POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333
primorsko-goranska uprava > Vijesti > JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
26. listopad 2017. -

FOTO: Ilustracija 

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH i 61/17), članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17) i Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, br. 58/17), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

 1. Inspekcija zaštite od požara i eksploziva

            inspektor za zaštitu od požara i eksploziva – 1 izvršitelj – mjesto rada Rijeka

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

           2. Inspekcija zaštite od požara i eksploziva

            inspektor za zaštitu od požara – 1 izvršitelj – mjesto rada Rijeka

 Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

          

               3. I. policijska postaja Rijeka

administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj, mjesto rada Rijeka

Stručni uvjeti:

 •  srednja stručna sprema - završena gimnazija ili srednja strukovna škola
 •  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 •  položen državni stručni ispit

       

               4.  Policijska postaja Opatija

upravni referent – 1 izvršitelj – mjesto rada Opatija

Stručni uvjeti:

 •  srednja stručna sprema - završena gimnazija ili srednja strukovna škola
 •  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 •  položen državni stručni ispit

        

               5. Odjel za prijavništvo i osobne isprave

upravni referent za prijavništvo i osobne isprave – 1 izvršitelj – mjesto rada Rijeka

Stručni uvjeti:

 •  srednja stručna sprema - završena gimnazija ili srednja strukovna škola
 •  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 •  položen državni stručni ispit

       

                6. Odjel za informatiku i komunikacije

policijski tehničar za komunikacije – 1 izvršitelj, mjesto rada Rijeka

 Stručni uvjeti:

 •  srednja stručna sprema - završena srednja strukovna škola
 •  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 •  položen državni stručni ispit

       

               7.  Odjel za informatiku i komunikacije

policijski tehničar – održavanja EOP opreme – 1 izvršitelj, mjesto rada Rijeka

 Stručni uvjeti:

 •  srednja stručna sprema - završena srednja strukovna škola
 •  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 •  položen državni stručni ispit

 

 

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Obvezni probni rad za sva radna mjesta traje tri mjeseca.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju. Provodi testiranje i razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama radi utvrđivanja njihovog znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu. Utvrđuje rang-listu kandidata/kinja s obzirom na rezultate provedenog testiranja i razgovora (intervjua) te čelniku tijela podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koji prilaže rang-listu kandidata/kinja.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Na web stranici Policijske uprave primorsko goranske primorsko-goranska@policija.hr  i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hrobjavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web stranici Policijske uprave primorsko goranske primorsko-goranska@policija.hrobjavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave primorsko goranske primorsko-goranska@policija.hr

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis,

2. diplomu odnosno svjedodžbu za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema ,

3. dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),

4. za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na

odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju

kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili vojna iskaznica ili putovnica ili domovnica),

6. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni ispit.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a, a i dokaz o tome na koji način mu je prestala služba/radni odnos kod prethodnog poslodavca.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

                                                                POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA

                                                   Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

                                                                     Rijeka, Žrtava fašizma 3,

                                                 s naznakom “za javni natječaj”

O  rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr  i web stranici Policijske uprave primorsko goranske primorsko-goranska@policija.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom natječaju.

                                                                                                                                                        Policijska uprava primorsko-goranskaVijesti za aktualni mjesec:


21.1.2019.Privedeni zbog krijumčarenja ljudi
21.1.2019.Rezultati pojačanih mjera u prometu
21.1.2019.Njivice-Iz kamp kućica otuđene plinske boce
21.1.2019.U požaru izgorio stan u Rijeci
21.1.2019.Brzom intervencijom policije pronađena drska kradljivica
21.1.2019.Osumnjičen za krađu
21.1.2019.Vikend na prometnicama
21.1.2019.U Kostreni otuđen alat
19.1.2019.Krijumčar bježao policiji pa izazvao prometnu nesreću
18.1.2019.Požar kontejnera za smeće
18.1.2019.U okviru akcije "Manje oružja-manje tragedija"
18.1.2019.Zimski uvjeti na cestama-savjeti vozačima
17.1.2019.Otuđen vanbrodski motor i oprema za ribolov
17.1.2019.Provedena akcija u cilju zaštite pješaka
16.1.2019.Rijeka:U nesreći teško ozlijeđen pješak
16.1.2019.Teške krađe provaljivanjem
16.1.2019.Dragovoljna predaja oružja i eksplozivnih sredstava
15.1.2019.Blagoslov djelatnika i prostorija Policijske uprave
15.1.2019.Osumnjičena za dvije krađe
15.1.2019.Požar stana u Matuljima


str.: 1 od 4. Ukupno: 61 zapisa.