Podzakonski akti

 

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN 55/13)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN 51/13
 • Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN 122/12)
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN 134/08, 97/10)
 • Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava (NN 141/08, 65/10)
 • Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (NN 34/10 - stupa na snagu 1.srpnja 2013. godine)
 • Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima (NN 110/09, 157/09)
 • Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (NN 135/08 - vrijedi do 1.srpnja 2013.)
 • Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (NN 131/08, 69/12)
 • Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06, 21/07, 119/07)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN 146/05, 119/07)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09, 66/10)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari (NN 55/09