Pristup informacijama

Pristup informacijama

 Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Ministarstvo unutarnjih poslova ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu unutarnjih poslova (popunjavanjem propisanih obrazaca: Zahtjev za pristup informacijama, Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije ili Zahtjev za ponovnu uporabu informacije):

Za Ministarstvo unutarnjih poslova:

 

Službenik za informiranje - Vera Lučić 

pisanim putem na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33
10 000 Zagreb
 

putem elektroničke pošte:
 pitanja@mup.hr

• telefaksom na broj:
+385 1 6122 771

telefonom na broj:
+385 1 6122 353
 
 
 

Službenica za informiranje Ravnateljstva policije - Marina Mandić

 pisanim putem na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova
Ravnateljstvo policije 
Ilica 335
10 000 Zagreb
 

• putem elektroničke pošte:
pitanja@mup.hr

• telefaksom na broj:
+385 1 3788 318

• telefonom na broj:
+385 1 3788 543

Ministarstvo unutranjih poslova ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.