početna > Dokumenti > Registracija vozila

Registracija vozila

 

Prva registracija

Registraciju vozila obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje prema prebivalištu ili sjedištu vlasnika vozila, odnosno prema boravištu vlasnika vozila koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Registraciju vozila u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema prebivalište, sjedište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje prema prebivalištu ili sjedištu korisnika ili najmoprimca vozila, odnosno prema boravištu korisnika ili najmoprimca koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Postupak: 


1. Vlasnik uvezenog vozila (novog ili rabljenog) obraća se stanici za tehnički pregled vozila uz prilaganje:

 • dokaza o vlasništvu vozila
 • rješenja carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila*
 • račun proizvođača ili registriranog trgovca rabljenim motornim vozillima u Hrvatskoj s iznosom posebnog poreza*
 • prijave za stjecanje novih prijevoznih sredstava od nadležne ispostave Carinske uprave *
 • porez na cestovna motorna vozila*
 • jedinstvene carinske deklaracije*
 • potvrde ili druge javne isprave koja sadrži podatak o OIB-u

*NAPOMENA: Stjecatelji koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) predočuju klauzulu/potvrdu Carinske uprave kojom se potvrđuje da je PDV obračunat i naplaćen koja je spojena s Obrascem Stjecanje-NPS i ovjerena pečatom, dok stjecatelji koji su obveznici PDV-a prilažu klauzulu/potvrdu Carinske uprave kojom se potvrđuje da je stjecatelj prijavio stjecanje novog prijevoznog sredstva koja je spojena s Obrascem Stjecanje - NPS i ovjerena pečatom. Jedinstvena carinska deklaracija prilaže se samo kod uvoza vozila iz država koje nisu članice Europske unije (EU), dok se rješenje carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila prilaže i kod uvoza vozila iz država koje nisu članice EU i unosa vozila iz država članica EU.

U slučaju kad novo ili rabljeno vozilo nije kupljeno kod proizvođača, trgovca ili registriranog trgovca motornim vozilima u Hrvatskoj ili u slučaju kupnje rabljenog motornog vozila od trgovca rabljenim motornim vozilima, rješenje carinskog ureda s potvrdom da je posebni porez plaćen dokaz je o plaćenom posebnom porezu.

Porez na cestovna motorna vozila plaća se jednom godišnje u stanicama za tehnički pregled vozila, ali i putem platnog prometa (u pošti, banci, itd.) na osnovu poreznog rješenja koje, posredstvom stanica za tehnički pregled vozila, izdaju uredi državne uprave županije i to za osobne automobile do 10 godina starosti, a za motocikle, četverocikle i lake četverocikle bez obzira na godine starosti.

Prilikom uvoza ili unosa pojedinačnog vozila, odnosno prije prve registracije u RH provodi se i postupak utvrđivanja sukladnosti vozila. Provedbu postupka, provjeru dokumentacije, pregled i potrebna ispitivanja vozila te upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima, temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, obavljaju ovlaštene pravne osobe - Centar za vozila Hrvatske d.d. i Hrvatski autoklub, putem ovlaštenih ispitnih mjesta.

*Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima propisano je da je uplata naknade gospodarenja otpadnim vozilima uvjet za prvu registraciju vozila kategorije M1, N1, L2, L4 i L5 u Republici Hrvatskoj. Naplata se obračunava i utvrđuje rješenjem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naknada se ne plaća za starodobna vozila (oldtimere), povijesna vozila, vozila koja su od vrijednosti za kolekcionare i vozila namijenjena muzejima ako su pohranjena na pravilan i za okoliš prihvatljiv način, spremna za uporabu ili rastavljena na dijelove.   

-Fizička osoba koja neposredno unosi/uvozi vozilo kao dokaz o plaćenoj naknadi gospodarenja otpadnim vozilima prilaže izvornik Rješenja o plaćanju naknade  koje mora biti ovjereno (pečatom i parafom) da je naknada podmirena.
-Fizička osoba, fizička osoba obrtnik i pravna osoba koja je kupila vozilo u Republici Hrvatskoj od proizvođača (proizvođač je  pravna ili fizička osoba  obrtnik koja proizvodi i/ili na profesionalnoj osnovi  uvozi/unosi i stavlja vozilo na tržište na teritoriju Republike Hrvatske) kao dokaz o plaćenoj naknadi gospodarenja otpadnim vozilima prilaže račun na kojem je naveden iznos naknade.
-Pravna i fizička osoba obrtnik koja uvozi/unosi vozilo u Republiku Hrvatsku za vlastite potrebe kao dokaz o plaćenoj naknadi gospodarenja otpadnim vozilima prilaže izvornik Rješenja o plaćanju naknade  koje mora biti ovjereno (pečatom i parafom) da je naknada podmirena.

2. Stanica za tehnički pregled vozila nakon obavljenog tehničkog pregleda popunjava prometnu dozvolu (neovjerenu) i registracijski list.

3. Vlasnik vozila se zatim obraća nadležnoj policijskoj upravi/postaji za registraciju vozila uz prilaganje:

 • dokaza o vlasništvu vozila
 • jedinstvene carinske deklaracije*
 • računa proizvođača ili registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima u Hrvatskoj s iznosom posebnog poreza*
 • rješenja carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila*
 • dokaza o plaćenim propisanim davanjima (obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš, naknada gospodarenja otpadnim vozilima, porez na cestovna motorna vozila)
 • registracijskog lista
 • prometne dozvole
 • dokaz o identitetu i prijavljenoj adresi prebivališta, boravišta, privremenog ili stalnog boravka ili sjedišta
 • potvrdu u OIB-u ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, osim u slučaju registracije vozila u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema prebivalište, sjedište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.

4. Policijska uprava/postaja ovjerava prometnu dozvolu nakon čega stanica za tehnički pregled vozila izdaje registarske pločice


Troškovi:

porez, obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš, naknada gospodarenja otpadnim vozilima, porez na cestovna motorna vozila (ovisno o vrsti vozila)

 • 15 kuna za upravnu pristojbu. Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva. Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB. Upravnu pristojbu u iznosu od 15 kuna moguće je uplatiti i u državnim biljezima. NAPOMENA: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN br.115/16) upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna mogu se platiti u državnim biljezima
 • 35 kuna za obrazac prometne dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB. Ukoliko je obrazac prometne dozvole ispisan, odnosno plaćen u stanici za tehnički pregled vozila, u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji se ne plaća ponovno navedeni iznos nego se samo vrši ovjera ispisane prometne dozvole.
 • registarske pločice (65 kuna za osobna vozila, 40 kuna za moped, 50 kuna za motocikle i priključna vozila) putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-450-OIB

Prvu registraciju vozila može obaviti i opunomoćenik vlasnika vozila.  

NAPOMENA: Od 04.07.2016. godine izdaju se registarske pločice s EU logom te vlasnici vozila s registarskim pločicama izdanim po dotadašnjim propisima mogu ukoliko to žele u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji zatražiti izdavanje registarskih pločica iste registarske oznake ali s EU logom. Cijena takvih registarskih pločica je kao i cijena izrade registarskih pločica po narudžbi, odnosno 278 kuna za vozila koja imaju dvije registarske pločice te 166 kuna za vozila s jednom registarskom pločicom.  

Cjenik registarskih pločica propisan je Rješenjem o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica (''Narodne novine'' broj 58/16).

 

Produženje registracije

 Obavlja se u stanici za tehnički pregled, pri čemu je potrebno predočiti:

 • prometnu dozvolu
 • knjižicu vozila (kao dokaz o vlasništvu za vozila registrirana do 1. srpnja 2013.)
 • potvrdu ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, osim u slučaju produženja važenja prometne dozvole za vozilo u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema prebivalište, sjedište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj
 • dokaz o identitetu i prijavljenoj adresi prebivališta, boravišta, privremenog ili stalnog boravka ili sjedišta.


Troškovi:

 • naknada za tehnički pregled vozila (ovisno o vrsti vozila)
 • obvezno osiguranje (ovisno o vrsti vozila)
 • godišnja naknada za ceste (ovisno o vrsti vozila)
 • posebna naknada za okoliš (ovisno o vrsti vozila)
 • porez na cestovna motorna vozila
 • naknada za naljepnicu - znak tehničke ispravnosti vozila
 • naknade za usluge STP-a
 • 5 kuna za upravnu pristojbu. Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva. Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB. Upravnu pristojbu u iznosu od 5 kuna moguće je uplatiti i u državnim biljezima. NAPOMENA: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN br.115/16) upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna mogu se platiti u državnim biljezima.

 NAPOMENA: Produženje registracije vozila može, osim vlasnika vozila, obaviti i druga osoba uz predočenje osobne iskaznice vlasnika vozila i svoje osobne iskaznice.

Ako je vozilo u vlasništvu pravne osobe, produženje registracije može izvršiti bilo koja fizička osoba uz predočenje svoje osobne iskaznice i ovlaštenja za obavljanje produženja važenja prometne dozvole.

Produženje registracije, osim u stanici za tehnički pregled, može se obaviti i u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.  

 

Odjava vozila

Odjava vozila obavlja se u bilo kojoj policijskoj upravi/postaji, pri čemu je potrebno predočiti:

 • prometnu dozvolu
 • registarske pločice
 • osobnu iskaznicu

Prilikom odjave otpadnog vozila kategorije M1 (osobna vozila), N1 (teretna vozila), L2, L4  i L5 (motocikli), potrebno je priložiti Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila koju izdaje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osim u slučaju odjave starodobnih (oldtimer) vozila

Od 01.12.2015. godine, Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila izdaje obrađivač otpadnih vozila.

Ukoliko se odjavljuje vozilo vrste M1, N1 i L5 koje nije otpadno, prilaže se Izjava o mjestu čuvanja vozila.
Izjava o mjestu čuvanja vozila dostupna je u elektronskom obliku te se može otisnuti na pisaču. 

Vozilo može odjaviti vlasnik vozila ili njegov opunomoćenik.


U slučaju odjave vozila zbog promjene vlasnika, prilaže se i dokaz o izvršenoj promjeni.

Nakon odjave vozila registarske pločice se poništavaju. Iznimno, na zahtjev vlasnika registarskih pločica, policijska uprava, odnosno postaja, čuva pločice do 90 dana od dana odjave vozila.  

NAPOMENA: Prilikom odjave vozila vlasnik vozila nije dužan radi evidentiranja odjave priložiti knjižicu vozila, bez obzira što je vozilo bilo registrirano prije stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika registraciji i označavanju vozila (NN 83/13), nego samo registarske pločice i prometnu dozvolu, osim u slučaju kada vozilo odjavljuje novi vlasnik bez prethodne registracije vozila na sebe, kada je ipak potrebno priložiti knjižicu vozila zbog dokazivanja vlasništva na vozilu.

Od 11. lipnja 2015. godine (dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (''Narodne novine'' broj 64/15)) propisana je obveza novom vlasniku da je u slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu dužan u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, ako već nije odjavljeno, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ne odjavi, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove će, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano, rješenjem ukinuti registraciju vozila.

 

Promjena vlasnika

 Vozilo registrira policijska uprava/postaja prema mjestu prebivališta (fizička osoba), odnosno sjedištu (pravna osoba) novog vlasnika.

Prilaže se:

 • dokaz o vlasništvu (račun, kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju i sl.)
 • knjižica vozila (kao dokaz o vlasništvu za vozila registrirana do 1. srpnja 2013.) i prometna dozvola
 • registracijski list
 • dokaz o plaćenim propisanim davanjima (obvezno osiguranje, godišna naknada za ceste, posebna naknada za okoliš, porez na promet vozila u iznosu od 5% procijenjene vrijednosti vozila ukoliko nije plaćen neki drugi porez, odnosno ukoliko ne postoje razlozi za oslobođenje)
 • osobna iskaznica.


Troškovi:

 • 35 kuna za obrazac prometne dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB. Ukoliko je obrazac prometne dozvole ispisan, odnosno plaćen u stanici za tehnički pregled vozila, u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji se ne plaća ponovno navedeni iznos nego se samo vrši ovjera ispisane prometne dozvole.
 • 15 kuna za upravnu pristojbu. Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva. Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB. Upravnu pristojbu u iznosu od 15 kuna moguće je uplatiti i u državnim biljezima. NAPOMENA: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN br. 115/16) upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna mogu se platiti u državnim biljezima.

NAPOMENA: Godišnja naknada za ceste plaća se u stanicama za tehnički pregled vozila ili se uplaćuje izravno na račun županijske uprave za ceste odnosno u proračun Grada Zagreba. Osim potvrde o obračunatoj naknadi za ceste, kao dokaz o plaćenoj naknadi može se prihvatiti i bilo koji drugi dokaz (npr. uplatnica) iz kojeg je razvidna uplata navedene naknade, odnosno da nije izvršen povrat dijela uplaćene naknade.

 

Ustupanje registarskih pločica

U slučaju promjene vlasništva vozila na istom registarskom području, bivši vlasnik, ukoliko to želi, može novom vlasniku ustupiti s vozilom i registarske pločice, s tim da to navede u kupoprodajnom ugovoru ili da o tome u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji u kojoj odjavljuje vozilo, da pisanu izjavu.  

Vlasnik registracijskih pločica može na temelju ovjerene izjave ustupiti svoje registracijske pločice drugoj osobi bez prethodne prodaje vozila

 

Pokusne pločice

Prilaže se:

 • obrazac zahtjeva za izdavanje pokusnih pločica
 • knjižica vozila (za vozila registrirana do 1. srpnja 2013.)
 • dokaz o uplati iznosa od 5 kuna za upravnu pristojbu. Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva. Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB. Upravnu pristojbu u iznosu od 5 kuna moguće je uplatiti u državnim biljezima. NAPOMENA: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN br. 115/16) upravne pristojbe u iznosu do100 kuna mogu se platiti u državnim biljezima.
 • dokaz o uplati: - za duguljaste - 40 kuna; za četvrtaste  -  20 kuna, putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-450-OIB 
 • osobna iskaznica

Ovo vrijedi za odjavljena i osigurana vozila, dok je za uvezena, odnosno unesena vozila potrebno priložiti i dokaz o plaćenom osiguranju i dokaz o vlasništvu vozila. 

 

Izvozne pločice

Za motorna i priključna vozila koja se izvoze u inozemstvo ili iznose u države Europskog gospodarskog prostora izdaju se izvozne pločice i prometna dozvola.

Izdavanje izvoznih pločica obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje, prema mjestu u kojem je vozilo kupljeno ili preuzeto.

Izvozne pločice izdaju se najduže na rok od 30 dana.

Prilaže se:

 • dokaz o vlasništvu vozila 
 • dokaz o plaćenim propisanim obvezama
 • dokaz o tehničkoj ispravnosti
 • dokaz o identitetu

Troškovi:

 • 15 kuna za upravnu pristojbu. Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva. Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB. Upravnu pristojbu u iznosu od 15 kuna moguće je uplatiti i u državnim biljezima. NAPOMENA: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN br. 115/16) upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna mogu se platiti u državnim biljezima.
 • 120 kuna za obrazac prometne dozvole s oznakom IZVOZNA, putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili općom uplatnicom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.
 • registarske pločice – par i komad 188 kuna. Uz navedeni iznos se plaća i iznos od 1000,00 kuna, koji se vraća nakon povrata izvoznih pločica nadležnom tijelu. 

 

Nova prometna dozvola u slučaju dotrajalosti ili oštećenosti

 
 

Gubitak ili nestanak prometne dozvole i/ili knjižice vozila

 

Knjižica vozila

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 80/13) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine izmijenjene su odredbe koje se odnose na prometnu dozvolu, odnosno knjižicu vozila, na način da je propisano da je prometna dozvola između ostalog javna isprava kojom se dokazuje i vlasništvo vozila, te je ujedno brisana odredba o knjižici vozila, odnosno da se vlasništvo vozila dokazuje knjižicom vozila.

Stoga se za vozila koja su registrirana prije 1. srpnja 2013. godine vlasništvo dokazuje prilaganjem knjižice vozila, dok se za vozila registrirana nakon navedenog datuma isto dokazuje prometnom dozvolom.

Slijedom navedenog, za vozila koja su registrirana prije 1. srpnja 2013. godine se u stanici za tehnički pregled vozila u slučaju produženja važenja prometne dozvole, ili prilikom postupka kod promjene vlasnika na vozilu, kao dokaz o vlasništvu traži prilaganje knjižice vozila.

Međutim, u slučaju kada se iz nekog razloga (npr. popunjenost, gubitak i sl.) izda nova prometna dozvola za vozila koja su registrirana prije 1. srpnja 2013. godine te stoga imaju izdanu i knjižicu vozila, nova prometna dozvola se koristi i kao dokaz o vlasništvu vozila, odnosno zamjenjuje knjižicu vozila.

Stoga je u slučaju izdavanja nove prometne dozvole potrebno predati knjižicu vozila u nadležnu policijsku upravu/postaju radi njenog povlačenja iz pravnog prometa, jer zbog mogućnosti zlouporabe ne mogu istovremeno postojati dvije važeće javne isprave kojima se dokazuje vlasništvo na vozilu, a registrirano vozilo mora imati prometnu dozvolu.

 

Važne napomene

Odredbom članka 152. j. stavka 1. Prekršajnog zakona (NN 39/13 i 157/13), koja je stupila na snagu 1.siječnja 2014. godine, propisna je uskrata izdavanja vozačke dozvole ili produljenja njene valjanosti i uskrata registracije motornog vozila ili produljenja registracije motornog vozila osobi koju u roku iz odluke o prekršaju ne uplati pravomoćno izrečenu novčanu kaznu.

Radi provedbe te odredbe, Ministarstvo pravosuđa ustrojilo je Registar neplaćenih kazni koji se vodi za osuđenika kojima je pravomoćnom odlukom o prekršaju prekršajnog suda ili drugog prekršajnog tijela za prekršaj propisan zakonom izrečena  neka od propisanih prekršajnopravnih sankcija ili mjera oduzimanja imovinske koristi i koji u roku iz odluke o prekršaju nisu uplatili pravomoćno izrečenu novčanu kaznu.

Građani i pravne osobe kojima bude uskraćeno neko navedeno pravo, jer se nalaze u Registru neplaćenih kazni sukladno Prekršajnom zakonu, mogu u policijskim upravama, odnosno policijskim postajama dobiti sve podatke potrebne za uplatu izrečene novčane kazne.

Upis i brisanje podataka iz Registra neplaćenih kazni u nadležnosti je  Ministarstva pravosuđa.