početna > Policija > Policijska akademija > Visoka policijska škola > Statut Visoke policijske škole

Statut Visoke policijske škole

I.  OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.

Predmet normiranja

Ovim se Statutom, u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon) i Zakonom o policiji uređuje ustrojstvo, djelatnost i poslovanje Visoke policijske škole Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Visoka policijska škola), ovlasti i način odlučivanja visokoškolskih tijela, način ustrojavanja i izvođenja studijskih programa, status studenata, status nastavnika, suradnika, znanstvenika i drugih zaposlenika, kao i druga pitanja od važnosti za Visoku policijsku školu, a koja nisu regulirana navedenim propisima.

Članak 2.
 

Visoka policijska škola je upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu te u upisnik Visokih učilišta koji vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 3.
 

Visoka policijska škola je ustrojstvena jedinica Policijske akademije Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske koja svoju djelatnost obavlja kao javna visoka škola.

 
II. NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST, ŽIG I PEČAT
 
Članak 4.
 
Naziv i sjedište

Visoka policijska škola obavlja svoju djelatnost pod nazivom:

Visoka policijska škola Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Zagrebu.

Skraćeni naziv glasi: Visoka policijska škola u Zagrebu.

Naziv Visoke policijske škole ispisan je na ploči koja je istaknuta na ulazu Visoke policijske škole u Zagrebu.

Sjedište Visoke policijske škole je u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1.

 
Članak 5.
 
Djelatnost
 
Djelatnost Visoke policijske škole:

- ustrojavanje i izvođenje stručnih studija za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

- ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih studija na temelju ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Sveučilišta

- planiranje i provođenje stručnih i znanstvenih istraživanja

- ustrojavanje i izvođenje programa specijalizacije i stručnog usavršavanja u suradnji sa drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske akademije, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te drugim ministarstvima i organizacijama

-  organiziranje i održavanje znanstvenih i stručnih skupova, simpozija, savjetovanja, kongresa i drugih skupova

- suradnja sa srodnim visokoškolskim ustanovama i institutima u zemlji i inozemstvu.


Visoka policijska škola može posebnom odlukom Povjerenstva Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za Visoku policijsku školu ustrojiti i izvoditi i druge studije, za koje će se posebnim Ugovorom između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i drugih tijela državne uprave regulirati prava i obaveze.

Članak 6.
 

Visoka policijska škola utemeljena je za ustrojavanje i izvođenje stručnih i sveučilišnih studija te razvijanje znanstvenog i stručnog rada. Ostvarivanje navedenog temelji se na akademskim slobodama i akademskoj samoupravi.

Akademske slobode se izražavaju osobito u:

- slobodi znanstvenog istraživanja i stvaralaštva

- poučavanju

- međusobnoj suradnji i udruživanju


Akademska samouprava obuhvaća:

- utvrđivanje obrazovnih, znanstvenih i stručnih programa uz suglasnost utemeljitelja

- izbor čelnika i nastavnika

- predlaganje kriterija za upis studenata

- utvrđivanju pravila studiranja.


Članak 7.
 
Žig
 
Visoka policijska škola ima svoj žig i pečat.

Žig i pečat su okruglog oblika s državnim grbom u sredini i tekstom: „Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Visoka policijska škola, Zagreb“.

 III. TIJELA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

Članak 8.
 
Tijela Visoke policijske škole su:

- Povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za Visoku policijsku školu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo MUP-a za VPŠ),

- dekan,

- načelnik Visoke policijske škole,

- dva pomoćnika načelnika Visoke policijske škole i

- Stručno vijeće Visoke policijske škole.

1. Povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za Visoku policijsku školu

Članak 9.
 
Povjerenstvo MUP-a za VPŠ ima predsjednika i osam članova.

Predsjednik Povjerenstva MUP-a za VPŠ je ministar unutarnjih poslova.

Članovi su: ravnatelj policije, pomoćnik ministra nadležan za pravne i kadrovske poslove, jedan zamjenik ravnatelja policije, načelnik Policijske akademije, načelnik Visoke policijske škole, dekan Visoke policijske škole i dva pomoćnika načelnika Visoke policijske škole.

Povjerenstvo MUP-a za VPŠ svoje odluke donosi većinom glasova.

Članstvo u Povjerenstvu MUP-a za VPŠ prestaje sa prestankom obnašanja funkcije na koju je osoba imenovana ili izabrana.

 
Članak 10.
 

Povjerenstvo MUP-a za VPŠ brine o ostvarivanju djelatnosti Visoke policijske škole prema važećim propisima, posebice brine o zakonitosti njihova rada, racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa, daje suglasnost na pojedine odluke dekana, načelnika Visoke policijske škole i stručnog vijeća sukladno odredbama ovog Statuta te obavlja ostale poslove predviđene Statutom Visoke policijske škole.

Uz zadaće navedene u stavku 1. ovog članka Povjerenstvo MUP-a za VPŠ usvaja programe rada i razvoja Visoke policijske škole i nadzire njihovo izvršavanje, utvrđuje upisne kvote za stručne studije na temelju kadrovskih potreba iskazanih od strane Uprave pravnih i kadrovskih poslova Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, predlaže osnivaču proširenje djelatnosti, daje suglasnost na Statut, daje osnivaču, dekanu i načelniku Visoke policijske škole prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Visoke policijske škole.

Članak 11.
 

Radom Povjerenstva MUP-a za VPŠ rukovodi ministar unutarnjih poslova, a u slučaju njegove spriječenosti član Povjerenstva MUP-s za VPŠ kojeg on ovlasti.

Povjerenstvo MUP-a za VPŠ sastaje se prema potrebi, a najmanje 4 puta godišnje. O sastancima Povjerenstva MUP-a za VPŠ vodi se zapisnik.

2. Dekan

Članak 12.
 

Dekan obavlja poslove sukladno općim propisima i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske koji se odnose na organizaciju i nadzor nastavnih procesa u studijskim programima.

 
Članak 13.
 

Za dekana može biti izabran nastavnik koji je u stalnom radnom odnosu na Visokoj policijskoj školi u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, izvanrednog ili redovitog profesora ili u nastavnom zvanju profesora visoke škole.

Dekana bira Stručno vijeće na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti izabrana za dekana najviše dva puta uzastopce.

Dekan preuzima dužnost prvog dana nove akademske godine, a u slučaju iz članka 22. ovog Statuta, danom potvrde od strane ministra unutarnjih poslova.

Dekan obveze nastavnika obnaša u iznosu 20% punog nastavnog opterećenja.

 
Članak 14.
 

Postupak za izbor dekana pokreće se najmanje 6 mjeseci prije isteka mandata postojećeg dekana, a mora se okončati najmanje dva mjeseca prije isteka mandata postojećeg dekana. 

Članak 15.
 

Stručno vijeće Visoke policijske škole izabire predsjednika i članove Povjerenstva za izbor dekana.

Povjerenstvo za izbor dekana sastoji se od predsjednika i dva člana.

Za članove Povjerenstva za izbor dekana ne mogu se izabrati kandidati za dekana, postojeći dekan, načelnik Visoke policijske škole i njegovi pomoćnici.

Tajnik Visoke policijske škole prisustvuje sastancima Povjerenstva za izbor dekana te vodi zapisnik.

 
Članak 16.
 

Prijave za izbor dekana pristupnici predaju u zatvorenim kovertama na urudžbeni zapisnik o čemu im se izdaje potvrda. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana imenovanja Povjerenstva za izbor dekana.

 
Prijave trebaju sadržavati:

- životopis kandidata,

- dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 13. ovog Statuta i

- program rada.

Protekom roka za predaju prijava predsjednik Povjerenstva za izbor dekana saziva sastanak Povjerenstva za izbor dekana na kojem se otvaraju pristigle prijave, te zapisnički konstatira:

- imena i prezimena kandidata koji su podnijeli prijavu,

- točno vrijeme podnošenja prijave,

- urudžbeni broj pod kojim je prijava zaprimljena i

- sadržaj prijave.

Nepravovremene i nepotpune prijave Povjerenstvo za izbor dekana će odbaciti.

 
Članak 17.
 

Povjerenstvo za izbor dekana u postupku izbora dužno je pribaviti suglasnost na dospjele kandidature sukladno odredbama važećih propisa kojima se regulira navedeno područje.

Članak 18.
 

Predsjednik Povjerenstva na sjednici Stručnog vijeća izvještava o važećim prispjelim prijavama za izbor dekana te omogućava kandidatima da usmeno po abecednom redu obrazlože svoju prijavu te odgovore na pitanja članova Stručnog vijeća.

 
Članak 19.
 

Stručno vijeće bira dekana tajnim glasovanjem. Za izbor dekana potrebna je natpolovična većina glasova svih članova Stručnog vijeća s pravom glasa.

Ako ni jedan od predloženih kandidata ne dobije natpolovičnu većinu glasova članova Stručnog vijeća, glasovanje se ponavlja za dva predložena kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prethodnom glasovanju.

Na ponovljenom glasovanju za dekana je izabran kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova svih članova Stručnog vijeća.

Načelnik Visoke policijske škole odredit će vrijeme održavanja posebne sjednice Stručnog vijeća na kojoj će se obaviti ponovljeno glasovanje. U slučaju spriječenosti načelnika Visoke policijske škole posebnu sjednicu Stručnog vijeća saziva dekan.

Ako u ponovljenom glasovanju iz stavka 4. ovog članka predloženi kandidat ne dobije natpolovični broj glasova, postupak za izbor dekana ponavlja se u roku od dva mjeseca.

Članak 20.
 

Predsjednik Povjerenstva za izbor dekana dužan je sastaviti izborni listić s imenima i prezimenima kandidata (označiti rednim brojevima) te isti umnožiti u onoliko primjeraka koliko ima članova Stručnog vijeća sa pravom glasa.

Prije pristupanja glasovanju predsjednik Povjerenstva za izbor dekana javno objašnjava proceduru glasovanja, utvrđuje broj nazočnih nastavnika sa pravom glasa, te svakom članu Stručnog vijeća s pravom glasa uručuje jedan listić, ostatak listića daje tajniku Visoke policijske škole koji listiće sprema u kovertu i pečatira.

Članovi Stručnog vijeća svoje listiće ubacuju u posebno pripremljenu glasačku kutiju.

Otvaranje kutije te prebrojavanje glasova odvija se na sjednici Stručnog vijeća pred prisutnim članovima.

Nevažeći listići su oni na kojima nije zaokružen niti jedan kandidat ili više od jednog kandidata.

O postupku izbora te glasovanja sastavlja se zapisnik koji potpisuju članovi Povjerenstva za izbor dekana i tajnik Visoke policijske škole.

 
Članak 21
 

Izabranog dekana potvrđuje ministar unutarnjih poslova.

Članak 22.
 

Ako dekan ne bude izabran u propisanom roku, načelnik Visoke policijske škole izvješćuje načelnika Policijske akademije i Povjerenstvo MUP-a za VPŠ te predlaže imenovanje vršitelja dužnosti dekana iz redova stalno zaposlenih nastavnika Visoke policijske škole koji ispunjavaju uvjete iz članka 13. ovog Statuta.

Vršitelj dužnosti dekana obavlja svoju dužnost u roku od šest mjeseci u tekućoj akademskoj godini te ima sva prava i obveze kao izabrani dekan. 

Članak 23.
 

Dekan može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran ako:

- sam to zatraži,

- ne ispunjava dužnost dekana,

- krši odredbe Ustava, Zakona, Statuta ili drugih općih akata,

- svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša,

- izgubi sposobnost obavljanja dužnosti.

 

Prijedlog za pokretanje postupka razrješenja dekana može podnijeti jedna trećina članova Stručnog vijeća pismenim, obrazloženim i potpisanim prijedlogom.

Prijedlog iz stavka 2. ovog članka podnosi se načelniku Visoke policijske škole.

Načelnik Visoke policijske škole donosi odluku o osnovanosti uvrštavanja prijedloga iz stavka 3. ovog članka na dnevni red sjednice Stručnog vijeća.

O uvrštenom prijedlogu odluku donosi Stručno vijeće tajnim glasovanjem.

Odluka o razrješenju donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Stručnog vijeća.

U slučaju razrješenja dekana pokreće se postupak izbora novog dekana i postupak imenovanja vršitelja dužnosti dekana sukladno odredbama ovog Statuta.

3. Načelnik Visoke policijske škole i pomoćnici načelnika Visoke policijske škole

Članak 24.
 

Načelnik Visoke policijske škole i njegovi pomoćnici obavljaju poslove sukladno općim propisima i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

4. Stručno vijeće Visoke policijske škole

Članak 25.
 

Stručno vijeće čine svi nastavnici u stalnom radnom odnosu na Visokoj policijskoj školi, suradnici i predstavnici studenata Visoke policijske škole sukladno općim propisima.

Pravo glasa imaju svi nastavnici u stalnom radnom odnosu na Visokoj policijskoj školi i predstavnici studenata Visoke policijske škole.

 
Članak 26.
 

Stručno vijeće može donositi odluke kad je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja njegovih članova s pravom glasa.

Stručno vijeće odluke donosi većinom glasova nazočnih članova s pravom glasa, osim u slučajevima u kojima se odluke donose natpolovičnom većinom glasova članova s pravom glasa.

Stručno vijeće svoje odluke donosi javnim i tajnim glasovanjem u skladu sa Statutom.

 
Članak 27.

Stručno vijeće:

- bira dekana,

- predlaže Statut Visoke policijske škole,

- bira članove stalnih i povremenih Povjerenstava,

- predlaže obrazovne i znanstvene programe,

- usvaja izvedbene planove,

- imenuje voditelje studenata,

- usvaja i javno objavljuje teme za obranu diplomskog rada,

- pokreće i provodi postupke izbora u zvanja,

- razmatra godišnje izvješće dekana i obavlja druge poslove u skladu sa Statutom,

- utvrđuje ispitne rokove i ispitivače,

- analizira i ocjenjuje rezultate nastavnog, znanstvenog i stručnog rada,

- brine se o razvitku znanstveno-nastavnih, nastavnih i znanstvenih kadrova Visoke policijske škole,

- donosi odluku o organiziranju stručnog i znanstvenog usavršavanja i stalne izobrazbe i

- obavlja druge poslove u skladu s općim propisima i ovim Statutom.

 
Članak 28.
 

Stručno vijeće obavlja poslove iz svog djelokruga na sjednicama.

Svi nastavnici u stalnom radnom odnosu na Visokoj policijskoj školi i izabrani predstavnici studenata Visoke policijske škole obvezni su prisustvovati sjednicama Stručnog vijeća.

Sjednice saziva i predsjedava im načelnik Visoke policijske škole, a u slučaju njegove spriječenosti dekan Visoke policijske škole.

Sjednice se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput na mjesec.

Početkom akademske godine načelnik Visoke policijske škole dužan je objaviti vremenske okvire održavanja sjednica Stručnog vijeća.

Sjednica se mora sazvati kad to pismeno, s prijedlogom dnevnog reda, predloži najmanje jedna četvrtina članova Stručnog vijeća.

Ako se ne sazove sjednica u roku osam dana od primitka zahtjeva za njeno sazivanje, predlagači mogu prijedlog iz prethodnog stavka uputiti načelniku Policijske akademije i Povjerenstvu MUP-a RH za VPŠ.

 
Članak 29.
 

Sjednice Stručnog vijeća sazivaju se objavljivanjem pismenog poziva na oglasnoj ploči Visoke policijske škole najmanje tri dana prije dana njezina održavanja.

Poziv za sjednicu treba sadržavati prijedlog dnevnog reda.

Svaki član Stručnog vijeća ima pravo predložiti temu za raspravu u okviru dnevnog reda najkasnije deset dana prije održavanja sjednice Stručnog vijeća. 

Članak 30.
 
O sjednici Stručnog vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka sadrži: imena prisutnih i odsutnih članova Stručnog vijeća, dnevni red, prijedloge i odluke, broj glasova za određenu odluku ili protiv nje, broj suzdržanih glasova i tijek rasprave.

Zapisnik o sjednici vodi organizator nastave.
Zapisnik potpisuju načelnik Visoke policijske škole i zapisničar.

Zapisnik se dostavlja svim članovima Stručnog vijeća s pravom glasa.

Kopija sa sjednice Stručnog vijeća arhivira se u tajništvu Visoke policijske škole.

 IV. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 31.
 

Unutarnje ustrojstvo Visoke policijske škole uređeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova.

 
Članak 32.
 

Na Visokoj policijskoj školi djeluju katedre čije osnivanje i djelovanje se provodi sukladno Statutu Policijske akademije.

 V. USTROJ I NAČIN IZVEDBE STUDIJA

Vrste studija

Članak 33.
 

Visoka policijska škola ustrojava i provodi programe stručnih i sveučilišnih studija.

Stručni i sveučilišni studij provodi se sukladno izvedbenom planu i nastavnom programu Visoke policijske škole.

Visoka policijska škola obavlja i različite oblike obrazovanja i usavršavanja stručnih i znanstvenih kadrova.

Nastava na Visokoj policijskoj školi izvodi se na standardnom hrvatskom književnom jeziku.

Nastava se može izvoditi i na jednom od svjetskih jezika ako nastavu izvodi gostujući nastavnik iz inozemstva ili se nastava izvodi za inozemne studente.

 
Članak 34.
 

Visoka policijska škola ustrojava i provodi stručne i sveučilišne studije sukladno općim propisima.

 
Članak 35.
 

Visoka policijska škola može ustrojavati i posebne oblike obrazovanja i usavršavanja.

Program posebnih oblika obrazovanja i usavršavanja za koje se izdaje potvrdnica odobrava Stručno vijeće i Povjerenstvo MUP-a za VPŠ.

 
Uvjeti za upis na studij
Članak 36.
 

Uvjeti za upis na stručni studij određuju se za svaku akademsku godinu, sukladno općim i posebnim propisima.

Postupak razredbenog postupka te drugi uvjeti za upis na Visoku policijsku školu određuju se za svaku akademsku godinu.

O uvjetima za upis iz stavka 1. i postupku razredbenog postupka iz stavka 2. ovoga članka Povjerenstvo MUP-a RH za VPŠ donosi Odluku o upisu.

Članak 37.
 

Upis stranih državljana na Visokoj policijskoj školi obavlja se sukladno međunarodnim ugovorima.

 
Članak 38.
 

Studenti se upisuju u određeni program studija na temelju općih i posebnih propisa kojima se regulira navedeno područje, Plana upisa i Odluke o upisu iz članka 36. stavka 3. ovog Statuta.

Članak 39.
 

Na temelju Odluke o upisu raspisuje se javni i interni natječaj za upis studenata u pojedine programe.

Natječaji se objavljuju sukladno općim i posebnim propisima.

Članak 40.
 

Razredbeni postupak i izbor kandidata za upis provodi Povjerenstvo za upis.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar unutarnjih poslova na prijedlog načelnika Visoke policijske škole.

 
Studijski programi
Članak 41.
 

Studijski programi na Visokoj policijskoj školi izvode se kao redovni i izvanredni studiji, prema utvrđenom nastavnom planu i programu, a sukladno općim propisima.

 
Izvedbeni plan
 
Članak 42.
 
Izvedbeni plan donosi se sukladno općim propisima.
 
Akademska godina

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine sukladno općim propisima.


Oblici nastave

Članak 44.
 

Nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara i vježbi, te pojedinačnih i skupnih konzultacija.

Studijski programi (nastavne obveze i ispiti) izvode se na redovitom preddiplomskom i diplomskom studiju tijekom 38 - 42 tjedna.

Ukupne nastavne obveze (aktivna nastava i ostale aktivnosti potrebne za svladavanje studijskog programa) redovitih studenata na sveučilišnim i stručnim studijima mogu biti najmanje 40 a najviše 48 sati tjedno, od čega aktivne nastave najmanje 15 a najviše 30 sati tjedno. Iznimno, obveze studenata mogu biti i veće ako se radi o povećanoj praktičnoj nastavi, no najviše dva tjedna u tijeku semestra.

Ukupne nastavne obveze u svladavanju studijskog programa izvanrednih studenata preddiplomskih i diplomskih studija ne mogu biti manje od nastavnih obaveza redovitih studenata, a ukupne nastavne obaveze u aktivnoj nastavi ne mogu biti manje od polovice broja sati utvrđenih stavkom 3. ovoga članka. 

Članak 45.
 

Nastavnici i suradnici koji sudjeluju u izvođenju nastave obvezni su, uz redovito i savjesno izvođenje svih oblika nastave i ispita, odrediti vrijeme tjednih konzultacija za redovne i izvanredne studente i popis tema za seminarske i diplomske radove, te ih učiniti dostupnima studentima.

 
Studenti
Članak 46.
 

Status, prava i obveze studenata propisani su općim i posebnim propisima.

 
Ispiti
Članak 47.
 

Ispitni rokovi određuju se izvedbenim planom za svaku akademsku godinu.

 
Članak 48.
 

Osim ispitnih rokova iz prethodnog članka, Stručno vijeće može naknadno odrediti i izvanredne ispitne rokove.

Podaci o rokovima iz stavka 1. ovoga članka moraju biti objavljeni barem petnaest dana prije ispitnog roka.

 
Članak 49.
 

Ispiti se polažu iz svih nastavnih predmeta iz gradiva utvrđenog nastavnim programom te sukladno izvedbenom planu.

Student može pristupiti polaganju ispita nakon što predmetni nastavnik svojim potpisom ovjeri uredno izvršavanje studentskih obveza.

 
Članak 50.
 

Raspored ispita koji sadrži vrijeme, mjesto kao i način polaganja određuje se unaprijed za akademsku godinu te objavljuje na oglasnoj ploči.

Ispiti se prijavljuju na propisanom obrascu najmanje pet radnih dana prije ispitnog roka.

Studentska referada, temeljem podnesenih prijava za polaganje ispite sačinjava zbirnu listu za polaganje ispita koju dostavlja nastavniku tri dana prije ispita, a nastavnik je, popunjenu i potpisanu vraća studentskoj referadi po završenom ispitu.

Ako se ispit polaže pismeno i usmeno, usmeni dio ispita mora se obaviti najkasnije u roku od pet dana od dana održavanja pismenog dijela. Prilikom održavanja pismenog dijela ispita nastavnik će priopćiti studentima dan i sat polaganja usmenog dijela ispita.

 
Članak 51.
 

Ocjena iz ispita temelji se na cjelokupnom radu studenta tijekom studija određenog predmeta i pokazanog znanja, a iskazuje se sukladno općim propisima.

 
Članak 52.
 
Usmeni ispiti su javni.

Student može pristupiti usmenom dijelu ispita ako je s uspjehom položio pismeni dio ispita.

Članak 53.
 

Predmetni nastavnik obvezan je voditi evidencije o održanim ispitima sukladno propisima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 54.
 

Student koji smatra da ocjena kojom je ocijenjen ne odgovara pokazanom znanju ima pravo podnijeti pismeni zahtjev za ponovni ispit.

Pismenizahtjev iz članka 54. ovog Statuta podnosi se načelniku Visoke policijske školeu roku od 24 sata od objavljivanja ocjene.

Ako načelnik Visoke policijske škole zahtjev iz stavka 1. ovoga članka smatra osnovanim, imenovat će ispitno povjerenstvo od najmanje tri člana koje je obvezno provesti ispit odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od imenovanja.

Nastavnik čijom ocjenom student nije zadovoljan član je ispitnog povjerenstva, ali ne može biti predsjednik ispitnog povjerenstva.

Ako student koji je zatražio ponavljanje ispita ne pristupi ispitu, smatrat će se da je povukao zahtjev.

Ispitno povjerenstvo donosi odluku većinom glasova o čemu se sastavlja poseban zapisnik.

 
Članak 55.
 

Student koji odustane od već započetog ispita, ispitivač će ocijeniti negativnom ocjenom.

Smatra se da je ispit započet kada je studentu na usmenom dijelu ispita postavljeno pitanje usmeno ili pisano, ili je na pisanom dijelu ispita primio pisani zadatak.

Članak 56.
 

Student koji u roku od dvije godine nakon završetka posljednje upisane godine studija ne položi sve ispite propisane za tu godinu studija, dužan je ispite polagati po izvedbenom planu i studijskom programu koji je na snazi u vrijeme kada student podnosi prijavu za polaganje ispita.

 VI. ZAVRŠETAK STUDIJA

Članak 57.
 

Studij završava sukladno općim propisima te planu i programu studija.


Isprave o studiju

 
Članak 58.
 

Studentu se po završetku studija i stjecanju određenog akademskog ili specijalističkog naziva izdaju isprave sukladno općim propisima te planu i programu studija.


Priznavanje inozemnih diploma i stručnih kvalifikacija

 
Članak 59.
 

Postupak priznavanja inozemnih diploma te akademskih i stručnih kvalifikacija provodi se sukladno odredbama posebnog Zakona, odnosno na temelju međunarodnih ugovora.

 
Promocija
 
Članak 60.
 

Promocija je svečano uručivanje isprave o završenom studiju, koja se održava sukladno planu rada Visoke policijske škole.


Stegovna odgovornost studenata

Članak 61.
 

Studenti su dužni pridržavati se odredaba ovog Statuta, drugih općih i posebnih propisa, pravila kulturnog ponašanja i pristojnosti prema nastavnicima, suradnicima, drugim djelatnicima i studentima Visoke policijske škole, te čuvati ugled studenta i Visoke policijske škole.

 
Članak 62.
 

Za svaku povredu dužnosti iz članka 61. ovog Statuta studenti stegovno odgovaraju.

 
Članak 63.
 

Stegovna odgovornost za studente Visoke policijske škole propisat će se posebnim propisom.

 
Nagrade

Članak 64.
 

Studenti za svoj rad i doprinos afirmaciji Visoke policijske škole mogu dobiti sljedeće nagrade:

-          ministrovu nagradu i pohvalu,

-          nagrade i pohvale na Visokoj policijskoj školi i

-          druge nagrade.

Prijedlog o dobivanju ministrove nagrade ili pohvale donosi Stručno vijeće Visoke policijske škole na prijedlog dekana.

Odluku o dobivanju nagrade ili pohvale Visoke policijske škole donosi Stručno vijeće na prijedlog dekana.

 
Demonstratori
 
Članak 65.
 

Radi poticanja studenata na znanstveni i stručni rad te pomaganja nastavnicima i suradnicima u izvođenju nastave, vježbi, odnosno obavljanja raznih tehničkih poslova mogu se za pojedine predmete imenovati demonstratori.

Dekan imenuje demonstratore na prijedlog predmetnog nastavnika iz redova redovitih studenata Visoke policijske škole koji tijekom studija postignu prosjek ocjena najmanje 3,5.

Demonstratoru pripada nagrada za rad o čijoj visini odluku donosi Povjerenstvo MUP-a RH za VPŠ.

Demonstratori se u pravilu imenuju početkom akademske godine i dužnost obavljaju jednu akademsku godinu.

Iznimno, demonstrator koji ostvari izuzetne rezultate u radu i studiju može se imenovati za demonstratora za još jednu akademsku godinu.

Ako se demonstrator ne zalaže u radu ili ako zaostane od polaganja ispita razrješava se dužnosti i prije proteka vremena za koje je imenovan.

Obveza je predmetnog nastavnika da krajem zimskog i ljetnog semestra podnese izvješće o poslovima na kojima je student – demonstrator radio, te broj sati koji ne može biti veći od 30 za pojedinog studenta – demonstratora u jednom semestru.

 
Studentski zbor
 
Članak 66.
 

Studenti preko svojih predstavnika sudjeluju i odlučuju u radu i upravi Visoke policijske škole u skladu sa odredbama Zakona o studentskom zboru i ovog Statuta.

Članak 67.
 

Predstavnici studenata ravnopravno sudjeluju u radu Stručnog vijeća Visoke policijske škole kada se radi o pitanjima koja se odnose na nastavu, prava i obveze studenata.

Predstavnici studenata ne sudjeluju u postupku izbora dekana kao i u radu Stručnog vijeća kada se odlučuje o pitanjima koja se ne odnose na nastavu, te njihova prava i obveze.

 
Članak 68.
 

Studentski zbor ima podružnicu na Visokoj policijskoj školi, a čine ga svi studenti Visoke policijske škole koji studiraju na dodiplomskom i diplomskom studiju.

  
Članak 69.
 

Visoka policijska škola će osigurati uvjete za djelovanje podružnice studentskog zbora na Visokoj policijskoj školi.

 
Članak 70.
 

Predsjednik podružnice studentskog zbora na Visokoj policijskoj školi član je skupštine studentskog zbora visokih škola.

 
Članak 71.
 

Podružnica studentskog zbora na Visokoj policijskoj školi bira predstavnike - studente u Stručno vijeće Visoke policijske škole.

Za svaku studijsku godinu redovno upisanih studenata bira se po jedan predstavnik i jedan zamjenik.

 
Članak 72.
 

Studentski predstavnik u Stručnom vijeću Visoke policijske škole bira se na razdoblje od dvije godine.

 
Članak 73.
 

Izbor za predstavnike studenata u Stručnom vijeću Visoke policijske škole propisuje dekan sukladno odredbama Zakona o studentskom zboru kojima se određuje način izbora i postupak objavljivanja rezultata provedenih izbora.

 VII. NASTAVNICI I SURADNICI
 
Članak 74.
 

Izbori u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja provode se sukladno općim i posebnim propisima, a raspored na radna mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjem redu MUP-a RH.

Članak 75.
 

Nastavnici i suradnici dužni su uredno izvršavati nastavne i druge obveze sukladno općim i posebnim propisima.

Nastavnici i suradnici Visoke policijske škole u svom sveukupnom radu ne smiju djelovati na način koji je u suprotnosti s interesima Visoke policijske škole.

Članak 76.
 

Suradnicima Visoke policijske škole pripada naknada za rad sukladno Odluci ministra broj: 511-01-62-11673/2-99. od 24. svibnja 1999. i 511-01-64-55492/1-00. od 31. kolovoza 2000. godine.

Zaposlenicima MUP-a RH za obavljene poslove izvan radnog vremena, iznad okvira obveza radnog mjesta iznimno i zaposlenicima Visoke policijske škole pripada naknada sukladno Odluci iz stavka 1. ovog članka.

 
Znanstveno-istraživački i stručni projekti
 
Članak 77.
 

Nastavnici i suradnici Visoke policijske škole predlažu i sudjeluju u provedbi znanstveno-istraživačkih, stručnih i razvojnih projekata.

 
Članak 78.
 

Za stegovnu odgovornost nastavnika primjenjuju se propisi o državnim i policijskim službenicima.

 VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.
 

Na pitanja koja nisu regulirana odredbama ovog Statuta primjenjuju se opći i posebni propisi kojima su regulirana navedena područja.


Članak 80.
 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Visoke policijske škole broj: 511-01-67-700/99. od 12. veljače 1999. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Visoke policijske škole broj: 511-01-67-7000/99. od 12. studenog 1999. godine.

 
Članak 81.
 

Ovaj Statut stupa na snagu 8. dana od dana potpisivanja i objavit će se na uobičajen način.

 
 
 
Broj: 511-01-09-06-1804.
Zagreb, 27. 10. 2006.v. d. DEKANA
VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE
 

M I N I S T A R
UNUTARNJIH POSLOVA
 
dr. sc. Irena Cajner Mraović
 
 
Ivica Kirin