Upute o proceduri: utvrđivanje hrvatskog državljanstva

Prvi korak – nadležna policijska uprava/policijska postaja ili nadležna diplomatska misija/konzularni ured RH
Drugi korak – nadležna policijska uprava/policijska postaja ili nadležna diplomatska misija/konzularni ured RH

 

1. korak – nadležna policijska uprava / policijska postaja ili nadležna diplomatska misija / konzularni ured RH

 • zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se, osobno ili putem opunomoćenika u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu boravka ili posljednjeg prebivališta podnositelja zahtjeva na području Republike Hrvatske. Ako podnositelj zahtjeva ima prebivalište ili boravak u inozemstvu, zahtjev se podnosi najbližoj diplomatskoj misiji / konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu
 • uz zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva i popunjeni upitnik (sa interneta) prilaže se:
 •      životopis
 •      izvadak iz matice rođenih, a za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih
 •      dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu iz kojeg će biti razvidno kad je i po kojoj osnovi podnositelj zahtjeva stekao strano      državljanstvo, po mogućnosti priložiti i ovjerenu presliku rješenja nadležnog tijela o stjecanju stranog državljanstva)
 •     ovjerena preslika važeće identifikacijske isprave
 •     ovjerene preslike domovnica ili potvrda matičnih ureda o upisu roditelja ili jednog od roditelja podnositelja zahtjeva u knjige hrvatskih državljana
 •     potvrda matičnog ureda da podnositelj zahtjeva nije upisan u knjige državljana prema mjestu upisa roditelja, prema mjestu prebivališta    roditelja u vrijeme njegovog rođenja ili da su knjige uništene/nestale
 •     izvatke iz državnih matica (rođenih ili vjenčanih ili umrlih) za roditelje podnositelja zahtjeva ako se istima raspolaže, može i starijeg datuma izdanja
 •    za osobe koje su iselile iz Republike Hrvatske u inozemstvo (izvan područja bivše FNRJ/SFRJ) dokaz o prijašnjem jugoslavenskom državljanstvu (stari pasoš, uvjerenje o državljanstvu, vojna knjižica, radna knjižica itd.)

Ukoliko podnositelja zahtjeva zastupa opunomoćenik, treba se priložiti specijalna punomoć kojom se opunomoćenik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu utvrđivanja hrvatskog državljanstva.
 

Ukoliko je zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva predan u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu plaća se konzularna pristojba izravno u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu gdje se zahtjev predaje, sukladno Tarifnom broju 54. stavku 1. točki 2.  Zakona o upravnim pristojbama.

 • policijska uprava / policijska postaja, odnosno diplomatska misija / konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu, gdje je podnesen zahtjev, može naknadno pozivati stranku radi pojašnjenja zahtjeva, otklanjanja formalnih nedostataka ili dopune zahtjeva za utvrđivanje državljanstva.
 

2. korak – nadležna policijska uprava / policijska postaja ili nadležna diplomatska misija / konzularni ured RH

Policijska uprava / policijska postaja, ako je zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnesen u Republici Hrvatskoj, izvijestit će stranku ili njenog opunomoćenika o izvršenom upisu u knjigu državljana (matični ured, stranica, redni broj upisa), ukoliko stranka udovoljava*1 uvjetima. Ukoliko stranka ne udovoljava uvjetima za naknadni upis u  knjigu državljana, pozvat će stranku ili punomoćnika u svrhu uručenja rješenja o odbitku zahtjeva.
 

Ukoliko je zahtjev za utvrđivanje predan u inozemstvu, nadležna diplomatska misija / konzularni ured Republike Hrvatske izvijestit će stranku o izvršenom upisu u knjigu državljana (matični ured, stranica, redni broj upisa), ukoliko stranka udovoljava*1 uvjetima. Ukoliko stranka ne udovoljava uvjetima za naknadni upis u knjigu državljana, pozvat će stranku u svrhu uručenja rješenja o odbitku zahtjeva za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.

 

*1 NAPOMENA: Ukoliko se u postupku utvrdi da stranka udovoljava uvjetima za naknadni upis u knjigu državljana, stranka se smatra hrvatskim državljaninom od rođenja, a ne od dana upisa.

Za  osobe koji su državljani neke od država nastalih od bivših republika SFRJ, odlučujuća je činjenica da li su po propisima koji su važili do 8. listopada 1991. godine stekli neko drugo republičko državljanstvo u okviru bivše SFRJ. U tom slučaju ne udovoljavaju uvjetima za utvrđivanje hrvatskog državljanstva i naknadni upis u knjigu hrvatskih državljana.

Postupak utvrđivanja hrvatskog državljanstva provodi se isključivo temeljem članka 30. stavak 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu, a ne temeljem članka 4. ili 5. istog Zakona koji se često pogrešno navode kao pravna osnova. Člancima 4. i 5. Zakona propisani su uvjeti stjecanja hrvatskog državljanstva podrijetlom za novorođenu i djecu rođenu nakon stupanja na snagu navedenog Zakona tj. nakon 08.10.1991. godine“.