Upute o proceduri: stjecanje hrvatskog državljanstva

 

 

1. korak – nadležna policijska uprava/policijska postaja ili nadležna diplomatska misija/konzularni ured RH

 • zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada to može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem može se podnijeti i putem diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske
 • uz zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva i upitnik uz zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva (obrazac se može ispisati sa stranica interneta) prilaže se:
 • životopis, u kojem se ukratko navode i razlozi podnošenja zahtjeva
 • izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama*1, a za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih*2
 • dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice)
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci
 • važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, osobna karta za stranca) s jasno vidljivom fotografijom vlasnika iste
 • ako je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj upravna pristojba se ne plaća, međutim, ako je zahtjev podnesen u inozemstvu plaća se pristojba u području vanjskih poslova
 

Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se i:

 • izvadak iz matice rođenih djeteta*1
 • dokaz o državljanskom statusu djeteta
 • izvadak iz matice rođenih*1 i izvadak iz matice vjenčanih zakonskog zastupnika djeteta*2
 

Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave:

 • za stjecanje po osnovi boravka u Republici Hrvatskoj isprave kojima se dokazuje regulirani boravak i dužina trajanja boravka u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica za stranca, uvjerenje o boravku, putna isprava sa unesenim podacima o boravku)
 • za stjecanje po osnovi rođenja u Republici Hrvatskoj isprave kojima se dokazuje regulirani boravak i dužina trajanja boravka u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica za stranca, uvjerenje o boravku, putna isprava sa unesenim podacima o boravku)
 • za stjecanje po osnovi braka sa hrvatskim državljaninom isprava kojom se dokazuje status stalnog nastanjenja (osobna iskaznica za stranca na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj, rješenje o odobrenje stalnog boravka u Republici Hrvatskoj)
 • pripadnici hrvatskog naroda dostavljaju isprave kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu - ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr., ili izvornike istih, ukoliko je u njima upisan podatak o nacionalnosti. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev dostavljaju dokaze kojim potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja.
 • pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu – ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr., ili izvornike istih, ukoliko je u njima upisan podatak o nacionalnost
 • iseljenici:  ovjerena preslika putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila iz Republike Hrvatske u inozemstvo, ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost sa iseljenom osobom (djeca, unuci, praunuci)
 • stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku: preporuka odnosno mišljenje nadležnog ministarstva o postojanju interesa Republike Hrvatske za primitak u hrvatsko državljanstvo
 • osobe otpuštene iz hrvatskog državljanstva: dokaz o stjecanju stranog državljanstva i prestanku hrvatskog državljanstva
 • ako tražitelja zastupa opunomoćenik: specijalna punomoć kojom se opunomoćenik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu stjecanja hrvatskog državljanstva
 • PU/PP, odnosno diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu, prema mjestu podnošenja zahtjeva, ukoliko je zahtjev stranke nejasan, nepotpun ili sadrži druge formalne nedostatke, može naknadno pozivati stranku radi otklanjanja nedostataka u spisu, o čemu će stranci biti upućen pisani poziv.
 

NAPOMENA: Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti stranci (osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo) te prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo, ako ispunjavaju pretpostavke propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu.

Postupak stjecanja hrvatskog državljanstva provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu, a rješenje o stjecanju hrvatskog državljanstva donosi ministar unutarnjih poslova.

Svi postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu dana 1. siječnja 2012. godine (NN 130/11), dovršit će se po odredbama Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70-91-ispravak, 28/92 i 113/93).

2. korak – nadležna policijska uprava/policijska postaja ili nadležna diplomatska misija/konzularni ured RH

 • policijska uprava / policijska postaja, ako je zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnesen u Republici Hrvatskoj, uputit će pisani poziv stranci da dođe preuzeti rješenje, s naznakom o potrebi plaćanja upravne pristojbe, u naznačenom iznosu: za rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo 1.050,00 kuna, sukladno Tarifnom broju 12. st. 2. Zakona o upravnim pristojbama; za rješenje kojim se odbija zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo 35 kuna, sukladno Tarifnom broju 2. st. 1. Zakona o upravnim pristojbama
 • ukoliko je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj, upravna pristojba plaća se putem opće uplatnice, u pošti / FINA-i / banci
 • diplomatska misija / konzularni ured ako je zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnesen u inozemstvu, uputit će pisani poziv stranci da dođe preuzeti rješenje (za stranku nema 3. koraka).

3. korak – pošta / FINA / banka

 • ukoliko je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj, u pozivu naznačeni iznos upravne pristojbe uplaćuje se u pošti / FINA-i / banci, putem opće uplatnice, s naznakom:
 • primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
 • broj računa: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64-5002-713
 • uplatnicu sa svim podatcima će ispuniti službena osoba koja uručuje rješenja 

4. korak – nadležna policijska uprava / policijska postaja ili nadležna diplomatska misija / konzularni ured RH

 • uz prilaganje dokaza o plaćenoj pristojbi, uručuje se rješenje*3, u policijskoj upravi / policijskoj postaji, odnosno u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, u kojem je zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva i podnesen
 • prilikom uručenja rješenja stranka je, kao dokaz primitka rješenja, dužna potpisati dostavnicu s naznakom točnog datuma preuzimanja rješenja

*1 Izvadak iz matice rođenih nije potrebno prilagati ako je podnositelj/ica zahtjeva rođen/a u Republici Hrvatskoj

*2 Izvadak iz matice vjenčanih nije potrebno prilagati ako je brak sklopljen u Republici Hrvatskoj, odnosno ako je činjenica sklapanja braka u inozemstvu upisana u maticu vjenčanih u Republici Hrvatskoj

*3 Hrvatskim državljaninom postaje se danom uručenja pozitivnog rješenja