Upute o proceduri: prestanak hrvatskog državljanstva

Prvi korak – nadležna policijska uprava/policijska postaja ili nadležna diplomatska misija / konzularni ured RH

  

1. korak – nadležna policijska uprava/policijska postaja ili nadležna diplomatska misija/konzularni ured RH

 • zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva*1 podnosi se, osobno ili putem punomoćnika, u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu prebivališta, odnosno boravka podnositelja zahtjeva u Republici Hrvatskoj, a ako je boravak u inozemstvu tada u najbližoj diplomatskoj misiji / konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu
 • uz zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva i upitnik uz zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva otpustom (obrazac se može ispisati sa stranica interneta) prilaže se:
 •             životopis
 •             izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama, a za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih
 •             dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 •             garancija (zajamčenje) o primitku u strano državljanstvo, ili dokaz o stranom državljanstvu
 •             važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putovnica, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom vlasnika iste
Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se i:
 •             izvadak iz matice rođenih djeteta
 •             dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 •             dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja (ovjerena preslika putovnice)
 •             izvadak iz matice vjenčanih zakonskog zastupnika djeteta
 •             garanciju (zajamčenje) o primitku u strano državljanstvo, ili dokaz o stranom državljanstvu djeteta           
 • za prestanak hrvatskog državljanstva po drugoj osnovi, odricanjem potrebno je priložiti sljedeće isprave:

 •             životopis
 •             vlastoručno potpisana i propisno ovjerena izjava o odricanju od hrvatskog državljanstva s naznačenim datumom
 •             izvadak iz matice rođenih, a za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih
 •             dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 •             dokaz o posjedovanju stranog državljanstva (uvjerenje, ovjerena preslika putovnice)
 •             uvjerenje o prebivalištu u inozemstvu

Ako se zahtjev za odricanje od hrvatskog državljanstva podnosi i za malodobnu djecu prilaže se:

 •             izvadak iz matice rođenih djeteta
 •             dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 •             izvadak iz matice vjenčanih zakonskog zastupnika djeteta
 •             dokaz o posjedovanju stranog državljanstva djeteta (uvjerenje, ovjerena preslika putovnice)
 •             dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja (ovjerena preslika putovnice)
 • ako tražitelja otpusta, odnosno odricanja od hrvatskog državljanstva zastupa opunomoćenik specijalna punomoć kojom se opunomoćenik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu prestanka hrvatskog državljanstva 
 • ako je zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnesen u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu konzularna pristojba sukladno Tarifnom broju 75. Zakona o upravnim pristojbama, plaća se prilikom podnošenja zahtjeva izravno u diplomatskoj misiji/ konzularnom uredu u kojem se zahtjev podnosi, ili u banci.
 • PU/PP, odnosno diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu, prema mjestu podnošenja zahtjeva, ukoliko je zahtjev stranke nejasan, nepotpun ili sadrži druge formalne nedostatke, može naknadno pozivati stranku radi otklanjanja nedostataka u spisu, o čemu će stranci biti upućen pisani poziv.

*1 NAPOMENA: Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo, te će im isto prestati ako ispunjavaju pretpostavke propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu.

Postupak prestanka hrvatskog državljanstva provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu, a rješenje o prestanku hrvatskog državljanstva donosi ministar unutarnjih poslova.

 

2. korak – nadležna policijska uprava/policijska postaja ili nadležna diplomatska misija/konzularni ured RH


 • policijska uprava / policijska postaja, ako je zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnesen u Republici Hrvatskoj, uputit će pisani poziv stranci da dođe preuzeti rješenje, s naznakom o potrebi plaćanja upravne pristojbe, u naznačenom iznosu:
 • za rješenje o prestanku hrvatskog državljanstva 2520 kuna, sukladno Tarifnom broju 12. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama
 • za rješenje kojim se odbija zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva 35 kuna, sukladno Tarifnom broju 2. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama
 • ukoliko je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj, upravna pristojba plaća se putem opće uplatnice, u pošti / FINA-i / banci
 • diplomatska misija / konzularni ured ako je zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnesen u inozemstvu, uputit će pisani poziv stranci da dođe preuzeti rješenje (za stranku nema trećeg koraka)
 

3. korak – pošta / FINA / banka

 • ukoliko je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj, u pozivu naznačeni iznos upravne pristojbe uplaćuje se u pošti / FINI / banci, putem opće uplatnice, s naznakom:
 •    primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske      
 •    broj računa: HR1210010051863000160
 •    poziv na broj: HR64-5002-713
 

4. korak – nadležna policijska uprava / policijska postaja ili nadležna diplomatska misija / konzularni ured RH

 • rješenje se uručuje*2, ako je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj - uz predočenje dokaza o uplaćenoj upravnoj pristojbi - u policijskoj upravi / policijskoj postaji u kojoj je zahtjev podnesen, odnosno ako je zahtjev podnesen u inozemstvu, u diplomatskoj misiji / konzularnom uredu Republike Hrvatske u kojem je zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva i podnesen
 • prilikom uručenja rješenja stranka je, kao dokaz primitka rješenja, dužna potpisati dostavnicu s naznakom točnog datuma preuzimanja rješenja
 • kod uručenja pozitivnih rješenja o otpustu, odnosno odricanju od hrvatskog državljanstva stranci se poništavaju isprave koje posjeduje (putovnica, osobna iskaznica, pogranična propusnica)

*2 NAPOMENA: Hrvatsko državljanstvo otpustom prestaje danom uručenja pozitivnog rješenja o otpustu.

Hrvatsko državljanstvo odricanjem prestaje danom davanja izjave o odricanju od hrvatskog državljanstva.