Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja unutarnjih poslova, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Policijski službenici:

1.1. Zakon o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje i 33/15)

1.2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, br. 76/09 i 92/14)

1.3. Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07 i 86/12)

1.4. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15)

1.5. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (»Narodne novine«, br. 5/90 – pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94)

1.6. Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 89/10 i 76/15)

1.7. Zakon o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 83/13)

1.8. Uredba (EZ) broj 562/06 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granice (Zakonik o schengenskim granicama) (Službeni list Europske unije, br. L 296/08, 81/09, 810/09, 265/10, 610/13 i 1051/13)

1.9. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14 i 64/15)

1.10. Zakon o javnom okupljanju (»Narodne novine«, br. 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11 i 78/12)

1.11. Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91, 70/91 – ispravak, 28/92, 113/93 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 130/11)

1.12. Zakon o prebivalištu (»Narodne novine«, br. 144/12 i 158/13),

1.13. Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 62/15)

1.14. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/2015)

1.15. Zakon o matičnom broju (»Narodne novine«, br. 9/92 i 66/02)

1.16. Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13)

1.17. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15),

1.18. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14),

1.19. Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (»Narodne novine«, br. 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11),

1.20. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07)

2. Službenici koji obavljaju poslove iz područja upravnih poslova i drugih područja unutarnjih poslova:

2.1. Zakon o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje i 33/15)

2.2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, br. 76/09 i 92/14)

2.3. Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07 i 86/12)

2.4. Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91, 70/91 – ispravak, 28/92, 113/93 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 130/11)

2.5. Zakon o prebivalištu (»Narodne novine«, br. 144/12 i 158/13)

2.6. Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 62/15)

2.7. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/2015)

2.8. Zakon o matičnom broju (»Narodne novine«, br. 9/92 i 66/02)

2.9. Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine«, broj 118/12)

2.10. Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 70/15)

2.11. Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13)

3. Službenici koji obavljaju inspekcijske poslove:

3.1. Zakon o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje i 33/15)

3.2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, br. 76/09 i 92/14)

3.3. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10)

3.4. Zakon o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15)

3.5. Zakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 68/03, 31/10 i 139/10)

3.6. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, br. 108/95 i 56/10)

3.7. Zakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10)

3.8. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07)

3.9. Zakon o zaštiti novčarskih institucija (»Narodne novine«, broj 56/15)

4. Policijski službenici koji obavljaju poslove vještačenja:

4.1. Zakon o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – Vjerodostojno tumačenje i 33/15)

4.2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, br. 76/09 i 92/14)

4.3. Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07 i 86/12)

4.4. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br.107/07, 39/13, 157/13 i 110/15)

4.5. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (»Narodne novine«, br. 5/90 – pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94)

4.6. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15)

4.7. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14)

4.8. Zakon o akreditaciji (»Narodne novine«, br. 158/03, 75/09, 56/13)

4.9. EU/HR ISO norma 17025

4.10. Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno-genetske analize (»Narodne novine«, broj 120/14)

4.11. Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina (»Narodne novine«, broj 86/14)

4.12. Opći dokumenti politike kvalitete Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«

4.13. Dokumenti politike kvalitete vezani uz poslove radnog mjesta vještačenja.«.