UPUTE O PROCEDURI

Prvi korak – Uplata u pošti/FINA-i/banci, internet bankarstvom 
Drugi korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja
Treći korak – Podnošenje zahtjeva u policijskoj upravi/policijskoj postaji 
Četvrti korak – Preuzimanje izrađene osobne iskaznice 

 

1. korak – Uplata u pošti/FINA-i/banci, internet bankarstvom

  • uplatiti novčani iznos za izdavanje osobne iskaznice, ovisno radi li se o redovnom (i godinama života podnositelja zahtjeva), ubrzanom ili žurnom postupku, na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna RH, IBAN broj: HR1210010051863000160, uz naznaku - za osobnu iskaznicu, po modelu HR65 7005-442-OIB (navodi se OIB osobe za koju se izrađuje osobna iskaznica).

2. korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja

  • zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva
  • osoba koja uz prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske ima i prijavljeno boravište, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može podnijeti i policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji mjesno nadležnoj prema mjestu svojeg boravišta
  • osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi osobno U bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

NAPOMENA: Osobna iskaznica obvezna je isprava za hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj

3. korak – Podnošenje zahtjeva u policijskoj upravi/policijskoj postaji 

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno.

Za dijete, odnosno osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnose osobno oba roditelja.

Iznimno, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice djetetu može podnijeti jedan od roditelja, uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti osobnu iskaznicu.

Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti osobnu iskaznicu, osobnu iskaznicu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, ukoliko se ne nalazi na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja ako je drugi roditelj umro ili proglašen umrlim, lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke.

U žurnim slučajevima kada postoji opasnost za dijete ili je izdavanje osobne iskaznice u osobitom interesu djeteta zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete može podnijeti i izdanu osobnu iskaznicu može preuzeti isti roditelj uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta djeteta, a ako dijete nema prebivalište, odnosno boravište u Republici Hrvatskoj centra za socijalnu skrb nadležnog prema sjedištu tijela kojem je podnesen zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.

Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti osobno nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice.           

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je:

  • izvršiti uplatu ovisno o odabranom postupku izdavanja
  • dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva (ranije izdana javna isprava s fotografijom, identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom). 
  • priložiti 1 fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm
  • potpisati Ugovor  o davanju usluga certificiranja 

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se na obrascu 2, kojeg službena osoba popunjava ispisivanjem iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, a podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice vlastoručnim potpisom potvrđuje točnost i istinitost upisanih podataka. Za izdavanje osobne iskaznice koja sadrži jedan ili dva certifikata, podnositelj zahtjeva dužan je s davateljem usluge certificiranja sklopiti ugovor o obavljanju usluge certificiranja.

Prilikom zamjene osobne iskaznice kojoj je istekao rok važenja potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća.

Ako podnositelju zahtjeva nije već ranije izdana osobna iskaznica ili putovnica Republike Hrvatske, potrebno je službenoj osobi dati na uvid domovnicu i izvadak iz matice rođenih ili rodni list. 

Osoba čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja slova koja sadrže ne mogu upisati u prostor za upis imena i prezimena, u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu te prilaže izvadak iz matice rođenih ili rodni list iz kojeg je vidljivo kojim će se imenom služiti u pravnom prometu.

Iznimno, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica koja sadrži OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije značajno promijenjen.

4. korak – Preuzimanje izrađene osobne iskaznice

  •  Osoba preuzima izrađenu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te podatke za registraciju na Portal elektroničke osobne iskaznice, u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji u kojoj je podnijela zahtjev za njezino izdavanje.

Iznimno, ako je zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnesen u žurnom postupku, preuzimanje osobne iskaznice se zbog razloga žurnosti može obaviti i u policijskoj upravi u čijem sastavu je policijska postaja u kojoj je osoba podnijela zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.

NAPOMENA: Osoba je dužna preuzeti izrađenu osobnu iskaznicu u roku od 90 dana od dana proteka roka za izdavanje osobne iskaznice (odnosno nakon proteka roka od 120 dana, odnosno 100 dana, odnosno 93 dana, što ovisi o tome u kojem je postupku zahtjev predan).

Kod prvog izdavanja osobne iskaznice koja sadrži certifikate osoba je dužna registrirati se na Portal elektroničke osobne iskaznice korištenjem podataka za registraciju koje dobiva kod preuzimanja izdane osobne iskaznice te se informirati o načinu korištenja osobne iskaznice

Osoba sama aktivira elektronički dio osobne iskaznice korištenjem podataka za aktivaciju koje dobiva kod preuzimanja izdane osobne iskaznice.