početna > Policija > Policijska akademija > Visoka policijska škola > Studij > Razlikovni predmeti - stručni prvostupnik kriminalistike

Razlikovni predmeti - stručni prvostupnik kriminalistike

 

Na temelju Odluke stručnog vijeća Visoke policijske škole od 17. rujna 2010 godine, rok za završetak procesa stjecanja zvanja prvostupnika za studente koji su diplomirali na Visokoj policijskoj školi i stekli zvanje kriminalist produžava se do 01. ožujka 2011. godine.

Nakon što student položi sve propisane ispite dobit će potvrdu o stjecanju akademskog naziva i stupnja stručne spreme.

Student polaže ispite prema rješenju koje sastavlja povjerenstvo imenovano od strane stručnog vijeća Visoke policijske škole u sastavu: Mato Pušeljić - predsjednik, Stjepan Gluščić - član i Dušan Milivojević - član. Nema izrade diplomskog rada.

Ispiti se pripremaju putem konzultacija, obvezne i preporučene literature.

Ispiti se polažu po sustavu 3 + 1, što znači, da se četvrti pute ispit polaže pred povjerenstvom. Stručno vijeće će donijeti odluku o postupku ukoliko student ne položi ispit pred povjerenstvom, te će ista biti objavljena na ovoj stranici.

Ispiti se za predmetni ispitni rok moraju prijaviti putem studentske referade VPŠ najmanje pet radnih dana prije ispitnog roka. Studenti nisu dužni odjavljivati ispite. Ukoliko student ne pristupi prijavljenom ispitu, neizlazak na ispit ne računa se kao pad na ispitu.

Ukoliko je student u prethodnom procesu obrazovanja na Visokoj policijskoj školi položio kolegij istog ili sličnog sadržaja, o priznavanju ispita odlučuje neposredno nositelj kolegija.

Molimo studente da koriste mogućnost konzultacija putem e-maila. 

 

Popis upisnih kolegija

 

 • Popis nastavnika i kolegija za program 10 ispita:

1. mr. sc. Ante Orlović: Ekonomika poslovanja i kriminalitet

2. doc. dr. sc. Zvonimir Dujmović: Uvod u kriminalistiku

3. mr. sc. Mato Pušeljić: Policijski menadžment

4. mr. sc. Josip Strmotić : Kriminalitet djece i maloljetnika

5. mr. sc. Mato Pušeljić: Uvod u organizaciju državne uprave

6. mr. sc. Stjepan Gluščić: Policijske ovlasti i ljudska prava

7. dr. sc. Joško Vukosav: Tehnike intervjua i obavijesnog razgovora

8. dr. sc. Joško Vukosav: Prevencije profesionalnog stresa i sagorijevanja

9. mr. sc. Davor Solomun: Europska i međunarodna sigurnost

10. mr. sc. Damir Brnetić: Prekršajno pravo

 

 • Popis nastavnika i kolegija za program 9 ispita:
   

1. mr. sc. Mato Pušeljić: Policijski menadžment

2. mr. sc. Josip Strmotić: Kriminalitet djece i maloljetnika

3. mr. sc. Mato Pušeljić: Uvod u organizaciju državne uprave

4. dr. sc. Joško Vukosav: Tehnike intervjua i obavijesnog razgovora

5. dr. sc. Joško Vukosav: Prevencije profesionalnog stresa i sagorijevanja

6. mr. sc. Davor Solomun: Europska i međunarodna sigurnost

7. mr. sc. Davor Solomun: Sustav sigurnosti i nacionalna sigurnost RH

8. mr. sc. Franjo Magušić, mr. sc. Mato Pušeljić: Taktika policijskog postupanja

9. mr. sc. Stjepan Gluščić: Prekršajno pravo
 

 • Popis nastavnika i kolegija za program 5 ispita:
   

 1. mr. sc. Mato Pušeljić: Uvod u organizaciju državne uprave

2. dr. sc. Joško Vukosav: Tehnike intervjua i obavijesnog razgovora

3. dr. sc. Joško Vukosav: Prevencije profesionalnog stresa i sagorijevanja

4. mr. sc. Davor Solomun: Europska i međunarodna sigurnost

5. mr. sc. Damir Brnetić: Prekršajno pravo

 

Popis literature, ispitni rokovi, konzultacije
 

 • Policijske ovlasti i ljudska prava

 

Ispitna literatura:

1. Bakić-Tomić Lj., Grubišić-Ilić M., Cajner Mraović I., Dujmović Z., Gluščić S., Ivanušec D., Ivanda S., Veić P. (2003). Policijski priručnik: temeljne ovlasti policije. Zagreb, Hrvatska: Ministarstvo unutarnjihposlova Republike Hrvatske

2. Veić, P. (2002). Zakon o policiji s komentarom. Zagreb, Hrvatska: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

3. Pravilnik o načinu policijskog postupanja ( Narodne novine 81/03)

4. Gjenero D., Lalić S., Helebrant S., i Gluščić S. (2002) Policija i ljudska prava, priručnik za edukaciju policije o ljudskim pravima. Zagreb, Hrvatska: Hrvatski helsinški odbor i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Konzultacije: četvrtkom od 13 do 15 sati

e-mail: sgluscic@fkz.hr ili sgluscic@yahoo.com


 

 • Taktika policijskog postupanja

Ispitna literatura:

1. Grigoleit, B. Štrk, D. Wulff S-P. ( 2004) Taktika policijskog postupanja. Zagreb, Hrvatska: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

2. Veić, P. (2002). Zakon o policiji s komentarom. Zagreb. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

3. Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Narodne novine broj 117/03. Zagreb: Narodne novine. 2003.

4. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira

5. Pravilnik o načinu policijskog postupanja. Narodne novine broj 81/03. Zagreb: Narodne novine. 2003.

6. Krimarak 7. (1999). Planiranje, temelji sustava i metodologije. Zagreb. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Konzultacije: ponedjeljkom i utorkom od 10 do 12 sati.

e-mail: puseljicm@fkz.hr


 

 • Uvod u organizaciju državne uprave

Ispitna literatura:

1. Borković, I. (2002). Upravno pravo. Glava X-XV. Zagreb. Informator

2. Borković, I. (1999). Službeničko pravo. Dio 2-6. Zagreb. Informator

3. Zakon o sustavu državne uprave

4. Zakon o državnim službenicima

5. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Konzultacije: ponedjeljkom i utorkom od 10 do 12 sati

e-mail: puseljicm@fkz.hr

 

 • Policijski menadžment

Ispitna literatura:

1. Jurina, M. (1994). Rukovođenje i organizacijsko ponašanje. Zagreb. Ministarstvo unutarnjih poslova.

2. Buble, M. (2002). Management. Split. Ekonomski fakultet.

3. Srića, V. (1998). Menadžer i pobjednički tim. Zagreb. Mep Consalt.

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Konzultacije: ponedjeljkom i utorkom od 10 do 12 sati

e-mail: puseljicm@fkz.hr

 

 • Kriminalitet djece i maloljetnika

Ispitna literatura:

Singer, M., (1998). Komentar Zakon o sudovima za mladež i kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika. Zagreb. MUP RH.

Singer, M., Kovčo Vukadin, I., Cajner Mraović, I. (2002). Kriminologija. Zagreb. Globus (odabrane stranice 144 - 203)

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (odabrani članci)

Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (odabrani članci)

Preporučena literatura:

1.  Strmotić, J. (1999) Uloga redarstvenih vlasti prema Zakonu o sudovima za mladež,

U: Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, godina 6., broj 2., str. 337 -1085, Zagreb, 1999.

2. Cajner Mraović, I., Mraović, A. (2001). Mogućnosti i ograničenja policije kao subjekta

      prevencije maloljetničke delinkvencije u lokalnoj zajednici. U: Janković, J., Bašić, J.

      (Ur.) Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici. Zagreb:

      Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i

      mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Konzultacije: srijedom 13 do 15 sati, te po dogovoru

e-mail: jsrmotic@mup.hr

 

 • Uvod u kriminalistiku

Obavezna literatura:

1. Pavišić,  B. (2002).   Kriminalističko postupanje   (procedura).  U: B. Pavišić, Uvod u kriminalistiku (str.47-69). Zagreb, Hrvatska: Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Preporučena literatura:

1. Karas, Ž (2006) Nezakoniti dokazi. Laserplus Zagreb
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno

Konzultacije: srijedom od 14 do 15 sati

e-mail dujmovic@fkz.hr

  
 

 • Prevencija profesionalnog stresa i sagorijevanja

Obavezna literatura:

1. Hudek-Knežević, J., Kardum, I. :Psihosocijalne odrednice tjelesnog zdravlja: Stres i tjelesno zdravlje. Jastrebarsko: Naklada Slap

2. Lazarus, R.S., Folkman, S.: Stres, procjena i suočavanje. Jastrebarsko: Naklada Slap

3. Ljubin, T.: Prevencija profesionalnog stresa i sagorijevanja (skripta). Visoka policijska škola. Zagreb

4. Vukosav, J. Rebrović, A.: Stres menadžment. Policija i sigurnost (u tisku)

Preporučena literatura:

1. Kozarić-Kovačić, D., Grubišić-Ilić, M., Ljubin, T. (1998). Stressors in police. U M.Pagon (Ur.), Policing in central and eastern Europe: Organizational, Managerial, and Human Resource Aspects (str. 573-578). Ljubljana: College of Police and Security Studies

2. Foy, D.W. (1994). Liječenje posttraumatskog stresnog poremećaja. Jastrebarsko: Naklada Slap

3. Brown, J.M., Campbell, E.A. (1996). Stress and policing: Sources and strategies. London: Wiley

Način polaganja ispita: pismeno i usmeno

Konzultacije: srijedom od 13 do 15 sati

e-mail: vjosko@fkz.hr

  

 • Tehnike intervjua i obavijesnog razgovora

Obvezna literatura:

1. Ljubin, T. (2000). Kako povećati dosjećanje svjedoka: Kognitivni intervju. Policija i sigurnost, 9, 3-6, 187-199

 2. Ljubin, T. (2006). Prikupljanje obavijesti i ispitivanje osjetljivih i zastrašenih svjedoka. U: S. Gluščić, T. Ljubin, D. Novosel, D. Tripalo. Proceduralne mjere zaštite svjedoka: Priručnik za obuku policije, tužitelja i sudaca. Strasbourg: Vijeće Europe

 3. Zorić, J. (2004). Forenzični (postupni) intervju. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 11, 1, 119-142

4. Roso, Z. (1995). Informativni razgovor i intervju (str. 93-168). Zagreb, Hrvatska: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Preporučena literatura:

1. Milne, R., Bull, R. (1999). Investigative interviewing: Psychology and practice. Stewart, C.J., Cash, W.B., Stewart, C, Cash, B. (2002). Interviewing: Principles and practices. New York: McGraw Hill

2. Poole, D.A., Lamb, M.E. (1998). Investigative interviews of children. Washington, DC: American Psychological Association

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Konzultacije: srijedom od 13 do 15 sati

e-mail: vjosko@fkz.hr  
 

 

 • Europska i međunarodna sigurnost

Obvezna literatura:

1. Andrassy, J. ( 1987). Međunarodno pravo. Zagreb, Hrvatska: Školska knjiga

2. Grizold, A. (1998). Međunarodna sigurnost - teorijsko-institucionalni okvir. Zagreb, Hrvatska: Fakultet političkih znanosti

3. Hartley, T.C. (1999). Temelji prava Europske zajednice. Rijeka, Hrvatska: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, COLPI
4. Europska komisija (2003). Pojmovnik – Institucije, politike i proširenje Europske unije, Zagreb: Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj

 5. Solomun, D. (2001). Nacionalna sigurnost, Policija i sigurnost, 10, 1-6, 23-42

6. Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (2002). Narodne novine 32/02

7. Turek, F. ( 1999.) Globalizacija i globalna sigurnost. Varaždin, Hrvatska: Interland d.o.o. i Hrvatska udruga za međunarodne studije

 

Preporučena literatura:

1. Mangold, P. (1990). National Security and International Relations. London, Great Britain: Routledge

2. Barić, R. (2002). Budućnost obrambene politike EU-e. Međunarodne studije, Zagreb, Hrvatska: Fakultet političkih znanosti

Internetske stranice:

http://www.europa.eu.int

http://europauhrvatskoj.mei.hr


 

 • Sustav sigurnosti i nacionalna sigurnost RH
   

 Obvezna literatura:

1. Grizold, A., Tatalović, S., Cvrtila, V. (1999). Suvremeni sistemi nacionalne sigurnosti. Zagreb, Hrvatska: Fakultet političkih znanosti

2. Jurina, M., Jurković, S., Pušeljić, M. (1999). Elementi organizacije policije (str.46-79). Zagreb, Hrvatska: Ministarstvo unutarnjih poslova

3. Pavišić, B., Veić, P. (2000). Komentar kaznenog zakona. Zagreb, Hrvatska: Ministarstvo unutarnjih poslova

4. Mitar, M. (1994). Osnovna pitanja u svezi s pojmom sigurnosti. Policija i sigurnost, 3, 5, 509-517

5. Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (2002). Narodne novine 32/02

6. Solomun, D. (2001). Nacionalna sigurnost. Policija i sigurnost, 10, 1-6, 23-42

7. Tatalović, S. (1996). Upravljanje u političkim sustavima i sustavima obrane. Zagreb, Hrvatska: DEFIMI

Preporučena literatura:

1. Buzan, B. (1991). People, States and fear: an agenda for international security studies in the post – Cold War era, Second Edition, London, Great Britain: Harvester Wheatsheaf

2. Grizold, A. (1998). Međunarodna sigurnost - teorijsko-institucionalni okvir. Zagreb, Hrvatska: Fakultet političkih znanosti

3. Herman, M., (1996). Intelligence power in peace and war. London, Great Britain: The Royal Institute of International Affairs

4. Turek, F. (1999). Globalizacija i globalna sigurnost. Varaždin, Hrvatska: Interland d.o.o. i Hrvatska udruga za međunarodne studije

5. Wilkinson, P. (2002). Terorizam protiv demokracije. Zagreb, Hrvatska: Golden marketing

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

 Konzultacije: utorkom od 16 do 18 sati i četvrtkom od 12 do 14 sati

e-mail: dsolomun@fkz.hr

 

 • Ekonomika poslovanja i kriminalitet

 Literatura:

1. Vojnović, S. (1998). Uvod u ekonomiju. Zagreb. Mikrorad

2. Ravlić, P. (1995). Ekonomika poduzeća. Zagreb. Mikrorad

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

 
 

 • Prekršajno pravo

Ispitna literatura:

1. Veić, P., Gluščić, S. (2003). Osnove prekršajnog prava. Zagreb, Hrvatska: Ministarstvo unutarnjih poslova

2. Veić, P. (1998). Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, bilješke - literatura - sudska praksa. Zagreb, Hrvatska: Ministarstvo unutarnjih poslova

Preporučena literatura:

1. Josipović, I. (2002). Zakon o prekršajima (odabrane stranice: 1-279). Zagreb, Hrvatska: Narodne novine

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Konzultacije: četvrtkom od 13 do 15 sati

e-mail: dbrnetic@fkz.hr