Razvoj i nakladništvo

 

Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost

 
Voditeljica Službe: Mirjana Abramović

e-mail: Sluzba.rpo-nkd@mup.hr

Kontakt tel.:  +385 1/2426 303
 
 • Razvoj policijskog obrazovanja unutar Službe očituje se kroz:
  • stručna savjetovanja,
  • organizaciju programa,
  • pedagošku podršku i evaluaciju,
  • psihološku pomoć i potporu polaznicima i djelatnicima,
  • uvođenje novih i modernih oblika obrazovanja (e-učenje/e-komunikacija),
  • međunarodnu suradnju te
  • provedbu aktivnosti u sklopu suradnje Policijske akademije (partnerske akademije FRONTEX-a) i FRONTEX-a (Europske agencije za graničnu i obalnu stražu)  Galerija  -  FRONTEX
    
 • Nakladnička djelatnost
 
O službi za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnoj djelatnosti

Kroz savjetovanje, organizaciju programa, pedagošku podršku i evaluaciju provodi politiku integriranja obuke u upravljanje ljudskim potencijalima; koordinira aktivnosti Policijske akademije, Uprave nadležne za upravljanje ljudskim potencijalima, Uprave za materijalno-financijske poslove i operativnih službi u području osmišljavanja, provedbe, pedagoškog i proračunskog praćenja, evaluacije, smjernica, planova i programa obuke, te predlaže višegodišnje smjernice u području policijskog obrazovanja; obavlja stručni nadzor nad svim oblicima stručnog usavršavanja koji se realiziraju u policijskim upravama; provodi evaluaciju svih oblika izobrazbe; u cijelom procesu organizacije, odabira predavača, realizacije, i evaluacije stalno surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; osmišljava, realizira i objavljuje nastavna sredstva potrebna za provedbu programa obuke; izrađuje i stalno ažurira nastavne planove i programe policijskog obrazovanja, brine o njihovoj verifikaciji sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj; prati promjene zakona i drugih propisa iz područja obrazovanja; prati promjene u području stručnih i znanstvenih istraživanja te ih uvrštava u obrazovne programe; priprema i izrađuje stručnu literaturu i ostale edukativne materijale, te razvija sustav učenja na daljinu (e-learning); obavlja obuku i stalno usavršavanje predavača; obavlja poslove izdavačke djelatnosti, pokriva potrebe za stručnom i znanstvenom literaturom za potrebe Ministarstva; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, autorima i tiskarama u pripremanju, izboru i objavljivanju materijala; plasira odgovarajuća izdanja Ministarstva vanjskim korisnicima; prati, odabire, selekcionira, evaluira i diseminira informacije, publikacije i drugu stručnu građu za korisnike svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, kao i za potrebe stručnjaka svih profila unutar Ministarstva; izrađuje prijedlog godišnjeg plana izdavačke djelatnosti, posebnih izdanja i časopisa te ga dostavlja Uređivačkom odboru Ministarstva na usvajanje, brine o njegovoj realizaciji; ostvaruje i unaprjeđuje knjižničnu djelatnost; predlaže nabavnu politiku knjižnično-informacijske građe, provodi evaluaciju i pročišćavanje knjižničnog fonda; obavlja bibliografsku obradu građe; izrađuje biltene, preglede i druge sekundarne i tercijarne dokumente; pretražuje knjižnični fond na zahtjev korisnika; posuđuje knjižničnu građu na zahtjev korisnika, distribuira serijske publikacije za sve ustrojstvene jedinice Ministarstva; uspostavlja i razvija različite oblike suradnje s drugim srodnim knjižnicama i ustanovama u zemlji i inozemstvu, kao i izdavačkim kućama, nakladnicima i dobavljačima u cilju zadovoljavanja zahtjeva i potreba svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; provodi i održava suradnju s matičnim službama pri Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici: Uredom ISSN i CIP uredom; vodi Opću, Stručnu knjižnicu i knjižnicu Visoke policijske škole; koordinira i unaprjeđuje nakladničko-knjižničnu djelatnost.