su dužne do 29. prosinca 2014. godine policijskoj upravi ili postaji na čijem području su imale prijavljeno prebivalište ponovno prijaviti prebivalište. Osobe koje do navedenog dana nisu ponovno prijavile prebivalište i podnijele zahtjev za izdavanje osobne iskaznice su s danom 30.12.2014. godine odjavljene iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu. Ukoliko se trajno nastane na području Republike Hrvatske, te osobe mogu ponovno podnijeti zahtjev za prijavu prebivališta.
 

Davanje izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima

Odredbom članka 143a Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08 i 96/08) propisano je da je svaka fizička osoba ovlaštena tražiti od policijske uprave, nadležne prema mjestu njenog prijavljenog prebivališta ili boravišta, da u svojim evidencijama prebivališta i boravišta zabilježi njezinu izjavu kojom traži da se dostave za nju u sudskim postupcima obavljaju na određenoj adresi ili određenoj osobi na određenoj adresi. Pravilnikom o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima (NN 55/09), ministar unutarnjih poslova je pobliže propisao način zaprimanja navedenih izjava te izgled i sadržaj obrazaca na kojima se daju izjave.  
 

 • stranka koja traži da se zabilježi njezina izjava o adresi na kojoj će se za nju obavljati dostave u sudskim postupcima mora popuniti izjavu iz Priloga 1 Pravilnika o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima;
 • stranka koja traži da se zabilježi njezina izjava o određenoj osobi na određenoj adresi, kojoj će se za nju obavljati dostave, mora popuniti izjavu iz Priloga 1 navedenog Pravilnika i uz nju priložiti izjavu iz Priloga 2, kojom osoba daje svoj pristanak da se njoj obavljaju dostave za stranku. Izjava iz Priloga 2 mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili ju osoba mora potpisati pred službenikom u policijskoj upravi ili postaji. Iznimno, ako će se dostava za stranku obavljati odvjetniku, javnom bilježniku ili pravnoj osobi koja je registrirana za obavljanje djelatnosti primanja pismena za druge osobe (npr. poštanska služba) izjava iz Priloga 2 ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.