Nastavnici - opširnije

 

 

dr. sc. Krunoslav Antoliš, profesor visoke škole

E-mail: kantolis@fkz.hr
Telefon: 01/2426 341
Vrijeme konzultacija: srijeda od 9 do 11 sati
 

Kratki životopis

Rođen je u Sisku 26. svibnja 1961., gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu 5. lipnja 1987. Magistrirao je na Pravnom fakultetu 4. travnja 1991. Doktorirao je na Fakultetu organizacije i informatike 25. travnja 1997.
Trenutno je nastavnik Visoke policijske škole u području društvenih znanosti, polju informacijske znanosti. Tijekom svoje profesionalne karijere napisao je i objavio 36 znanstvenih i stručnih radova. Sa svojim radovima sudjelovao na 49 medunarodnih znanstvenih skupova, u zemlji 22 i inozemstvu 27. Bio je 11 puta član organizacij skih timova, Medunarodnih znanstvenih skupova, u funkciji predsjednika organizacij skog odbora jednom, u funkciji predsjednika programskog odbora jednom, u funkciji zamjenika predsjednika Organizacijskog odbora pet puta, te kao član Organizacij skog odbora četiri puta. Sudjelovao je na šest znanstvena projekta Ministarstva znanosti RH, nekoliko projekata PfP konzorcija vojnih akademija i sigurnosnih instituta te niza stručnih projekata, na razini VRH i MORH-a. Obavljao je poslove: načelnika odjela za informatiku, pročelnika Analitičko-informacijskog odjela u VRH, višeg savjetnika za el. i info. sustave u OS RH, načelnika Odjela za informatiku i AOP, načelnika Katedre ZOIS-a, voditelja projekata na IOStlR-u, MORH-a, doc. dr. sc. na Ekonomskom fakultetu i profesora na Visokoj policijskoj školi.

Od 2003. godine član je Vjeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija Hrvatskog sabora.

Najvažniji radovi

 • Grbavac, V., Antoliš, K. (2002). The virtual globalisation and post-modern society. Informatologia, 35, 1,1-79 pp 33.-40, Zagreb, Croatia.
 • Antoliš, K. (2002). Terrorism and Global Trends. Croatian International Relations Review, Vol. VIII, No. 26/27-2002., 13.-19., 2002. Zagreb, Croatia.
 • Antoliš, K. (2002). The stability of “the small” is the safety pledge of “the big”, Terrorism and security in the 21st century, South-east Europe and the World, 25-27 September 2002. Zagreb, Croatia.
 • Antoliš, K. (2002). Partnership in Combating Terrorism, Conference: Countering Terrorism in Southeast Europe: Future Directions in SEDAM Cooperation, 8-13 December 2002. Garmisch-Partenkirchen, Germany.
 • Antoliš, K. (2003). Information exchange and cooperation in Combating Terrorism, Combating Terrorism Working Group of the PfP Consortium, 11-14 March 2003. Tashkent, Uzbekistan.
 • Antoliš, K. (2003). Liberal Democracy & Combating Terrorism, Quarterly Conferece of PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, (www.pfpconsortium.org ), September, 2003. West Point, New York, USA.
 • Antoliš K. (2005). Koncepcijski pristup borbi protiv globalnog terorizma, na skupu Izgradnja sustavnog pristupa borbi protiv terorizma, 7. – 8. veljače 2005. Hrvatski sabor.
 • Antoliš K. (2006). Prerequisites for systematic fighting terrorism, rad prezentiran na skupu "Nacionalna sigurnost i perspektive prometa u Republici Hrvatskoj", 27. i 28. veljače, 2006. Hrvatski sabor.
 • Antoliš K. (2006). Smuggling in South-Eastern Europe MNWT, Combating Terrorism Working Group, 5-7 March 2006, Tbilisi, Georgia.
 • Antoliš K. (2006). "Identifying terrorist routes - smuggling MNWT", PfP Consortium CT WG, 25.-27.6.2006. Chisinau, Moldava.
 • Antoliš K. (2007).Reform Processes in the Police- the Case of Croatia, Security Sector Reform in South East Europe – from a Necessary Remedy to a Global Concept, National Defence Academy and Bureau for Security Policy at the Austrian Ministry of Defence in cooperation with Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, pg.:111.- 120., January 2007. Viena and Geneva.
 • Antoliš K. (2007). “Smuggling in South Eastern Europe”, Connections, The Quarterly Journal, Volume VI, Number 1, pg.:71.-84., Spring 2007, PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, Garmisch-Partenkirchen, Germany.
 • Antoliš K. (2007). "Ideological Prerequisites for Recruiting Terrorists in South-Eastern Europe", Islamist Recruitment Mechanisms in Europe, Phase II, PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, CT WG, 5.- 7.9. 2007. Garmisch-Partenkirchen, Germany.
 

 

Tajana Bašić, viši predavač

e-mail: tbasic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 357
Vrijeme konzultacija: utorak od 13-15 sati

Kratki životopis  
 
Tajana Bašić rođena je 26. veljače 1958. u Bizovcu, općina Valpovo. Diplomirala je 1981. engleski jezik s književnošću i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Od 1984. do 1995. predavala je engleski jezik policijske struke na Srednjoj policijskoj školi. O
d 1995. je bila predavač, a od kraja 2007. je viši predavač za engleski jezik policijske struke na Visokoj policijskoj školi.
Sudjelovala je u realizaciji projekata: "Osobitosti jezika forenzičkih znanosti" i "Osobitosti jezika područja suzbijanja terorizma". Ima tri objavljena znanstvena članka, tri stručna članka, dva metodička priručnika, te četiri prijevoda knjiga i 33 prijevoda stručnih članaka. Član je Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika s prisustvom na 13 HUPE konferencija, seminaru: Teaching and testing in the communicative classroom, Lancaster, 1991. i 14. IATEFL konferenciji u Mađarskoj, 2004., Seged. 
 

Najvažniji radovi

 • Bašić, T. (2007). Crime doesn't pay (but Criminals Do). Student's Book with Glossary. Zagreb: MUP RH
 • Bašić, T. (2006). Značenje i podrijetlo nekih engleskih riječi policijske struke. Policija i sigurnost, 3-4, 192.-198.
 • Bašić, T. (2003). Warm-up activities. Zagreb: Naklada Jurčić: Pučko otvoreno učilište.
 • Gačić, M., Bašić , T., Turkalj-Bolta, G., Ranosović, M. (2003) Minimalni vokabular engleskog jezika područja suzbijanja terorizma. Policija i sigurnost, 4-6, 181.-228.
 • Gačić, M., Bašić, T., Miščin E., Turkalj-Bolta, G. (2003). Istraživanje osobitosti glagolskih oblika u stručnom tekstu, Zbornik radova sa savjetovanja održanoga 18. i 19. svibnja 2001. u Opatiji na temu: Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb-Rijeka, 269.-277.
 • Gačić, M., Bašić, T., Miščin, E., Turkalj-Bolta, G. (2002). Osobitosti registra engleskog jezika forenzičkih znanosti. Policija i sigurnost, 1-3, 1.-61.
 • Bašić, T., Turkalj-Bolta G. (1999). Kratice u engleskom jeziku vezane uz policijsku struku.Policija i sigurnost, 1-2, 39.-55.
 • Bašić, T. (2008). Warm-up activities 2. Osijek: Grafika.
 • Bašić, T. (2007). Pričam ti priču (utjecaj priča o podrijetlu riječi na pamćenje). Strani jezici XXXVI, 4, 359.-371.


dr. sc. Damir Brnetić, viši predavač

E-mail: dbrnetic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 355
Vrijeme konzultacija: po dogovoru, svaki dan u uredovno vrijeme 
 
Kratki životopis 
 
Rođen 7. srpnja 1962. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine.  Položio je 1989. ispit za suca za prekršaje, a 1990. položio je pravosudni ispit 2007. godine na poslijediplomskom znanstvenom studiju Kaznenog prava.
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio magistarski rad pod naslovom Kaznenopravna zaštita od torture.
Od 1987. do 1990. godine radio u Prekršajnom, Općinskom i Okružnom sudu u Zagrebu. Prelazi u Ministarstvo unutarnjih poslova 1991. godine gdje radi na poslovima suzbijanja općeg kriminaliteta u PU zagrebačkoj. Prelazi na Policijsku akademiju 1992. godine gdje sudjeluje u izvođenju nastave na Policijskoj školi, Visokoj policijskoj školi i na tečajevima koje provodi Odjel za stručno osposobljavanje i specijalizaciju. Trenutno radi kao predavač za područje Kazneno materijalnog i Prekršajnog prava na Visokoj policijskoj školi.
Pohađao je niz inozemnih i tuzemnih seminara
Član je Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu. 
 
Najvažniji radovi 
 • Brnetić - Ustav RH i ljudska prava, skripta, MUP, Zagreb, 2007.
 • Brnetić – Ljubin – Veić: Policijska uporaba sredstava prisile - nastavak istraživačkog projekta, Istraživački dan VPŠ 2001., prethodni zbornik radova, Policijska akademija, prosinac 2001.
 • Brnetić – Ljubin – Veić: Policijska uporaba sredstava prisile, Istraživački dan VPŠ 2000., prethodni zbornik radova, Policijska akademija, ožujak 2001.
 • Brnetić – Gluščić – Šuperina: Kriminalistika: odabrana poglavlja iz kriminalističke metodike, skripta, MUP, Zagreb 1998.
 • Brnetić Criminology – Adler, Mueller, Laufer, USA, prikaz udžbenika, Policija i sigurnost 4/98.
 • Brnetić Policija na britanskom otočju, Policija i sigurnost broj 5-6/97
 • Brnetić Suradnja policije i državnog odvjetništva prije početka kaznenog postupka, stručni članak, Policija i sigurnost 3/97
 • Brnetić Razlozi za isključenje protupravnosti u slučaju policijske uporabe sredstava prinude, stručni članak, Policija i sigurnost broj 4-5/96
 • Brnetić Temelji engleskog pravnog susutava (common law), prikaz, Policija i sigurnost 2/96
 • Brnetić Kriminalistički muzej policijske akademije, prikaz, Policija i sigurnost broj  4/95. 
 

izv. prof. dr. sc. Ksenija Butorac

e-mail: kbutorac@fkz.hr
Telefon: 01/2426 340
Konzultacije: četvrtak od 13-15 sati

Kratak životopis

Ksenija Butorac je rođena 6. svibnja 1960. godine. Diplomirala je na Fakultetu sigurnosti i društvene samozaštite Sveučilišta u Skopju 1982. godine i na istom fakultetu završila Poslijediplomski studij Kriminalistike s obranom magistarskog rada pod naslovom „Metodika otkrivanja i dokazivanja kaznenih djela krijumčarenja i ilegalne trgovine drogom“. Doktorirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine s radnjom pod naslovom „Socijalno-demografska, ponašajna i obilježja ličnosti delinkvenata ovisnika o drogama u Republici Hrvatskoj“. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabrana je od strane Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. U području ovisničke delinkvencije školovala se u SAD, a u području sigurnosti u  Europskom centru za sigurnosne studije „George C. Marshall“ u Njemačkoj. Bila je voditeljicom ili suradnicom na 11 znanstveno-istraživačkih i 7 stručnih projekata u zemlji i inozemstvu u području kriminologije, penologije i kriminalistike. Nacionalni je koordinator za istraživanja u policijskoj znanosti i uvrštena je u bazu predavača i istraživača CEPOL-a. Aktivno je sudjelovala na 47 znanstvenih i stručnih skupova. Recenzentica je znanstvenih časopisa i zbornika sa znanstvenih skupova. Objavila je 25 znanstvenih i sedam stručnih radova. Nositeljica je predmeta Kriminologija i Penologija na Visokoj policijskoj školi, a na Poslijediplomskom studiju Kriminalističko istraživanje Pravnog fakulteta u Rijeci nositeljica je  predmeta Fenomenologija suvremenog kriminaliteta. U svojstvu vanjskog suradnika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu nositeljica je predmeta Suvremene metode tretmana ovisnosti. Članica je Europskog društva za kriminologiju i Europskog udruženja za NLPt. Za svoj stručni i znanstveni rad je nagrađivana.

Najvažniji radovi

 • Butorac, K. (1995). Povezanost ovisnosti o nekim vrstama najčešćih droga s činjenjem određenih kaznenih djela. Zajednički protiv ovisnosti. Zbornik radova. Savjetovanje. Pula.
 • Butorac, K., Lj. Mikšaj Todorović, J. Rinck (1999). Kriminalitât und Altersstrukturen. Kriminalistik, 53 (2). 95-98.
 • Damjanović, I., K. Butorac (2006): Politika suzbijanja kriminaliteta: perspektive izvršenja kaznenopravnih sankcija. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 13 (2).
 • Butorac, K. (2007): Usporedni prikaz tretmana ovisnika počinitelja kaznenih djela u zakonodavstvu država Europske Unije – alternativne sankcije. Zbornik radova Konferencije “Ovisnost, zlouporaba droga, rehabilitacija, resocijalizacija, smanjenje štete – Trendovi, pristup i odgovori društva na suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Pula, 24.-26. rujna 2007.
 • Butorac, K., Lj. Mikšaj-Todorović, M.Singer (2008): Obiteljske prilike. U: Singer M. (ur.), Kriminološke osobitosti delinkvencije mladih: Tijek školovanja, poremećaji u ponašanju, obiteljske prilike. Nakladni zavod Globus. Zagreb.
 • Butorac, K.(2010): Neka obilježja osobnosti kao prediktivni čimbenici zlouporabe i ovisnosti o drogama i alkoholu. Kriminologija i socijalna integracija 18 (1).
 • Butorac, K. (2011): Geografija kriminaliteta – kriminološki i kriminalistički diskursi. Policija i sigurnost. 20 (3).
 • Butorac, K. (2011): Psihološki i organizacijski pristupi samoubilačkom terorizmu. Polemos, 14 (2), 11-28.
 • Butorac, K., D. Solomun (2012): Police challenges in dealing with hate crime as a form of extremism. Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije. 28.-29. studenog 2011., Kemerovo, Rusija (International Scientific Conference: Socially-legal, gender and political aspects of counteracting of the extremist activity, Section: Theoretical-legal Aspects of Counteraction to Extremist Activity, Kemerovo, Russia, 28-29 November, 2011.
 • Butorac, K. (2012): Individual and Strategic Discourse on Suicide Terrorism with the Perspective on Counter-Terrorism Policy. Proceedings of the International Conference: War On Terror After Ten Years, Zagreb, 17.-19.04. 2012., 57-73.
 • Butorac, K., Luketić, I. (2012): Key Dimensions of Active Criminal Career Research – A Pilot Study of the Zagreb Prison Inmates. International Scientific Conference: Security and Euroatlantic Perspectives of the Balkans – Police Science and Police Profession, Ohrid, Makedonija, 25.-26.05.2012., Vol. 2, 405-412.
 • Butorac, K., Solomun, D. (2013): Utemeljenost suvremene policijske znanosti i njen doprinos policijskoj praksi. Policija i sigurnost, 22 (1) 131-155.
 • Butorac, K. (2013). Metode procjene rizika u zaštiti kritične nacionalne infrastrukture. III. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija: Nove sigurnosne ugroze i kritična nacionalna infrastruktura, Zagreb, 12.-13-09.2013. 
  

dr. sc. Hrvoje Filipović, viši predavač

Telefon: 01/2426 427
Konzultacije: srijeda od 9 do 11 sati
 
Kratki životopis

Hrvoje Filipović rođen je 5. veljače 1976. u Novoj Gradišci. Diplomirao je na studiju Kriminalistike u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je poslijediplomski studij iz Kaznenopravnih znanosti i obranio magistarski rad pod naslovom «Uhićenje kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika u kaznenom postupku». U listopadu 2018. završio je poslijediplomski doktorski studij iz Kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu i obranio doktorski rad pod naslovom «Uloga policije u pružanju postupovne zaštite prema ranjivim, ugroženim i zaštićenima svjedocima» te stekao akademski stupanj doktora znanosti.
Završio je program pedagoško-psihološke izobrazbe na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Član je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu i Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo.
 
 
Najvažniji radovi
 
 • Filipović, H. (2010). Uhićenje kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika i pokretanja kaznenog postupka, Policija i sigurnost, 3. 273-297. (pregledni znanstveni članak)
 • Filipović, H. (2011). Integralni trening u policijskoj izobrazbi. Andragoški glasnik, 1. 67-71. (stručni članak)
 • Filipović, H., Šuperina, M. (2011). Kriminalističko-taktičke radnje potjera i blokada uz primjenu uređaja za prisilno zaustavljanje motornog vozila, Policija i sigurnost, 2.237-253.
 • Dujmović, Z., Filipović, H. (2011). Situacijski pristup učenju i obrazovanju  policijskih službenika, Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih – Zbornik radova, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatsko andragoško društvo, Zagreb. 1.78-89.
 • Filipović, H. (2011). Policijska uporaba sredstava prisile kao krajnje sredstvo za zaštitu života ljudi i otklanjanje opasnosti, Hrvatska pravna revija, 11.67-76. (stručni članak)
 • Filipović, H. (2012). Implementacija europskog uhidbenog naloga u pravni poredak Republike Hrvatske,  Policija i sigurnost, 1.188-203. (stručni članak)
 • Filipović, H., Šneperger, D., Bratković, S. (2012). Prevencija kriminaliteta primjenom sustava video nadzora, 4. Međunarodni stručno-znanstveni skup, Borik – Zadar 19.-22. rujna 2012.
 • Filipović, H., Šneperger, D. (2012). Poredbeni prikaz kaznenih djela neovlaštenog posjedovanja, proizvodnje i trgovanja drogama te omogućavanja trošenja droga i tvari zabranjenih u športu, Hrvatska pravna revija, 12.76-83. (stručni članak)
 • Filipović, H., Šuperina, M. (2012). Razvoj pravnog uređenja najtežih mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika u kaznenom postupku i statistička analiza provođenja mjere uhićenja u RH, Policija i sigurnost, 3.529-554. (stručni članak)
 • Filipović, H., Pavić, R., (2013). Operativno-komunikacijski centar policije kao središnja služba policije i servis građana, Policija i sigurnost, 4.453-470. (stručni članak)
 • Filipović, H., Trivunović, V. (2014). Uhićenje kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika u prekršajnom postupku de lege lata –  de lege ferenda, Hrvatska pravna revija, 2. 85-90.
 • Filipović, H., (2014). Prikaz novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Policija i sigurnost, 2.187-196. (prikazi i osvrti)
 • Filipović, H., (2014). Kolizija prekršaja protiv javnog reda i mira, tučnjava, svađa i vika s drskim i nepristojnim načinom vrijeđanja građana kojima se narušava njihov mir. // Kriminalistička teorija i praksa. 1. 29-54 (pregledni znanstveni članak)
 • Filipović, H., Radman, M. (2015). Međunarodni pravni standardi za tražitelje azila, Hrvatska pravna revija, 6. 57-64. (stručni članak)
 • Filipović, H. (2015). Policijski službenici kao žrtve prekršaja omalovažavanja i vrijeđanja policijskih službenika prilikom vršenja službe i zakonitih naređenja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 1. (pregledni znanstveni članak)
 • Filipović, H. (2015). Prikaz sa XXVIII. Redovnog savjetovanja Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija, 3. prosinac 2015., Policija i sigurnost, br. 4/2015.
 • Butorac, K., Cajner Mraović, I., Filipović, H., Učinkovitost video nadzora u smanjenju kriminaliteta – pregled istraživanja, Zbornik radova 5. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije - Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu Unaprjeđivanje sigurnosne uloge policije primjenom novih tehnologija i metoda, Zagreb, Hrvatska, 21. - 22. travnja 2016., (pregledni znanstveni članak)
 • Hrvoje Filipović, Ksenija Butorac, Neki kaznenopravni aspekti analize otvorene baze podataka porezne uprave u Hrvatskoj, Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „BIG DATA IN LAW ENFORCEMENT: FROM REACTIVE TO PROACTIVE“ Visoka policijska škola u Zagrebu, Hrvatska, 7. - 8. studenog 2017.


dr. sc. Ivana Glavina Jelaš, predavač

E-mail: iglavina@fkz.hr
Telefon: 01/2426 352
Vrijeme konzultacija: po dogovoru
 
Kratki životopis
 
 

Ivana Glavina Jelaš rođena je 1. studenoga 1982. godine u Makarskoj, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij psihologije završila je 2006. godine na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Od 2006. do 2008. godine radila je u OŠ Luka, Sesvete, kao stručni suradnik psiholog.Od 2008. zaposlena je na Visokoj policijskoj školi kao asistent, a 2012. izabrana je u nastavno zvanje predavača. Samostalno izvodi nastavu i vježbe na kolegijima: Prevencija profesionalnog stresa i sagorijevanja (nositelj), Praktikum socijalno-komunikacijskih vještina (nositelj) i Policijska psihologija. Sudjelovala je i u izvođenju nastave na kolegijima Osnove statističke analize za kriminaliste i Psihologija agresivnosti. Doktorirala je 2015. godine na temu: „Povezanost temeljnih crta ličnosti s polimorfizmima gena serotoninskog i dopaminskog sustava“. Koautorica je sveučilišnog udžbenika pod naslovom „Teorije ličnosti i genetička istraživanja“ te više znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je s izlaganjima na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama te u kreiranju i izvođenju više stručnih seminara i tečajeva kao i organizaciji konferencija na Visokoj policijskoj školi. Recenzira radove za jedan domaći i strani stručni časopis. Osnivačica je i voditeljica Psihološkog savjetovališta za studente Visoke policijske škole.

Najvažniji radovi: 

 • Glavina, I. Vukosav, J. (2011). Stres u policijskoj profesiji. Policija i sigurnost, 1, 32-46. Pregledni znanstveni članak. ISSN: 1330-0229. UDK: 351.74:613.6.0.2.
 • Glavina, I., Kulenović, L., Vukosav, J. (2013). Stresori i načini suočavanja kod policijskih službenika. Suvremena psihologija, 2, 235-246. Izvorni znanstveni članak. ISSN: 1331-9264. UDK: 159.922.27.
 • Glavina Jelaš, I., Korak, D., Dević, I. (2014). Adaptivni i maladaptivni načini suočavanja sa stresom kod policijskih službenika. Sigurnost, 56, 203-2011. Izvorni znanstveni članak. ISSN: 0350-6886. UDK: 159.944.4:351.74.
 • Glavina Jelaš, I, Korak, D., Vukosav, J. (2014). Relationship between police officers personality traits, health and coping mechanisms. European Police Science and Research Bulletin, 10, 12-16. Izvorni znanstveni članak. ISSN: 1831-1857.
 • Glavina Jelaš, I., Vukosav, J., Korak, D. (2015). Dvije vrste stresora kod policijskih službenika – koji su utjecajniji? Zbornik radova IV. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, 484-499. Izvorni znanstveni članak. ISBN: 978-953-161-291-6.
 • Vukosav,  J.,  Glavina  Jelaš,  I.,  Sindik,  J. (2015). Razlikovna obilježja agresivnog ponašanja počinitelja nasilničkog kriminaliteta. Zbornik radova IV. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, 425-440. Izvorni znanstveni članak. ISBN: 978-953-161-291-6.
 • Vukosav, J., Sindik, J., Glavina Jelaš, I. (2016). Ličnost počinitelja nasilničkog i nenasilničkog kriminaliteta. Zbornik radova V. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, 300-313. Izvorni znanstveni članak. ISBN: 978-953-161-299-9.
 • Savić, D., Glavina, I., Tadić, J. (2011). Odnos dostupnosti oružja i broja ubojstava u državama s prostora bivše Jugoslavije. Policija i sigurnost, 3, 380-399. Stručni članak. ISSN: 1330-0229. UDK: 623.443:343.61.
 • Novosel. M., Kulenović, L., Glavina Jelaš, I. (2016). PTSP kod policijskih službenika. Policija i sigurnost. 4, 436-455. Stručni članak. ISSN: 1330-0229. UDK: 623.443:343.61.
 • Karlović, D., Glavina Jelaš, I. (2016). Teorije ličnosti i genetička istraživanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.ISBN: 978-953-191-802-2.

 

dr. sc. Stjepan Gluščić, profesor visoke škole

E-mail: sgluscic@fkz.hr; sgluscic@yahoo.com
Telefon: 01/2426 364

Vrijeme konzultacija: ponedjeljak od 12 do 14 sati


Najvažniji radovi

 • Veić, P. Gluščić, S. (2004). Osnove kaznenog prava. Zagreb: MUP. (69.-201.)
 • Krapac, D., Durdević, Z., Gluščić, S., Josipović, I, Kos, D., Novoselec, H. (2001). Kazneno procesno pravo: Primjerovnik Zagreb: Narodne novine. (45.-77.)
 • Gluščić S.: (2001) Pretraga stana prema odredbama Zakona o kaznenom postupku,Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu i MUP RH - Biblioteka V. Bayer, Zagreb (monografija, 111 stranica).
 • Gjenero, D., Lalić, S., Helebrant, S., Gluščić, S. (2002). Policija i ljudska prava, priručnik za edukaciju policije o ljudskim pravima. Zagreb: HHO i MUP. (19.-91).
 • Gluščić, S., Veić, P. (2003). Osnove prekršajnog prava, udžbenik za polaznike policijske škole. Zagreb: MUP (25.-101.).
 • Gluščić, S., Kralj, T. (2003) Zakon o zaštiti svjedoka, sa prilozima i autorskim bilješkama.Zagreb: Narodne novine (1.-46.).
 • Skupina autora (2003). Policijski priručnik: temeljne ovlasti policije; MUP Zagreb (10.-15., 28.-53., 61.-63. i 69.).
 • Tomašević,   Krapac, D., Gluščić, S. (2005). Kazneno procesno pravo: udžbenik za visoke škole. Zagreb: Narodne novine.
 • Tomašević, Gluščić, S. (2001). Neka pitanja primjene posebnih izvidnih mjera predvidenih čl. 180.-182. Zakona o kaznenom postupku. Hrvatska pravna revija, 8, 97.-114. (stručni članak).
 • Šuperina, M., Gluščić, S. (2004). Učestalost prijave nestanka osobe u Republici Hrvatskoj i postupanje policijskog službenika u traganju za nestalom osobom: aktualizacija problema, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 3-4, 151.-185. (izvorni znanstveni rad) 
   

 

dr. sc. Milivoj Jelenski, viši predavač

Telefon: 01/2426 342
Vrijeme konzultacija: utorak od 13 do 15 sati i po dogovoru

Kratki životopis

Milivoj Jelenski, sin Josipa rođen je 1957. u Varaždinu. Srednju policijsku školu u Zagrebu, završio je 1976. Višu školu za unutarnje poslove, program pravnik-kriminalist (VIA stručne spreme) diplomirao je 1978. godine Studij unutarnjih poslova (VII/1) stručne spreme u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i VŠUP u Zagrebu, program: diplomirani kriminalist, smjer: gospodarski kriminalitet diplomirao je 1988. Znanstveni poslijediplomski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, završio je 2000. temom magistarskog rada: “Suzbijanje nezakonitog novčanog prometa u funkciji stabilizacije ekonomskih odnosa Republike Hrvatske s inozemstvom”. Tijekom školovanja primio je više nagrada i priznanja za uspješno studiranje.

U Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske zaposlen od 1976. Od 1980. obavljao je poslove kriminalističkog službenika, u Policijskoj upravi zagrebačkoj, Odjelu za suzbijanje gospodarskog kriminaliteta, na poslovima suzbijanja krijumčarenja, nedozvoljene trgovine, krivotvorina i zlouporabe opojnih droga. Od 1984. u spomenutom Odjelu imenovan je za vodu grupe za suzbijanje krijumčarenja, a od 1988. donačelnikom Odsjeka.
Od 1989. zaposlen je na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu na poslovima višeg predavača iz predmeta: Metodika istraživanja gospodarskog i organiziranog kriminaliteta i Kriminalističke metodike. Objavio je više stručnih i znanstvenih radova iz organiziranog te gospodarskog kriminaliteta.

Najvažniji radovi
 • Jelenski, M. (2006). Gospodarski kriminalitet i upravljanje sigurnosnom politikom poduzeća, Znanstveno-stručni skup Ljudski resursi u suzbijanju terorizma, Zagreb 7. i 8. rujna, 2006., Policijska akademija u Zagrebu, (Zbornik u tisku)
 • Jelenski, M., Šimundić, S., Šimović, V. (2002). Fenomenologija pranja novca i sustav mjera za oduzimanje protupravno stečene koristi (izvorni znanstveni članak), Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 39, 67-68, 317.-331.
 • Šimović, V., Vojnović, S. Jelenski, M. (2003). Identifikacija otisaka terorističkih aktivnosti aktivno. Medunarodni simpozij: Suvremeni svijet i terorizam, Zagreb od 17. do 19. ožujka 2003. (elektroničko izdanje)
 • Jelenski, M. (1986). Krijumčarenje i nedozvoljena trgovina (analitički članak). Priručnik za stručno obrazovanje radnika unutrašnjih poslova RSUP SRH (MUP RH), Zagreb, 2, 1986. 185.-188.
 • Jelenski, M. (1989). Pojavni oblici izvršenja kriminaliteta na benzinskim postajama (analitički članak). Priručnik za stručno obrazovanje radnika unutrašnjih poslova, RSUP SRH (MUP RH), 172.-193.
 • Jelenski, M. (1991). Prevencija privrednog kriminaliteta (analitički članak), Priručnik za stručno obrazovanje radnika unutarnjih poslova MUP RH, 1, 50.-59.
 • Jelenski, M. (1991). Kriminalističko poimanje tamnog polja kriminaliteta (stručni rad), Zbornik radova nastavnika i suradnika Više škole za unutarnje poslove Fakultet kriminalističkih znanosti, Zagreb, 1991. 57.-65.,
 • Jelenski, M., (1991).Pranje novca - suvremeni svjetski trend (analitički članak), Priručnik za stručno obrazovanje radnika unutarnjih poslova, 3, 216.-219,
 • Jelenski, M. (2000). Suzbijanje nezakonitog novčanog prometa u funkciji stabilizacije ekonomskih odnosa Republike Hrvatske s inozemstvom. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (magistarski rad), Zagreb, 339.74.343.359,
 • Jelenski, M. (2003). Način saznanja o pripremanju ili postojanju kriminalnog dogadaja -izvori saznanja. Monografija - kriminalističko obavještajna djelatnost, MUP RH, Zagreb, 343.9.018, 49.

 

doc. dr. sc. Željko Karas, profesor visoke škole

E-mail: zkaras@fkz.hr
Telefon: 01/2426 399
Vrijeme konzultacija: petak od 8 do 10 sati  

 
Najvažniji radovi
 • Karas, Ž. (2006). Exclusion of illegal police evidence in Croatia. Varstvoslovje, 3-4, 283.-292.
 • Karas, Ž. (2006). Odnos Europskog suda za ljudska prava prema nezakonitim policijskim dokazima. Pravni vjesnik, 3-4, 113.-125.
 • Karas, Ž. (2006). Dokazni položaj općih izvidnih radnji redarstvenih vlasti. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1, 59.-87.
 • Karas, Ž. (2006). Nesuglasja o uporabi općih policijskih izvida u kaznenom postupku, Hrvatska pravna revija, 7, 150.-155.
 • Karas, Ž. (2006). Nezakoniti dokazi. Zagreb: Laserplus.
 • Karas, Ž. (2004). Redarstveni pregledi i pretrage vozila. Hrvatski Ijetopis za kazneno pravo i praksu, 1, 21.-81.
 • Karas, Ž. (2004). Nekatere značilnosti grdega ravnanja ugotovljenega v odločbah Evropskega sodisca za človekove pravice. Varstvoslovje, 1, 59.-68.
 • Karas, Ž. (2004). Neke kriminalističke značajke hvatanja na počinjenju kaznenog djela. Zbornik Dnevi varstvoslovja, 535.-544.
 • Karas, Ž. (2004). Usporedba broja prijavljenih kaznenih djela u Hrvatskoj i drugim državama. Policija i sigurnost, 13, 3-4, 245.-254.
 • Karas, Ž. (2003). Pravilnik o načinu policijskog postupanja. Zagreb: Laserplus.
 • Karas, Ž. (2003). Neka obilježja povreda čl. 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1, 27.-49.

 

dr. sc. Ruža Karlović, viši predavač


Telefon: 01/ 2426 350
Konzultacije: utorak od 10 do 12 sati
 
Kratki životopis
 
Ruža Karlović (djevojački Gale) rođena je 9. veljače 1979. godine. Studij kriminalistike završila je na Policijskoj akademiji u Zagrebu 2002. godine. Počinje raditi kao znanstvena novakinja na Katedri za kriminologiju i maloljetničku delinkvenciju Visoke policijske škole na Policijskoj akademiji u Zagrebu 2003. godine. Magistrirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu „Policija kao javna služba - stavovi policijskih službenika o organizaciji i funkcioniranju policije“. Na istom fakultetu obranila je doktorski rad 2012. godine na temu „Društvena percepcija javne sigurnosti: doprinos policije“.  Radi kao predavačica na Visokoj policijskoj školi. Dosad je objavila, samostalno ili u koautorstvu, više znanstvenih ili stručnih radova te kongresnih sažetaka u međunarodnim indeksiranim časopisima. Znanstveni i stručni interesi su joj položaj i zadaće policije u društvu, prevencija kriminaliteta te sociologija kriminala. Članica je Hrvatskog sociološkog društva i strukovne udruge kriminalista.
 
Popis nekih objavljenih radova  
 • Borovec, K., Balgač, I., Karlović, R. (2011). Interna komunikacija u Ministarstvu unutarnjih poslova: procjena zadovoljstva poslom i zadovoljstva internom komunikacijom. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova.
 • Borovec, K., Balgač, I., Karlović, R. (2011). Situacijska prevencija kriminaliteta, od teorije do prakse utemeljene na dokazima. Zagreb: Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova
 • Karlović, R., Vukosav, J., Borovec, K. (2009). Students' attitudes regarding substance abuse and preventive actions of the police. Alcoholism, 45 (1): 43-52.
 • Škrtić, D., Karlović, R., Milivojević, L. (2008). Alcohol dependence – one of the causes of the entire family criminal activities. Alcoholism: journal on alcoholism and related addictions, 44 (2): 79-93.
 • Škrtić, D., Milivojević, L., Karlović, R. (2011). Epidemiological study of suicide in Croatia (2004-2009) –  motive alcohol dependence. Alcoholism, 47 (1): 29-41.
 • Karlović, R. (2009). Kaznena djela koja čine djeca i maloljetnici te nasilje nad djecom i maloljetnicima. U: Žarković, Palijan, Kovačević (ur.) Iz forenzične psihijatrije 3. Zagreb: Ceres d.o.o.; Zagreb: Matica hrvatska, ogranak Kutina, Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot, Popovača, 165-180.
 • Gale, R. (2004). Razgovor s pozivateljem: prikaz knjige. Policija i sigurnost, 13:121-123.
   

 

dr. sc. MIRJANA KONDOR-LANGER, viši predavač 
 

 
 
E-mail: mklanger@fkz.hr
telefon: 01/2426351
konzultacije: utorak od 12 do 14 sati
 
Najvažniji radovi:
 • Kondor-Langer, M., Prpić, R. Obiteljska ubojstva u Republici Hrvatskoj: obilježja počinitelja i žrtava s obzirom na sredstvo počinjenja, Kriminalističke teme (ISSN 1512-5505), god. XVII., Zbornik radova, 2017., 169.-185.
 • Prpić, R., Gluščić, S., Kondor-Langer, M. Obiteljska ubojstva: pojedini aspekti kaznenog postupka, Policija i sigurnost (ISSN 1330-0229, ISSN 1848-428X), god. 25., br. 4., 2016., 321.-339.
 • Kondor-Langer, M. Obiteljska ubojstva: obilježja počinitelja i žrtava s obzirom na spol počinitelja, Kriminalističke teme (ISSN 1512-5505), god. XVI., br. 3-4, 2016., 21.-39.
 • Kordić, E., Kondor-Langer, M. Vremenska i prostorna obilježja ubojstava u obitelji u RH, Kriminalistička teorija i praksa (ISSN 1849 – 6164), god. 3., br. 5., 2016., 227.-255
 • Kondor-Langer, M. Obiteljska ubojstva: Ranije delinkventno ponašanje i tijek kaznenog postupka, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (ISSN 1330-6286, e-ISSN 1847-263X), vol. 22 (1), 2015., 153.-183.
 • Kondor-Langer, M. Neka obilježja izvršenja ubojstava u obitelji u odnosu na spol počinitelja i srodstvo žrtve i počinitelja, Zbornik radova IV. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije (ISBN 978-953-161-291-6), “Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu”, Zagreb, 2015., 345.-363.
 • Kondor-Langer, M. Neke razlike između počinitelja ubojstava u obitelji s obzirom na počiniteljevo samoubojstvo post delictum, Kriminalistička teorija i praksa (ISSN 1849-6164), god. 1., br. 1., 2014., 11.-28
 • Kondor-Langer, M., Milivojević, L. Obilježja povezanosti žrtve i počinitelja obiteljskih ubojstava, u: J. Pavliček (Ur.) Ubojstva u obitelji (ISBN 978-953-57598-2-9), Zagreb, 2014., 116.-141.
 • Pavliček, J., Ljubin Golub, T., Kondor-Langer, M. Kriminološke i kriminalističke karakteristike ubojstava i pokušaja ubojstava policijskih službenika, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (ISSN 1330-6286, e-ISSN 1847-263X), vol. 18 (2), 2011., 739.-753.
 • Kondor, M., Volarević, G. Osumnjičeni počinitelji i žrtve zapuštanja i zlostavljanja djece i maloljetnika, u: M. Singer i sur. (Ur.), Kriminologija delikata nasilja (ISBN 953-167-184-2), Zagreb, 2005., 78.-87.
 • Kondor, M., Volarević, G. Osumnjičeni i žrtve kaznenih djela nasilja nad ženama, u: M. Singer i sur. (Ur.), Kriminologija delikata nasilja (ISBN 953-167-184-2), Zagreb, 2005., 248.-263.
 • Kondor, M., Volarević, G. Delinkvencija mladih u Zagrebu u usporedbi s ostalim dijelom Hrvatske, u: M. Singer i sur. (Ur.), Kriminologija delikata nasilja (ISBN 953-167-184-2), Zagreb, 2005., 462.-474.
 • Kondor, M., Volarević, G. Kretanje osumnjičenih mladih, u: M. Singer i sur. (Ur.) Kriminološke osobitosti maloljetničke delinkvencije (ISBN 978-953-167-198-9), Zagreb, 2008., 21.-45.
 • Kondor, M., Volarević, G. Stopa delinkvencije mladih, u: M. Singer i sur. (Ur.) Kriminološke osobitosti maloljetničke delinkvencije (ISBN 978-953-167-198-9), Zagreb, 2008., 49.-59.
 
 

Davor Labaš, viši predavač

E-mail: dlabas@fkz.hr
Telefon: 01/2426 369
Konzultacije: utorak od 12 do 14 sati 

Kratki životopis  

Davor Labaš rođen je 26. srpnja 1963. godine u Zagrebu gdje 1982. završava srednju upravnu školu. Iste godine upisuje Pravni fakultet u Zagrebu – Upravni studij koji završava 1987. godine i stječe tadašnji stručni naziv upravni pravnik. U MUP-u se zapošljava 1991. godine te 1996. godine diplomira na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu i stječe stručni naziv diplomirani kriminalist, a 2010. godine stručni naziv stručni specijalist kriminalistike. Na Policijskoj akademiji na radnom mjestu nastavnika stručnih predmeta, instruktora policijskih vještina i predavača radi od 2009. godine.  Program pedagoško-psihološke izobrazbe završava 2011. godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Završio je više stručnih tečajeva i sudjelovao na više međunarodnih konferencija s područja unutarnjeg nadzora te unutarnje revizije za koje područje je stekao i stručno ovlaštenje unutarnjeg revizora u javnom sektoru nakon više obavljenih unutarnjih revizija unutar MUP-a.  Policijsko zvanje: policijski savjetnik.

Tijekom policijske karijere obavljao je slijedeće dužnosti:

 • operativni radnik za suzbijanje kriminaliteta
 • operativni radnik-vođa sektora
 • kriminalistički službenik za organizirani kriminalitet
 • pomoćnik zapovjednika za krim. policiju 
 • voditelj poslova kriminalističke obrade u Odjelu za unutarnju kontrolu MUP-a;
 • načelnik Odjela za unutarnju kontrolu MUP-a;
 • viši unutarnji revizor u Samostalnom odjelu za unutarnju reviziju;
 • nastavnik stručnih predmeta;
 • predavač i instruktor policijskih vještina na Visokoj policijskoj školi
 
Važniji radovi:
 • Labaš, D., Dujmović, Z., Magušić, F. (2012):  „Procedure policijskih postupanja kroz rizike u funkciji upravljanja ljudskim potencijalima“, Zbornik radova Menadžment i sigurnost,  VII znanstveno – stručne konferencije, str. 376-388, znanstveni pregledni članak.
 • Labaš, D., Orlović, A. (2014.): Funkcija nadzora policijskog menadžmenta u organizacijsko-normativnom okviru hrvatske policije,znanstveni pregledni članak, Menadžment i sigurnost (Management and Safety) – Zbornik radova, 9. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija, str. 179-190, The European Society of Safety Engineers, Zagreb.
 • Labaš, D., Štrk, D. (2015): „Značenje utvrđivanja ciljeva u policijskoj organizaciji – osvrt na ciljeve i njihovu ulogu u nekim segmentima policijskog postupanja“, Zbornik radova IV. međunarodne znanstveno-stručne konferencije
 • „Istraživački dani Visoke policijske škole U Zagrebu“ str. 499-510, stručni članak
 • Orlović, A., Labaš, D., Gudelj, A. (2015): „Stres u policiji - Percipirani izvori stresa policijskih službenika (profesija,organizacija,menadžment)“, 10. Međunarodna konferencije Menadžment i sigurnost (M&S 2015 Proceedings) „Stress management and safety „ str.106-118, izvorni znanstveni članak
 • Labaš D., Filipić K.: „Kriminalistička istraživanja provalnih krađa u dom - mogućnosti procesnog pristupa upravljanja rizikom“, Zbornik radova  V. međunarodne znanstveno –stručne konferencije „ Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu, (travanj, 2016) str. 58-74; znanstveni pregledni rad
 

Damir Maračić, struč.spec.crim., predavač

e-pošta: dmaracic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 353
Konzultacije: po dogovoru, svaki dan u uredovno vrijeme

Rođen 1970.g., djetinjstvo i razdoblje osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja proveo na otoku Krku. Godine 1991. uključen u pričuvne policijske postrojbe, nakon čega se aktivno zapošljava i tijekom karijere obavlja policijske poslove na razini policijske postaje (Krk, VIII PP Zagreb), policijske uprave (Odjel organiziranog kriminaliteta i Odjel kriminaliteta droga, Sektor kriminalističke policije PU zagrebačke) i Ravnateljstva policije.

Od 25.11.2011.g. u zvanju glavnog policijskog savjetnika. Prošao „policijski put“ od poslova pozornika, policijskog službenika u patroli na kopnu i moru, policijskog službenika za suzbijanje kriminaliteta, voditelja odsjeka za suzbijanje krijumčarenja droga, linijskog službenika za suzbijanje kriminaliteta droga u UKP, PNUSKOK-u, pomoćnika načelnika Sektora kriminalističke policije PU zagrebačke.

Od 24.12.2012.g. raspoređen na radno mjesto asistenta VPŠ te nakon stjecanja uvjeta, od 15.07.2014.g. premješten na radno mjesto predavača VPŠ. Uz poslove predavača, od strane Glavnog ravnatelja policije imenovan članom hrvatskog tima CEPOL-a, Europske policijske akademije. Uz rad studirao na VPŠ te stekao zvanje kriminalist (2000.), diplomirani kriminalist (2003) i stručni specijalist kriminalistike (2009.).

Kroz razdoblje rada u kriminalističkoj policiji i na Policijskoj akademiji sudjelovao na brojnim međunarodnim stručno-specijalističkim aktivnostima u organizaciji DEA, FBI, ILEA, UN, Interpola, Europola i CEPOL-a, a kao moderator i voditelj aktivnosti sudjelovao na konferencijama i projektima Glavnog tajništva Interpola (2008-2010), na radionicama Pravosudne akademije „Stručno usavršavanje o primjeni novog ZKP-a“ (2009.) te više aktivnosti CEPOL-a. Također sudjelovao u dijelu pretpristupnih pregovora s EU kroz poglavlje Pravda, sloboda i sigurnost, a tijekom 2010.g. odlukom ministra obavljao poslove suradnika stalnog twinning savjetnika i kasnije člana, u projektu IPA programa EU za Hrvatsku „Jačanje kapaciteta MUP-a u borbi protiv krijumčarenja i zlouporabe droga“. Osim stručno specijalističkih, usavršavao se i kroz pedagoška područja, područja EU, područja IT i stranih jezika.

Kroz policijsku karijeru odlikovan Spomenicom domovinskog rata, godišnjom nagradom ministra (2003.), prigodnim nagradama ministra (1996., 1998.), prigodnim nagradama ravnatelja policije (2005., 2006. i 2008.) Kao članu skupine policijskih službenika Policijske akademije, 2014. g. od strane ministra dodijeljena mu je  zahvalnica za aktivan doprinos na uspostavi i funkcioniranju hrvatskog CEPOL tima, doprinos u osposobljavanju viših policijskih službenika i jačanje međunarodne suradnje kroz tečajeve, seminare i konferencije s europskom dimenzijom policijskog djelovanja. Član IPA Zagreb, Zaklade policijske solidarnosti i Atletskog kluba Maksimir.

 

dr. sc. Davorka Martinjak, profesor visoke škole

e-mail: dmartinjak@fkz.hr
Telefon: 01/2426 356
Konzultacije: utorak od 12-14 sati

Kratki životopis
 
Dr.sc. Davorka Martinjak, rođena je u Varaždinu gdje završava osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Godine 1994. diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, smjer-poremećaji u ponašanju i stekla stručni naziv diplomirani defektolog, socijalni pedagog. Magisterij znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih  znanosti, znanstvena grana defektologija, završila  je 1998. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu. Godine 2004. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorsku disertaciju, čime je stekla akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti/defektologija.
 
Radno iskustvo
 • 1994.-2001. policijska službenica za maloljetničku delinkvenciju, Policijska uprava međimurska, Odjel kriminalističke policije;
 • 2001.-2006. policijska službenica za maloljetničku delinkvenciju i kazneno pravnu zaštitu djece i mladeži, Ravnateljstvo policije, Uprava kriminalističke policije;
 • 2006.-2007. voditeljica Odsjeka maloljetničke delinkvencije i kazneno pravne zaštite djece i mladeži, Ravnateljstvo policije, Uprava kriminalističke policije;
 • 2007.-2008. pomoćnica načelnika Uprave kriminalističke policije Ravnateljstvo policije, Uprava kriminalističke policije;
 • 2008.-2010. načelnica Sektora za potporu kriminalističke policije, Ravnateljstvo policije, Uprava kriminalističke policije;
 • 2010.-2015. načelnica Sektora za opći kriminalitet, terorizam i ratne zločine, Ravnateljstvo policije, Uprava kriminalističke policije;
 • 2015.-2016. Ravnateljstvo policije, Visoka policijska škola, policijski službenik, viši predavač, izvoditelj nastave na preddiplomskom stručnom studiju kolegij Maloljetnički kriminalitet i kolegij Kriminologija; na specijalističkom diplomskom studiju Kriminalistika kolegij Psihologija agresivnosti , Kazneno-pravna zaštita djece i maloljetnika.
 
Popis objavljenih radova
 • Mikšaj-Todorović, Lj., Z.Dujmović, D.Martinjak (1998): Evaluation of the police program of Preventing Child Abuse within the Family. policing in Central and Eastern Europe:Organizational, managerial and Human resource Aspects, College of police and Securitiy, ljubljana, 439-453.
 • Martinjak, D. (2001): Policijski program prevencije zlostavljanja i zanemarivanja školske djece.III hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine. Zbornik radova, Zagreb, 2001.
 • Martinjak, D., Mikšaj-Todorović, LJ. (2001): Policija i prevencija kriminaliteta na štetu djece i mladeži u lokalnoj zajednici. Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici, Zagreb, 2001, 293-309
 • Martinjak, D. (1998): Ispitivanje učinka «Policijskog programa prevencije kriminaliteta na štetu djece i mladeži» temeljem deskriptivne analize. Kriminologija i socijalna integracija, vol.6. br. 2., Zagreb, 1998, 133-139
 • Martinjak, D. (2003): Karakteristike počinitelja i žrtava, te situacije kaznenog djela silovanja. Kriminologija i socijalna integracija, vol.11.br.1, Zagreb, 2003, 93-104
 • Martinjak, D. (2009): Oblici i način prijavljivanja kaznenog djela silovanja. Policija i sigurnost, Zagreb, vol.18, br.3., 2009, 279-287
 • Martinjak, D. (2010): Povezanost nekih obilježja situacija i mjesta događaja kaznenog djela silovanja. Policija i sigurnost,  Zagreb, vol.19., br.2., 2010, 154-162
 • Martinjak, D. (2010) :Utjecaj nekih obilježja situacija na način izvršenja kaznenog djela silovanja. Policija i sigurnost, Zagreb, vol.19., br.3., 2010, 298-308
 • Martinjak, D. (2011): Prevencijski sadržaji silovanja. Policija i sigurnost, Zagreb, vol.20., br.2., 2011, 184-202
 • Pavišić, B., Modly D., Veić P. (2012): Kriminalistika, knjiga 2, - suradnik Davorka Martinjak, Glava XII, Istraživanje kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece, 187-197
 • Martinjak, D. (2015): Policijska prevencija i nasilnički kriminalitet maloljetnih osoba. Zbornik sažetaka radova IV. međunarodne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“. Zagreb
 • Martinjak, D (2016): Primjena SCAN metode u kriminalističkom istraživanju-mogućnosti i nedostaci. Policija i sigurnost, Zagreb, god 25. br.2
 • Martinjak, D. Salopek, D., Odeljan, R. (2016): Doprinos otvorenih izvora na Internetu  i suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u pronalaženju nestale djece. Zagreb, Hrvatska. U: Zbornik radova s 5. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije – Istraživački dani Visoke policijske škole, Unaprjeđivanje sigurnosne uloge policije, 247-264
 • Martinjak, D., Matijević, A., Odeljan, R. (2016): Obrazac za procjenu rizika od ponavljanja nasilničkog ponašanja u obitelji. Zagreb, Hrvatska. U: Zbornik radova s 5. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije – Istraživački dani Visoke policijske škole, Unaprjeđivanje sigurnosne uloge policije, 133-147
 • Martinjak, D, Odeljan, R.,  Solomun, D. (2016): Policijski i kriminalistički aspekti istraživanja događaja u području zaštite na radu. U: Zbornik radova 6. Međunarodni stručno-znanstveni skup, Zaštita na radu i zaštita zdravlja, Zadar,  823-831
 • Martinjak, D, Odeljan R. (2016): Etiološki i fenomenološki čimbenici maloljetničke delinkvencije. Nastavni materijal za praćenje nastave i pripremanje ispita iz predmeta Kriminalitet djece i maloljetnika

 

Mijo Mendeš, predavač

E-mail: mmendes@fkz.hr
Telefon: 01/2426 347
Konzultacije: srijeda od 10 do 12 sati

Kratki životopis

Rođen 7. veljače 1955. Dragovoljac Domovinskog rata. Trenutno je nastavnik Visoke policijske škole, u području društvenih znanosti, znanstveno polje (5.13.) sigurnosne i obrambene znanosti.

Obrazovanje

 • Pedagoška akademija u Osijeku
 • Kineziološki fakultet u Zagrebu
 • Olimpijska akademija HOO (Internacionalna licenca učitelja skijanja ISIA)
 
Najvažniji radovi
 • Maršić, M., mr.sc. Ljubin, T., Britvec A., Medeš, M., Jelovac, I., Kalda, L., Magzan, A., (1999). Evaluacija učinkovitosti gađanja. U istraživačkim danima VPŠ – Zbornik radova, 21-27, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb,
 • Pleša-Bosnar, V., Pavičić, L., Mendeš, M., Vukosav, J., Maršić, M., Marić, H., Dominiković, Z., Mihaljević, A., Paljan, H., Palijan, V., (2001). Utjecaj nekih dimenzija psihosomatskog statusa na situacijsko-motoričku efikasnost. U istraživačkim danima VPŠ-Zbornik radova, 85-89, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb,
 • Pleša-Bosnar, V., Mendeš, M., Šerović, A., (2001). Utjecaj nekih motoričkih sposobnosti i antropometrijskih karakteristika studnata Visoke policijske škole na efikasnost svladavanja poligona prepreka. Policija i sigurnost, Br. 1-6, 51-62, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb,
 • Mendeš, M., (2002). Model evidencije i obrade podataka pojedinačnog i ekipnog učinka dominantnih segmenata odbojkaške igre. U zborniku radova XI  ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Hrvatski kineziološki savez. Zagreb,
 • Malčić, B., Pleša-Bosnar, V., Mendeš, M., (2003). Nova športska dvorana u funkciji obrazovanja na Policijskoj akademiji. Policija i sigurnost, 4-6, 333-335, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb,
 • Mendeš, M. (2010). Poligon zapreka. Policija i sigurnost 3. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb,
 • Mendeš, M., Pleša, V. (2010).  Kondicijski trening i način provedbe za polaznike programa Srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac u Odjelu za policijsku obuku. Policija i sigurnost 4 Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb,
 • Jozić, M., Mendeš, M. (2010). Efikasnost kružnog oblika rada kod pripadnika Interventne       policije za vrijeme trotjednog udarnog i održavajućih mikrociklusa specijalističke obuke. Zbornik radova 19. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Hrvatski kineziološki savez. Zagreb,
 • Marijan Jozić, Miroslav Zečić, Mijo Mendeš, (2011). Kondicijski trening interventne policije s naglaskom na trening koordinacije. Kondicijska priprema sportaša 2011. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. Zagreb,
 • Marijan Jozić, Mijo Mendeš, (2013). Efikasnost Opće i specijalističke tjelesne pripreme s naglaskom na stanični metodički organizacijski oblik rada. Kondicijska priprema sportaša 2013. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. Zagreb
Profesionalna karijera
 • 1991. Ravnatelj osnovne škole
 • 1992. Suosnivač, vršitelj obuke, zapovjednik bojne 108 brigade HVO
 • 1993. Zapovjednik i operativac 1 bojne 175 brigade HV
 • 1994. Pripadnik MUP-a, predavač na Visokoj policijskoj školi u Policijskoj akademiji

Pohvale, nagrade i odličja

 • Ukazom Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, od 30. 06. 1994. dodijeljen čin pričuvnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske, ČIN PRIČUVNOG NATPORUČNIKA
 • Priznanje od Ministra MUP RH Ivana Jarnjaka, rujan 1996.
 • Priznanje od Ministra MUP RH Ivana Penića, rujan 1997.

 Osobni čin

 • Natporučnik HV
 • Policijski savjetnik MUP-a, odnosno, brigadir HV

 Društvene aktivnosti 

 • Majstor borilačkih športova s licencom United States Department of Justice (ICITAP)
 • Majstor juda
 •  A licenca  trener specijalist iz odbojke
 • Internacionalnu licencu učitelja skijanja ISIA
 • Osnivač, dopredsjednik i trener Odbojkaškog kluba Orao Zagreb
 • Član Izvršnog odbora Zagrebačkog odbojkaškog saveza 

Strani jezici

 • Njemački
 • Engleski


 

dr. sc. Željko Mršić, profesor visoke škole

E-mail: zmrsic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 361
Vrijeme konzultacija: utorak od 12 do 14 sati, te po dogovoru svaki dan u uredovno vrijeme

Kratki životopis
 
Željko Mršić rođen je 19. travnja 1963. u Biogradu na moru, gdje završava osnovnu školu i dva pripremna razreda srednje škole. Nakon toga završava Srednju školu unutarnjih poslova te 1983. zasniva radni odnos u MUP-u u svojstvu policajca. Nastavlja se školovati uz rad te završava:
- 1989. Višu školu za unutarnje poslove, i stiče naziv «Pravnik-kriminalist»;
- 1994. Fakultet kriminalističkih znanosti, i stiče naziv «Diplomirani kriminalist»;
- 1996. Program pedagoško-psihološke izobrazbe na Filozofskom fakultetu u Zagrebu – Pedagogijske znanosti;
-  2002. Poslijediplomski znanstveni studij iz kaznenopravnih znanosti, obranom radnje na temu «Prevencija i represija u suzbijanju prometne delinkvencije» (mentor prof.dr.sc. Željko Horvatić) i stiče naziv «Magistar kaznenopravnih znanosti za kazneno pravo i kazneno procesno pravo»,
-  2005. izobrazbu za stjecanje stručnog ovlaštenja unutarnjeg revizora u javnom sektoru, koje nakon obavljenog dovoljnog broja revizija i stiče 2008. godine,
-  2005. na Županijskom sudu u Zagrebu imenovan za stalnog sudskog vještaka za cestovni promet i procjenu vozila, nakon dvogodišnjeg osposobljavanja pod mentorstvom pok. dr.sc. Krunoslava Franjkovića.
Završio je više stručnih tečajeva i sudjelovao na više seminara i simpozija s područja sigurnosti pometa, unutarnjeg nadzora, upravljanja ljudskim potencijalima i dr., te sudjelovao u više znanstveno-istraživačkih projekata s tim u svezi.
- 2015. završio Poslijediplomski doktorski studij iz kaznenopravnih znanosti, obranom doktorske disertacije na temu „Pravni i institucionalni okvir za prevenciju delinkvencije policijskih službenika“ (mentor prof.dr.sc. Davor Derenčinović) i stekao naziv „doktor kaznenog prava, kazneno procesnog prava, kriminologije i viktimologije“

Tijekom policijske karijere obavljao i slijedeće policijske poslove:  
- policijski službenik - policajac
- šef smjene u Jedinici prometne policije u Lučkom;
- pomoćnik zapovjednika u Jedinici prometne policije u Lučkom;
- zapovjednik u Jedinici prometne policije u Lučkom;
- šef prometnog sektora u Postaji prometne policije PU zagrebačke;
- nastavnik predmeta struke - Sigurnost u prometu, u Srednjoj policijskoj školi;
- asistent - suradnik na predmetu «Sigurnost u prometu I i II», na Višoj i Visokoj policijskoj školi;
- policijski službenik specijaliziran za predstavke i pritužbe iz područja sigurnosti prometa u Odjelu za unutarnju kontrolu Kabineta ministra,
- voditelj poslova predstavki, pritužbi i zakonitosti postupanja u Odjelu za unutarnju kontrolu Kabineta ministra,
- načelnik Sektora policije u policijskoj upravi zagrebačkoj,
- viši predavač na Visokoj policijskoj školi
- profesor visoke škole na Visokoj policijskoj školi
 
Od 1997. g. radi kao ugovorni predavač stručnih predmeta na specijalističkom tečaju prometne policije u Policijskoj akademiji, te je predavao ili predaje nastavne cjeline i teme: očevid prometnih nesreća, udaljavanje sudionika sa mjesta događaja prometne nesreće, traseologija, vještačenje, policijska komunikacija, kazneno pravo, kazneno procesno pravo, te prekršajno pravo.
 

Najvažniji radovi
 • Mršić, Ž., Zorman S.: Nadzor nad razmakom pri slijeđenju vozila, Policija i sigurnost, br. 5/6/99. MUP RH 1999., ISSN 1330-0229.
 • Mršić, Ž.: Prevencija i represija u suzbijanju cestovne prometne delinkvencije, MUP RH -PA, 2005., ISBN 953-161-177-7.
 • Mršić, Ž.: Je li borba protiv korupcije realnost ili iluzija, Policija i sigurnost, br. 3/4/06. MUP RH 2006., ISSN 1330-0229.
 • Mršić, Ž.: Sigurnost u prometu, MUP RH – PA, 2007., ISBN 978-953-161-213-5
 • Mršić, Ž., Jakić, I.: Uloga policije u zbrinjavanju kod masovnih nesreća i katastrofa, Liječnički vjesnik br. 5/07., Hrvatski liječnički zbor 2007., rad prezentiran na međunarodnom kongresu hitne medicine u Zagrebu 16. studenog 2007., ISSN 1330-4917.
 • Mršić, Ž., Orehovec. P.: Prometna kaznena djela, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu br. 2/10., Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu 2010., rad prezentiran na kongresu Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji 2. prosinca 2010., ISSN 1330-6286.
 • Mršić, Ž.: Poslovi i zadaće prometne policije, MUP RH – PA 2010. ISBN 978-953-161-241-8.
 • Mršić, Ž.: Žrtve cestovnog prometa, zbornik radova “Žrtva znak vremena”,  Biblioteka documenta Croatica 2011., rad prezentiran na Hrvatskom žrtvoslovnom kongresu u Zagrebu 18. lipnja 2010., ISBN 978-953-7817-00-8.
 • Mršić, Ž.: Osnove sumnje – izvorište policijskih ovlasti, Hrvatska pravna revija br. 4/11. Inžinjerski biro 2011., SSSN 1332-8670.
 • Pavišić, B., Modly, D., Veić, P. i drugi (Mršić, Ž. - suradnik).: Kriminalistika II, Dušević & Keršovnik, Rijeka 2011., ISBN 978-953-221-237-2.
 • Posilović, D., Mršić, Ž., Šantek, M: Mjere opreza u prekršajnom postupku s osvrtom na zabranu posjećivanja određenog mjesta ili područja, Policija i sigurnost br. 4/13. MUP RH 2013. ISSN 1330-0229.
 • Posilović, D., Mršić, Ž., Šantek, M: O nekim pitanjima pružanja policijske pomoći – asistencije, Policija i sigurnost br. 2/14. MUP RH 2014. ISSN 1330-0229.
 • Mršić, Ž.: Prekršajna kriminalistika ili metodika kriminalističkog istraživanja prekršaja?, Policija i sigurnost br. 3/14., MUP RH 2014. ISSN 1330-0229.
 • Mršić, Ž.: Personalni izvori informacija u kriminalističkom istraživanju prometnih nesreća, Kriminalistička teorija i praksa br. 3/15., Međunarodno kriminalističko udruženje, Zagreb, 2015., ISSN 1849 6164, rad prezentiran na I. međunarodnom kongresu međunarodnog kriminalističkog udruženje u Zagrebu 13. 11. 2015.
 • Mršić, Ž.; Anić, M.: Korištenje životinja kod primjene policijskih ovlasti u odnosu na zaštitu životinja, Hrvatska pravna revija 12/015., Inženjerski biro, Zagreb 2015., ISSN 1332-8670. 
 • Mršić, Ž.; Labaš, D.: Prevencija kriminala, Hrvatska pravna revija 3/016., Inženjerski biro, Zagreb 2016., ISSN 1332-8670. 
 • Mršić, Ž.: Nadzor nad radom policije, MUP RH PA 2016., ISBN 978-953-161-295-1, udžbenik za istoimeni kolegij na Specijalističkom studiju Kriminalistika.
 • Mršić, Ž.: Uloga novih tehnologija i metoda u prevenciji kaznenih djela policijskih službenika, Zbornik radova Istraživački dani Visoke policijske škole, MUP RH, Zagreb 2016., rad prezentiran na međunarodnoj konferenciji „Istraživački dani Visoke policijske škole“ 21.ožijka 2016.
 • Mršić, Ž.: Sigurnost biciklističkog prometa u Republici Hrvatskoj, Hrvatska pravna revija 6/016., Inženjerski biro, Zagreb 2016., ISSN 1332-8670. 
 • Mršić, Ž., Klanac, M.: Suvremene tehnologije u obavljanju očevida prometnih nesreća, Kriminalistička teorija i praksa br. 5/16., Međunarodno kriminalističko udruženje, Zagreb, 2016., ISSN 1849 6164, rad prezentiran na II. međunarodnom kongresu međunarodnog kriminalističkog udruženje u Zagrebu 11. 11. 2016.
 
 

dr. sc. Lana Milivojević, profesor visoke škole

e-mail: lmilivojevic@fkz.hr , lana.milivojevic@yahoo.com (e-mail za konzultacije)
Telefon.:  01/2426 349
Vrijeme konzultacija: četvrtak od 13 do 14 sati

Kratki životopis
 

 Dr. sc. Lana Milivojević rođena je 1977. godine u Zagrebu. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je kao redovna studentica te je od druge godine studija do diplome bila demonstratorica na Katedri za kazneno pravo. Diplomirala je na Pravnom fakultet u Zagrebu 2001. godine na temu iz kaznenog prava "Kaznenopravna zaštita okoliša", pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Horvatića. Na Poslijediplomskom studiju iz Kaznenopravnih znanosti na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala je u siječnju 2007. godine na  temu "Terorizam kao zločin protiv čovječnosti", pod mentorstvom prof. dr. sc. Davora Derenčinovića. U listopadu 2011. godine doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu na temu „Novčana kazna u hrvatskom i poredbenom kaznenom pravu“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Davora Derenčinovića.
Članica Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Zagrebu, te član suradnik Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Suosnivač je Međunarodnog kriminalističkog udruženja, osnovanog u Zagrebu u siječnju 2013. godine. Sudjelovala je na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima, autorica je više znanstvenih i stručnih članaka, te udžbenika. Govori engleski i njemački jezik, bavi se sportom (atletika - ranije natjecateljski aktivno - višestruka prvakinja Hrvatske, te dva puta članica juniorske atletske reprezentacije).
U Ministarstvu unutarnjih poslova RH radi od 2001. g. (sutkinja disciplinskog suda, Kabinet ministra - Odjel za međunarodne odnose, Visoka policijska škola). Na Visokoj policijskoj školi od 2007. godine radi kao viši predavač te predaje kazneno materijalno, prekršajno pravo i penologiju.
Suvoditeljica je MUP-ovog  projekta „Prekršaji protiv javnog reda i mira“, pokrenutog 2012. godine. Voditeljica Radne skupine za pravnu zaštitu policijskih službenika, formirane 2012. godine od strane Ministra unutarnjih poslova.
 

Najvažniji članci (znanstveni i stručni): 

• Milivojević, K.,  L., "Organizirani kriminal - trgovina ljudima", Hrvatska pravna revija, 5 (2005) 5, str. 88. - 95.
• Milivojević, K., L., "Konvencija za zaštitu ljudskih prava i ljudskih sloboda iz 1950. g. i mehanizmi njihove zaštite putem Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu",  Hrvatska pravna revija, 5 (2005) 12, str. 18. - 22. 
• Milivojević, K., L., "Terorizam u hrvatskom kaznenopravnom zakonodavstvu", Hrvatska pravna revija, 6 (2006) 5, str. 99 . -106.,
• Milivojević, K., L., "Disciplinski postupak u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske te opće naznake nekih poredbenih sustava disciplinskog sudovanja", Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu (Zagreb), vol. 13, broj 1/2006, str. 127. - 170.  
• Milivojević, K., L.,  „Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma: hrvatsko motrište“ (monografija) - rad sa znanstvenog skupa - «Terorizam u svjetlu inkriminacije Zločina protiv čovječnosti po čl.7. Statuta Međunarodnog kaznenog suda», Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, Zagreb 2007., str.  65. - 78.
• Milivojević, K, L., „Korupcijska kaznena djela – prikaz“, Hrvatska pravna revija, 7 (2007) 9, str. 101. -111.
• Milivojević, K., L., „4. europski dan pravnika za ministre pravosuđa i unutarnjih poslova iz zemalja članica Europske unije te zemalja istočne Europe“, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu (Zagreb), vol.14, broj 1/2007, str. 329. - 337.
• Milivojević, L., Novi prekršajni zakon Republike Hrvatske - kratka komparacija s dosadašnjim zakonskim tekstom, Hrvatska pravna revija 8 (2008) 6, str. 93. - 100.
• Milivojević L., Karlović R., Škrtić, D., Alcohol Dependence - One of the Causes of the Entire Family Criminal Activities, Alcoholism (Journal on alcoholism and Related Editions), Vol. 44, Number 2/2008.
• Milivojević, L., Kurtović Mišić A., Strinić V.:  Novosti u propisivanju, izricanju i izvršenju novčane kazne, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu , Vol.16 - br. 2/2009, str. 629. - 687.
• Milivojević, L., Suzbijanje nezakonite trgovine opojnim drogama na međunarodnom planu, s osvrtom na hrvatsko kazneno zakonodavstvo, Policija  isigurnost, god. 18, br. 1/09, siječanj - ožujak 2009.,  str. 49. - 65.
• Milivojević, L., Prekršajni nalog i obvezni prekršajni nalog po novom Prekršajnom zakonu, Policija i  sigurnost, god. 18, br. 2/09, travanj- lipanj2009., str. 237. - 247.
• Milivojević, L., Pranje novca i financiranja terorizma - novo zakonodavno rješenje, Hrvatska pravna revija, br. 2 (2009), str. 104. - 111.
• Milivojević L., Karlović R., Škrtić, D., Epidemiological Study of Suicide in Croatia (2004 – 2009) - Motive Alcohol Dependence (Journal on alcoholism and Related Editions), Vol. 47, Number 1/2011., p. 29. – 41.
• Milivojevic, L., Tomašković, R., Sustav probacije u Republici Hrvatskoj i alternative kazni zatvora, Policija i sigurnost, god. 20, br.1/11, siječanj - ožujak 2011.,  str. 47. - 59.
• Milivojevic, L., Corruption Crimes and Anti - Corruption Strategy in the Republic of Croatia, International Scientific Conference - Security in the Post - Conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges Faced by the Repubic Macedonia (Ohrid, 27-28 May 2011)
• Milivojević A. L., Temeljne odrednice Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i  kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije, Hrvatska pravna revija, br. 10 (2011), str. 62.-67.
• Milivojević A., L., Pogled u novi KZ i njegove značajnije promjene, Policija i sigurnost, (Zagreb), godina 21. (2012), broj 2, str. 374.-384.
• Milivojević A. L., O brojnosti prekršaja i prekršajnopravnih sankcija u Republici Hrvatskoj, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 19, broj 1/2012, str. 275. - 306.
• Milivojević A.  L., Teroristička kaznena djela u novom Kaznenom zakonu Republike Hrvatske i njihova usklađenost s relevantnim međunarodnim dokumentima za borbu protiv terorizma, Zbornik radova s Međunarodne konferencije „Rat protiv terorizma nakon 10 godina“, MUP RH , Zagreb, 2012., str. 162. – 179.
• Milivojević A. L., Juvenile Sanctions in the Republic of Croatia, u postupku objave po održanoj međunarodnoj konferenciji u Sloveniji 2012.
• Milivojević A., L., Promjene koje nam donosi novi Kazneni zakon Republike Hrvatske, Hrvatska pravna Revija, Inženjerski biro d.d., 5(2012)5, Zagreb, 2012. str. 72. – 82.
• Pavliček, J., Milivojević A., L., Matijević, A., Neke rodne karakteristike počinitelja ubojstava i pokušaja ubojstava u obitelji,  Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 20, broj 2/2012, str. 917. - 936.
• Milivojević A., L.,Harmonization of the New Criminal Code of the Republic of Croatia with European Union Acts and With an Overview of its Most Important Changes,  u postupku objave po međunarodne konferenciji održanoj u Makedoniji 2012.
• Milivojević A., L., The Crimes Related to Drug Abuse in Croatian Criminal Legislation, u postupku objave po međunarodnoj konferenciji održanoj u Makedoniji 2012.
• Pavliček, J., Milivojević A., L., The Possibilities of Criminalists Cooperation and Associating, u postupku objave po međunarodnoj konferenciji održanoj u Makedoniji 2013.

 

 

mr.sc. Renata Odeljan, viši predavač

e-mail:  rodeljan@fkz.hr, renata.odeljan@gmail.com (e-mail za konzultacije)
Telefon:  01/2426 344
Konzultacije: srijeda, 13 do 14 sati i prema dogovoru

Kratki životopis
 
Renata Odeljan je rođena 17.10.1972. godine u Sinju.  1994. godine nakon završenog VI/I stupnja obrazovanja na Fakultetu kriminalističkih znanosti u Zagrebu, diplomirala je  1997. godine na  Visokoj policijskog školi nakon čega je završila Poslijediplomski studij na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom „Počinitelji seksualnih delikata s posebnim osvrtom na dob žrtve“. Radila je na poslovima suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kaznenopravne zaštite mladeži i obitelji kao kriminalistički službenik (1995.-2007.), voditeljica Odsjeka maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji MUP RH – sjedište, Ravnateljstvo policije (2007.-2012). Od kraja 2012. - radi na Policijskoj akademiji, Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, na radnom mjestu Višeg predavač.
 
Nastavne aktivnosti i izbori u zvanja: U nastavno zvanje višeg predavača izabrana je od strane Stručnog vijeća Visoke policijske škole u Zagrebu 2014. godine. Objavila je 16 stručnih radova. Nositeljica je predmeta Kriminalitet djece i maloljetnika i Kaznenopravna zaštita djece i maloljetnika na Visokoj policijskoj školi.
Autorica je većeg broja stručnih i nekoliko znanstvenih radova te je sudionik više znanstvenih i stručnih konferencija. Sudjelovala je kao nositelj većeg broja  Europskih projekata.  Za svoj stručni rad je nagrađivana.
 
Najvažniji radovi
 • Odeljan, R., Rajić, B. (2013): Nasilje u obitelji komparativna analiza hrvatskog sustava sa sustavom zemalja s njemačkoga govornog područja (UDK 351.74(497.5) Zagreb: Hrvatska. U: Policija i sigurnost, 258-267. ISSN: 1330-0229.
 • Odeljan, R. (2013): Uloga policije u sprječavanju međuvršnjačkog nasilja. Opatija, Hrvatska. U: Zbornik radova sa stručnog skupa Andragoškog učilišta Zvonimir, 33-39.
 • Odeljan, R. (2012): Pristup djeci svjedocima – policijska perspektiva. Zagreb, Hrvatska. U: Zbornik radova sa stručnog skupa pravobraniteljice za djecu, 33 -43, ISBN: 978-953-7790-03-5
 • Odeljan, R. Valjan Harambašić M. (2012): Postupanje policije prema djeci i maloljetnicima počiniteljima prekršaja i kaznenih djela – problemi i izazovi. Zagreb, Hrvatska. U: Zbornik radova sa stručnog skupa pravobraniteljice za djecu, 205-215, ISBN: 978-953-7790-02-8.
 • Odeljan, R., Matijević, A. (2010): Postupanje policije u slučaju nasilja u obitelji U: Priručnik o provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Društvo za psihološku pomoć. Zagreb, str. 15-50, ISBN: 978-953-6353-21-7.
 • Odeljan, R. i Matijević, A. (2010): Mogućnosti prevencije seksualnih delikata na štetu djece Zagreb, Hrvatska. U: Tretman seksualnih delinkvenata i zaštita zajednice, Medicinska naklada, 285-305, ISBN:978-953-176-470-4.
 • Odeljan, R. i Matijević, A. (2010): Obilježja počinitelja, vrste i modaliteti seksualnih delikata, Zagreb, Hrvatska. U: Tretman seksualnih delinkvenata i zaštita zajednice, Medicinska naklada, 29-48, ISBN:978-953-176-470-4.
 • Odeljan, R. (2009): Način počinjenja seksualnih delikata na štetu djece (UDK 351.74(497.5), Zagreb: Hrvatska. U: Policija i sigurnost,  155-165, ISSN: 1330-0229.
 • Odeljan, R., Lovrek, J., Josipović, D., (2008): Registar počinitelja seksualnih delikata na štetu djece – uloga policije. U. Zborniku stručnih radova pravobraniteljstva za djecu. ISBN: 978-953-95451-5-2.
 • Odeljan, R. (2008): Legislative reforms in the Republic of Croatia. In: Proceedings book of the Regional Seminar Council of Europe Campaign to Combat Violence against Women, including Domestic Violence, Skopje, 48-52.
 • Odeljan, R. (2007): Gender balance in police management positions: Croatian perspective. In: Proceedings book of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Madrid.
 • Kovčo Vukadin, I., Bilokapić, R., Ljubin, T. (2004): Sex crimes' features regarding the victims' age: Croatian perspective.  In: Meško, G., Pagon, M., Dobovšek, A. (eds): Policing in Central and Eastern Europe. Dilemmas of contemporary criminal justice. Faculty of Criminal Justice, Ljubljana, 627-633.
 • Bauer, K., Bilokapić, R., (2000): Family violence – overview of the situation in the Republic of Croatia. In: Proceedings book of the International Conference "Violence in the Family"  of International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN).
 • Kovčo, I., Bilokapić, R., (1997): Policija i prevencija maloljetničke delinkvencije. U: Policija i sigurnost, godina 6., broj 4. Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Zagreb, 364-372.
 

doc. dr. sc. Ante Orlović, profesor visoke škole

E-mail: aorlovic@fkz.hr 
Telefon: 01/2426 368
Konzultacije: prema dogovoru

Kratki životopis

Dr. sc. Ante Orlović, rođen u Osijeku 1970. god. Obrazovanje: ekonomist (1993.) i diplomirani ekonomist (1996.) – Ekonomski fakultet u Osijeku; kriminalist (1993.) i diplomirani kriminalist (1995.) – Fakultet kriminalističkih znanosti u Zagrebu; magistar društvenih znanosti-polje ekonomija (1998.) – Ekonomski fakultet u Zagrebu; doktor društvenih znanosti-polje ekonomija (2012.) – Ekonomski fakultet u Osijeku.

Radno iskustvo: Policijska uprava zagrebačka, Odjel gospodarskog kriminaliteta – kriminalistički službenik (1996.-2000.), vođa grupe (2000.-2004.), načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta (2004.-2006.); Ravnateljstvo policije – načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije (2006.-2009.); Policijska akademija, Visoka policijska škola u Zagrebu – Viši predavač (2009.-2014.), Profesor visoke škole (2014.-2016.); Policijska uprava zadarska – voditelj Službe kriminalističke policije (2016.); Ravnateljstvo policije – načelnik Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) (2016.), pomoćnik glavnog ravnatelja policije – načelnik Uprave kriminalističke policije (2016.-2017.); Policijska akademija, Visoka policijska škola u Zagrebu – Profesor visoke škole (2017.);  Osobno policijsko zvanje – glavni policijski savjetnik.

Nositelj i izvoditelj nastave na pet obveznih kolegija. Na preddiplomskom stručnom studiju Kriminalistika nositelj dvaju kolegija (Ekonomika poslovanja i kriminalitet, Policijski menadžment), a na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Kriminalistika nositelj triju kolegija (Metode suzbijanja gospodarskog kriminaliteta, Strategijski menadžment, Upravljanje ljudskim potencijalima).

Nastavne aktivnosti i izbori u zvanja: Policijska akademija, Visoka policijska škola u Zagrebu (od 2007.-) – u znanstvenom polju sigurnosne i obrambene znanosti – izabran u zvanje Viši predavač (2009.) te u zvanje Profesor visoke škole (2014.); u znanstvenom polju ekonomija – izabran u zvanje Predavač (2011.) te u zvanje Viši predavač (2015.) // Sveučilište u Splitu, Sveučilišni Odjel za forenzične znanosti (od 2010.-) – izabran u zvanje Viši predavač u znanstvenom polju sigurnosne i obrambene znanosti na Katedri za sigurnost i nacionalnu sigurnost (2012.) te u zvanje Docent  u području društvenih znanosti, polju sigurnosne i obrambene znanosti (2017.) // Visoka poslovna škola Libertas u Zagrebu (2005.-2008.) – izabran u zvanje Predavač u polju ekonomija, za predmet Osnove marketinga (2005.) // Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije, Nastavni centar Zagreb (2001.-2007.) – izabran u zvanje Asistent visoke škole u polju ekonomija, za predmet Marketing malog poduzetništva (2002.).

Nagrade i priznanja: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Odluka ministra unutarnjih poslova) – Godišnja nagrada za iznimnu profesionalnost u provođenju izvida kaznenih djela u operativnoj akciji „Maestro“ (2007.); Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (Hrvatska velika nagrada sigurnosti) – Knjiga „Gospodarski kriminalitet u Republici Hrvatskoj“ – Nagrada za najbolju domaću stručnu knjigu iz područja sigurnosti (2013.); Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – Knjiga „Gospodarski kriminalitet u Republici Hrvatskoj“ – Odluka o financijskoj potpori za tiskanje znanstvene knjige ili visokoškolskog udžbenika (2013.); Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (Hrvatska velika nagrada sigurnosti) – Knjiga „Gospodarska kriminalistika – Uvod u kriminalističko istraživanje gospodarskog kriminaliteta i korupcije“ – Nagrada za najbolju domaću stručnu knjigu iz područja sigurnosti (2016.). 
 
Ostali relevantni podaci: Objavio više stručnih i znanstvenih radova – iz područja gospodarskog kriminaliteta i korupcije, organizacije i menadžmenta te društvenog (neprofitnog) marketinga. Participirao u ime MUP-a RH u nacionalnim projektima suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije (član Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje sive ekonomije; koordinator provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006.-2008.; član Međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma) kao i u međunarodnim projektima (financiranim iz pretpristupnih fondova EU) provođenim u svezi s edukacijom i unaprjeđenjem postupanja nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj glede suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije (Financijske istrage i oduzimanje imovine stečene kaznenim djelom; Sprječavanje i suzbijanje pranja novca; Unaprjeđenje sustava MUP-a RH u borbi protiv korupcije; Jačanje provedbe prava intelektualnog vlasništva).
 

Najvažniji radovi

 • Orlović, A., Harambašić, S., Milković, I. (2017): Reorganization of the Criminal Police Directorate – Partial fusion of Strategic and Operational component in The New organizational paradigm, Interdisciplinary Management Research XIII – Zbornik radova, 13. Međunarodna konferencija, str. 379 – 402, Sveučilište u Osijeku – Ekonomski fakultet i Pforzheim University – Business School, Opatija. 
 • Butorac, K., Orlović, A., Žebec, M. S. (2016.): How do Croatian Police Officers Perceive Certain Characteristics of Police Management?, Varstvoslovje – Journal of Criminal Justice and Security, Godina 18 – broj 2/2016, str. 194-213, University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana.
 • Kojić, D., Orlović, A. (2016.): Ilegalno tržište duhana i duhanskih proizvoda – fenomenološki aspekt i karakteristike kriminalnih aktivnosti, stručni članak, Policija i sigurnost, Godina 25, broj 2-2016, str. 115-130, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 • Orlović, A. (2016.): Gospodarska kriminalistika – Uvod u kriminalističko istraživanje gospodarskog kriminaliteta i korupcije, knjiga – udžbenik, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb.
 • Turkalj, Ž., Orlović, A., Milković, I. (2016): Motivation for work – perceived sources  of work motivation of police officers (profession, organisation, management), Interdisciplinary Management Research XII – Zbornik radova, 12. Međunarodna konferencija, str. 404 - 415, Sveučilište u Osijeku – Ekonomski fakultet i Pforzheim University – Business School, Opatija.
 • Medved, J., Orlović, A., Tadić, J. (2016.): Sigurnost cestovnog prometa – primjena suvremene tehnologije i metoda u preventivno-represivnom djelovanju prometne policije, stručni rad, Zbornik sažetaka radova, 5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, str. 7-9, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb.
 • Špoljarić, I., Orlović, A., Mršić, G. (2016.): Implementacija visoke tehnologije u forenzično-kriminalističkim istraživanjima – Skenirajući elektronski mikroskop (stanje i perspektive), stručni rad, Zbornik sažetaka radova, 5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, str. 31-32, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb.
 • Orlović, A., Milković, I., Gudelj, A. (2016.): Strengthening of the institutional framework for combating economic crime in the Republic of Croatia – abolition and establishment of specialized bodies/services, VI. međunarodna znanstvena konferencija “Archibald Reiss days” – Zbornik radova (u pripremi za tisak), Kriminalističko-policijska akademija, Beograd.
 • Orlović, LJ., Orlović, A., Karlović, R. (2016.): Motivacija za rad, radna uspješnost i razvoj karijere kao instrumenti upravljanja ljudskim potencijalima – percepcija policijskih službenika, stručni članak, Policija i sigurnost, Godina 24, broj 3-2015, str. 226-246, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 • Romac Umljenovć I., Orlović, A., Solomun, D. (2016.): Upravljanje ljudskim potencijalima u funkciji učinkovitosti policijske organizacije – percepcija policijskih rukovoditelja, stručni članak, Policija i sigurnost, Godina 24, broj 3-2015, str. 247-260, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 • Orlović, A., Milković, I. (2015.): Partnerstvo javne i privatne (korporativne) sigurnosti u funkciji suprotstavljanja gospodarskom kriminalitetu i korupciji, V. Međunarodni naučni skup „Vrijednosti i identitet“ – Zbornik radova, str. 366-375, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad.
 • Lovrinčević, Ž., Mikulić, D., Orlović, A. (2015.): Ekonomski aspekti industrije poroka u Hrvatskoj, izvorni znanstveni rad, Društvena istraživanja – Časopis za opća društvena pitanja, br. 128, str. 175-196, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb.
 • Orlović, A., Labaš, D., Gudelj, A. (2015.): Stres u policiji – Percipirani izvori stresa policijskih službenika (profesija, organizacija, menadžment), izvorni znanstveni članak, Menadžment i sigurnost (Management and Safety) – Zbornik radova,  10. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija, str. 106-118, The European Society of Safety Engineers, Zagreb.
 • Orlović, A., Milković, I., Gudelj, A. (2015.): Nacionalni sustav sprječavanja i suzbijanja gospodarskog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj – Konglomerat državnih tijela i institucija, 8. Međunarodni naučni skup „Dani bezbjednosti“ – Zbornik radova, str. 451-464, Nezavisni univerzitet, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka.
 • Milković, I., Orlović, A. (2015.): Integrirana analiza rizika u funkciji ispunjavanja schengenskih standarda sigurnosti državne granice (vanjske granice EU), pregledni rad, Dani kriznog upravljanja (Crisis Management Days) – Zbornik radova, 8. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, str. 45-54, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica.
 • Turkalj, Ž., Orlović, A., Milković, I. (2015.): Phenomenology of punishable behaviors in the economy and their impact on the success of the organizations, Interdisciplinary Management Research XI – Zbornik radova, 11. Međunarodna konferencija, str. 727-738, Sveučilište u Osijeku – Ekonomski fakultet i Pforzheim University – Business School, Osijek.
 • Orlović, A., Romac Umljenović, I., Harambašić, S. (2015.): Kaznena djela protiv gospodarstva – terminološko-normativni paradoks u Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, pregledni znanstveni rad, Zbornik radova, 4. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, str. 833-856, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb.
 • Orlović, A., Velić, A., Harambašić, S. (2015.): Percepcija individualnih i formalnih karakteristika policijskog menadžmenta sa stajališta policijskih službenika, prethodno priopćenje, Zbornik radova, 4. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, str. 534-553, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb.
 • Orlović, A. (2015.) – u svojstvu eksperta Vijeća Europe: Antikorupcija u Republici Hrvatskoj, - objavljeno u Ćirić, J., Bejatović, S., Đorđević, Đ., Matić, M., Mrvić-Petrović, N., Škulić, M., Orlović, A.: Analiza rizika u istraživanju i procesuiranju korupcije, Vijeće Europe - Ured u Beogradu, Beograd (publikacija/studija izrađena u okviru projekta: Joint European Union – Council of Europe Project  “Strengthening the Capacities of Law Enforcement and Judiciary in the Fight against Corruption in Serbia” (PACS).
 • Orlović, A., Gudelj, A., Milković, I. (2014.): Uspostavljanje „Uskočke vertikale“ u funkciji unapređenja suzbijanja korupcije i organiziranog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova, 7. Međunarodni naučni skup „Dani bezbjednosti“, str. 423-435, Nezavisni univerzitet, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka.
 • Orlović, A., Milković, I., Gudelj, A. (2014.): Institucionalni okvir državnog nadzora zakonitosti poslovanja pravnih osoba – Faktori utjecaja na uspješnost rada institucija, izvorni znanstveni članak, Menadžment i sigurnost (Management and Safety) – Zbornik radova, 9. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija, str. 29-40, The European Society of Safety Engineers, Zagreb.
 • Labaš, D., Orlović, A. (2014.): Funkcija nadzora policijskog menadžmenta u organizacijsko-normativnom okviru hrvatske policije, pregledni članak, Menadžment i sigurnost (Management and Safety) – Zbornik radova, 9. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija, str. 179-190, The European Society of Safety Engineers, Zagreb.
 • Milković, I., Orlović, A., Gudelj, A. (2014.): Proces upravljanja kriznim situacijama izazvanim prirodnim katastrofama – analiza slučaja, pregledni rad, Dani kriznog upravljanja (Crisis Management Days) – Zbornik radova, 7. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, str. 1347-1360, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica.
 • Orlović, A. (2014.) – u svojstvu eksperta angažiranog od strane Ekonomskog instituta: Izrada metodološkog okvira i procjena bruto dodane vrijednosti ilegalnih aktivnosti u Republici Hrvatskoj, – objavljeno u Mikulić, D., Lovrinčević, Ž., Orlović, A.: Finalno izvješće o provedenim savjetodavnim uslugama u projektu IPA 2011 Multi-beneficiary statistical cooperation programme Grant contract No. 60702.2011.003-2012.932, znanstvena studija, (EI-5314), Ekonomski institut Zagreb, naručitelj: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb.
 • Orlović, A. (2013.): Gospodarski kriminalitet i nacionalne kritične infrastrukture – strategijski okvir u Republici Hrvatskoj, prethodno priopćenje, Nove sigurnosne ugroze i kritična nacionalna infrastruktura – Zbornik radova, 3. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, str. 237-253, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 • Orlović, A. (2013.): Zakonsko-normativni zahtjevi vođenja u hrvatskoj policiji, pregledni članak, Menadžment i sigurnost (Management and Safety) – Zbornik radova, 8. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija, str. 365-377, Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti, Zagreb.
 • Orlović, A. (2013.): Gospodarski kriminalitet u Republici Hrvatskoj, knjiga – znanstvena monografija, Redak d.o.o., Split.
 • Orlović, A. (2012.): Istraživanje kaznenih djela protiv gospodarstva (Poglavlje XXI, str. 488-498, 529-532); Istraživanje kaznenih djela primanja i davanja mita i kaznenih djela protiv biračkog prava (Poglavlje XXII, str. 558-578) – u Pavišić, B., Modly, D., Veić, P.: Kriminalistika – Knjiga 2, Dušević & Kršovnik, Rijeka.
 • Orlović, A., Pušeljić, M. (2010.): Operativni menadžment ljudskih potencijala – SWOT analiza pozicije first-line menadžera u kriminalističkoj policiji, pregledni znanstveni članak, Policija i sigurnost, Godina 19, broj 1-2010, str. 67-90, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 • Pušeljić, M., Orlović, A. (2010.): Dimenzije policijske organizacijske strukture, stručni članak,  Policija i sigurnost, Godina 19, broj 2-2010, str. 143-153, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 • Orlović, A. (2010.): Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, MUP (Mir-Ugled-Povjerenje) - Glasilo Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj 45., Godina V, prosinac 2010., str. 30-33, Zagreb.
 • Orlović, A. (2010.): Menadžeri sigurnosti korupciju ne smiju skrivati, članak objavljen u formi intervjua, CSO (Chief Security Officer) – časopis Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti, broj 2, godina 2, str. 10-13, Zagreb.
 • Orlović, A. (2009.): Gospodarski kriminalitet u Kaznenom zakonu – modus operandi (ekonomski aspekt), stručni članak, Policija i sigurnost, Godina 18, broj 1-2009, str. 1-25, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska akademija, Zagreb.
 • Orlović, A. (2008.): Uvođenje koncepcije marketinga u tijela državne uprave, prethodno priopćenje, Zbornik Visoke poslovne škole Libertas, Godina 1., str. 101-116, Visoka poslovna škola Libertas Zagreb, Zagreb.
 • Orlović, A., Pajčić, M. (2007.): Policijski izvidi kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta, pregledni znanstveni rad, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 14 – Broj 2/2007, str. 695-738, Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Zagreb.
 • Orlović, A. (2006.): Marketing u javnim službama, Primijenjeno poduzetništvo – zbirka tekstova, Skupina autora, str. 204-215, Beretin – Split, Cera Prom – Zagreb, Zagreb.
 • Lovrinčević, Ž; Mikulić, D.; Galić Nagyszombaty, A.; Gorjan Bregeš, M.; Šolčić, S.; Orlović, A. (2006.): Procjena sive ekonomije u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2003.-2004., znanstvena studija, (EI-5004), Ekonomski institut Zagreb, Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Zagreb.
 • Orlović, A. (2005.): Procjena dohotka od ilegalnih aktivnosti u Hrvatskoj u razdoblju 2000.-2003. godina, - u Teodorović, I., Lovrinčević, Ž., Mikulić, D., Botrić, V., Marić, Z., Orlović, A., Gorjan Bregeš, M.: Procjena sive ekonomije u Republici Hrvatskoj u razdoblju 1999.-2002., znanstvena studija, (EI-4912), Ekonomski institut Zagreb, Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Zagreb
 • Mikulić, D.; Lovrinčević, Ž.; Marić, Z.; Orlović, A.; Galić Nagyszombaty, A.; Kustura, M.; Lubina, D.; Roknić, V.; Šolčić, S. (2005.): Uvođenje i primjena sustava nacionalnih računa Republike Hrvatske - SNR; Obuhvat nacionalnih računa za 2002. i 2003. godinu, znanstvena studija, (EI-4949), Ekonomski institut Zagreb, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb.
 • Orlović, A. (1998.): Specifičnosti primjene marketinga u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, prethodno priopćenje, Tržište – časopis za tržišnu teoriju i praksu – znanstveni polugodišnji časopis, godina 10, broj 1-2, str. 43-51, CROMAR – Hrvatska zajednica udruga za marketing i Školska knjiga, Zagreb. 
 

dr. sc. Josip Pavliček, profesor visoke škole

Email: jpavlicek@fkz.hr
Telefon: 01/2426 363
Konzultacije: utorkom 10:00 – 12:00 i prema dogovoru

Kratki životopis

Rođen 1975. godine u  Koprivnici. Diplomirao 1997. godine na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu (diplomski rad: Istraživanje seksualnih delikata), završio 2002. godine Poslijediplomski studij iz nasilničkog kriminaliteta na Visokoj policijskoj školi i stekao zvanje magistra kriminalistike (magistarski rad: Specifičnosti kriminalističke obrade ubojstava počinjenih vatrenim oružjem), tijekom 2009. godine završio Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu (magistarski rad: Kriminalistička i pravna pitanja kaznenopostupovne zaštite žrtava seksualnih delikata) i stekao zvanje magistra znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravnih znanosti, znanstvene grane kazneno pravno i kazneno procesno pravo. U prosincu 2011. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvene grane kaznenog prava, kaznenog procesnog prava, kriminologije i viktimologije (tema disertacije: „Istražitelj u kaznenom postupku“).

Zaposlen od 1995. godine u Policijskoj upravi zagrebačkoj, IV. policijskoj postaji Zagreb i Odsjeku za krvne delikte i delikte protiv opće sigurnosti na radnim mjestima kriminalističkog službenika i vođe grupe te kao načelnik I. Policijske postaje Zagreb do siječnja 2008. kada prelazi na Visoku policijsku školu. U međuvremenu 2010./2011. godina načelnik je Odjela prevencije u Uredu glavnog ravnatelja policije nakon čega ponovno prelazi na Visoku policijsku školu. Od akademske godine 2010/11. sudjeluje u izvođenju nastave na predmetu Kriminalistika na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Višekratno nagrađivan od strane Ministarstva unutarnjih poslova i Ravnateljstva policije povodom razriješenih kaznenih djela ubojstava.

Autor je više od brojnih znanstvenih i stručnih radova te sudionik više znanstvenih i stručnih konferencija.

Najvažniji radovi

 • Pavliček, J., Ljubin Golub, T., Kondor Langer, M.: Kriminološke i kriminalističke karakteristike ubojstava i pokušaja ubojstava policijskih službenika, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2/2011 - izvorni znanstveni rad,
 • Pavliček, J., Dundović, D., Hodak, D.; Sigurnosni aspekti poslovanja benzinskih postaja INA d.d., 2011., znanstvenostručni časopis Nafta,
 • Pavliček, J., Marković, G.: Neke specifičnosti kriminalističkog istraživanja rizičnih nestanaka osoba, Policija i sigurnost 04/11., stručni rad
 • Pavliček, J.: Uporaba trodimenzionalnog laserskog skenera u kriminalističkom istraživanju i kaznenom postupku, Policija i sigurnost 01/11, str.93.-102.
 • Pavliček, J. i dr.: Digitalni dokazi;  u Sigurnost informacijskih sustava, Algebra d.o.o., Zagreb, 2010. knjiga, 
 • Pavliček, Ljubin – Golub, Dundović: Poslovi temeljne policije, Policija i sigurnost 04/09, str.472-487. – izvorni znanstveni rad,
 • Pavliček, J.: Obrada terena kod ubojstava ( organizacijski aspekti prikupljanja obavijesti od građana), Policija i sigurnost 02/09, str.188-201. – stručni rad
 • Pavliček, J.: Uloga istražitelja u kaznenom postupku, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu v.16., br. 02/09, str. 895.-910. – pregledni znanstveni rad
 • Pavliček, J.: Uvod u krvne delikte, Laser plus, Zagreb 2008. god. knjiga – recenzirani nastavni materijal

 Voditelj i suvoditelj je više znanstvenoistraživačkih projekata:

 • Krajem 2008. godine i u prvoj polovici 2009. godine suvoditelj znanstvenog istraživanja pod nazivom „Poslovi temeljne policije“. Dovršen.
 • Tijekom 2010. godine voditelj znanstvenog istraživanja pod nazivom „Kriminalistička i kriminološka analiza ubojstava i pokušaja ubojstava policajaca“. Dovršen.
 •  Prema odluci Ministra unutarnjih poslova RH voditelj znanstvenog istraživačkog projekta pod nazivom: „Uzroci teških posljedica nasilja u obitelji“ , započet u srpnju 2011. god. 
 •  Prema odluci Ministra unutarnjih poslova RH suvoditelj znanstvenog istraživačkog projekta pod nazivom: „Prekršaji protiv javnog reda i mira“, započet u srpnju 2012. god.

  

dr. sc. Nikola Protrka, viši predavač

Telefon: 01/ 2426 354
Konzultacije: utorak od 11 do 12 sati
 
Kratki životopis
Nakon završene matematičke gimnazije upisao Fakultet kriminalističkih znanosti. Završio poslijediplomski sveučilišni studij na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu na temu ''Računalna forenzička analiza''. Završio poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Međunarodnih odnosa na temu „Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru“.
Radno iskustvo
Zaposlen u MUP-u RH i radio na poslovima kriminalističke policije, i to poslovima općeg i gospodarskog kriminaliteta, kriminalističke analitike, kibernetičkog kriminaliteta, te kao voditelj operativno-komunikacijskog centra policije. Osobno policijsko zvanje – glavni policijski inspektor.
Nastavne aktivnosti i izbori u zvanja
Radi na Visokoj policijskoj školi te je nositelj i izvoditelj nastave kolegija Forenzika elektroničkih dokaza, Kriminalistička metodika - složeniji slučajevi, Metode suzbijanja gospodarskog kriminaliteta te Kriminalističkih vještačenja. Izabran u nastavno zvanje višeg predavača za područje društvenih znanosti, znanstveno polje sigurnosne i obrambene znanosti (5.13), te područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana organizacija i informatika (5.04.10). Kao gost predavač sudjeluje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu - Pravnom fakultetu, kolegij Pravna informatika, zatim na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, kolegij Računalna forenzika, te Filozofskom fakultetu, kolegij Pedagogija. Na Visokom učilištu Algebra, sudjeluje u nastavi iz kolegija Sigurnost, privatnost i etičnost digitalnih podataka, a na Sveučilištu Libertas na kolegiju Sigurnost informacijskih sustava i zaštita podataka.
Nagrade i priznanja
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Odluka ministra unutarnjih poslova) Zahvalnica za provođenju CEPOL projekta EU u Republici Hrvatskoj kao član hrvatske CEPOL nacionalne jedinice. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Odluka Načelnika policijske uprave zagrebačke) Zahvalnica za profesionalno obavljanje zadaća i iskazano zalaganje tijekom XXV. Konferencije šefova policije glavnih gradova europskih država. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Odluka Načelnika sektora kriminalističke policije policijske uprave zagrebačke) Priznanje za iskazano stručno znanje, profesionalnost i primjerene rezultate rada u radu Odsjeka kriminalističke analitike. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Odluka ministra unutarnjih poslova) Priznanje za osobni doprinos akciji 'SVETOSTI' za vrijeme posjete Svetog Oca, Ivana Pavla II Hrvatskoj.
Ostali relevantni podaci
Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu imenovan stalnim sudskim vještakom za informatiku. Voditelj podružnice elektrotehnika, elektronika, telekomunikacije i informatika Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja. Objavljuje članke u znanstveno-stručnim časopisima i knjigama u području elektroničkih (digitalnih) dokaza, kibernetičkog kriminaliteta (cybercrime), računalnog kriminaliteta, kibernetičke sigurnosti, zaštite osobnih i poslovnih podataka i informacijskih sustava te raznih vrsta informatičkih vještačenja. Sudionik u međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima kao predstavnik MUP-a RH.
Predstavnik nacionalne kontakt točke agencije Europske unije - CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training) čije su osnovne zadaće razvoj, provođenje i koordinacija osposobljavanja službenika za izvršavanje zakonodavstva. 
 
Popis dijela objavljenih radova
 • Protrka, N.: Računalni podaci kao elektronički (digitalni) dokazi. Zagreb, Hrvatska. Policija i sigurnost 1, MUP RH, 2011.
 • Pavišić B., Modly D. Veić P.: Kriminalistika knjiga 2. Sveučilište u Rijeci. Rijeka, Hrvatska. Dušević & Kršovnik, 2012, (Protrka, N. Glava XXVII).
 • Protrka, N., Marić, K., Buntak, K.: Cyber-kriminal u tvrtkama i uloga ljudskih resursa u prevenciji. Čakovec, Hrvatska. Zbornik radova VII. znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem ''Menadžment i sigurnost'', 2012.
 • Protrka, N., Ribičić, G., Magušić, F.: Digitalni dokazi u borbi protiv kriminala. Skopje, Makedonija. Zbornik radova znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem ''Security sector reforms in the Republic of Macedonia and their impact on crime curbing'', 2012.
 • Protrka, N., Kalem, D., Markić, A.: Zaštita podataka u informacijskom sustavu. Zadar, Hrvatska. Zbornik radova IV. međunarodno stručno-znanstvenog skupa ''Zaštita na radu i zaštita zdravlja'', 2012.
 • Protrka, N., Skakavac, Z.: Utvrđivanje istovjetnosti digitalnih dokaza pomoću HASH funkcija. Banja Luka, BiH, Zbornik radova savjetovanja kriminalista ''Kriminalističko-krivično procesne karakteristike istrage prema Zakonu o krivičnom postupku u protekloj deceniji'', 2012.
 • Protrka, N.: Uloga sudskih vještaka u sudskom postupku u Republici Hrvatskoj s osvrtom na kibernetički kriminal. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa ''Pravo i izazovi XXI vijeka'', 2013.
 • Protrka, N., Kišasondi, T.: Pregled metoda kibernetičkih napada na kritičnu nacionalnu infrastrukturu, studije slučaja iz prakse. Zbornik radova III. međunarodno znanstveno-stručne konferencije "Nove sigurnosne ugroze i kritična nacionalna infrastruktura", Zagreb, 2013.
 • Protrka, N., Butorac, K.: Korupcija i otvoreni izvori. Zbornik radova 2. međunarodnog znanstvenog skupa ''Pravo i izazovi XXI vijeka'', 2014.
 • Protrka, N.: Normativna uređenost zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Policija i sigurnost 4/13., Zagreb, MUP RH, 2014.
 • Škrtić, D., Protrka, N.: Ciljano internet reklamiranje i računalne prijevare. Zbornik radova međunarodno-znanstvene konferencije ''15. Slovenski dnevi varstvoslovja, Quo vadis: Nadzorovanje in kaznovanje v Sloveniji'', Univerza v Mariboru, Fakultet za varnostne vede, Ljubljana, 2014.
 • Protrka, N., Gruber, K., Salopek, D.: Suvremeni načini prijavljivanja iskorištavanja ili zlostavljanja djece putem interneta. Zbornik radova IV. međunarodne znanstveno-stručne konferencije ''Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu'', MUP RH, Zagreb, 2015.
 • Protrka, N., Vidaković, D.:Kriminalistička analiza podataka mobilne i fiksne telefonije u razrješavanju kaznenih djela. Zbornik radova Kriminalistička teorija i praksa, godina 2., broj 1., Međunarodno kriminalističko udruženje, Zagreb, 2015.
 • Kovač, Z., Protrka N.: Računalna analiza ljudskog glasa i govora. Zbornik radova V. međunarodne znanstveno-stručne konferencije ''Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu'', Policijska akademija, Zagreb, 2016.
 • Protrka, N., Filipović, K.: Uloga forenzičkog softvera EnCase pri radu s elektroničkim tragovima. Zbornik radova Kriminalistička teorija i praksa, godina 3., broj 5., Međunarodno kriminalističko udruženje, Zagreb, 2016.
 • Protrka, N., Marić, K., Plečaš, M.: Challenges and aspects of cyber security of the Republic of Croatia. Acta Economica Et Turistica, No. 1, Volume 3/2017., Zagreb, 2017.
 • Marić, K., Samardžić, B., Protrka, N.: Analiza turističkih pokazatelja i sigurnost u turizmu Republike Hrvatske te mogućnosti jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma nakon ulaska u Europsku uniju. Znanstveno-stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo, Broj 1/2017, Zagreb 2017.
 • Protrka, N., Hrestak, D.: Provođenje kriminalističkih istraživanja korištenjem P2P računalnih mreža, Policija i sigurnost, Vol.26 No.4/2017, svibanj 2018., Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, 2018.
 • N., Jovanovski, G.: Using Security Intelligence in Corporations, Journal of Forensic Sciences & Criminal Investigation (JFSCI), Vol. 9, Issue 5, July 2018, Juniper Publishers Inc., California, United States.

 

Izidora Radek

e-mail: iradek@fkz.hr
Telefon: 01 /2426 355

Izidora Radek rođena je 27. travnja 1981. u Čakovcu. Diplomirala je 2005. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu smjer engleski jezik i književnost i njemački jezik i književnost.
Na Policijskoj akademiji počela je raditi 2009. u Službi za stručno usavršavanje na radnom mjestu policijskog službenika za izobrazbu stranih jezika.
Od 2015. radi na Visokoj policijskoj školi kao asistent.
Član je KDV – Der Kroatische Deutschlehrerverband i Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama.
Sudjelovala na radionicama i održala prezentaciju na: FRONTEX- Mid-level English for Border Guards at Airports, Training for National Multipliers 10.-11. prosinca 2013., Valletta, Malta.
Sudjelovala kao prevoditelj na: 11. Ainringer Ostertage: Tatort Internet, 25.-27. ožujka 2013. i na konferenciji II Regional Balkan Law Enforcement Police Training Chiefs Conference

 

Želimir Radmilović, univ. spec. crim., viši predavač

E-mail: zradmilovic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 337
Vrijeme konzultacija: utorak od 10 do 11 sati

Kratki životopis

Rođen je 19. srpnja 1961. g. u Sisku. Od 1980. godine zaposlen je u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje radi na različitim poslovima temeljne i kriminalističke policije, a pretežito na poslovima kriminalističke tehnike i istraživanja mjesta događaja.
Godine 1987. završio je Višu školu za unutarnje poslove, a 1991. godine diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih znanosti. Završio Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekao akademski naziv Sveučilišni specijalist kriminalističkog istraživanja/univ. spec. crim.
Tijekom proteklih godina predavao je na raznim oblicima dopunskog obrazovanja djelatnika policije, te na specijalističkom tečaju za kriminalističke tehničare, a kao suradnik sudjelovao je u provedbi teorijske i praktične nastave na katedri Kriminalistike pri Visokoj policijskoj školi, gdje je 23. siječnja 2004. godine izabran u zvanje predavača.
Od 1. listopada 2007.  zaposlen je na radnom mjestu predavača na katedri Kriminalistike, gdje sudjeluje u izvedbi nastave na kolegijima Kriminalistička tehnika i Uvod u kriminalistiku.
Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, od 17. prosinca 2009. godine, imenovan je stalnim sudskim vještakom za područje: Traseologija (istraživanje mjesta događaja, postupanje s materijalnim tragovima, analiza i tumačenje tragova, identifikacija i drugi poslovi iz područja kriminalističke tehnike).

Popis najvažnijih radova i sudjelovanja na konferencijama

 • Radmilović, Ž. (2009). O nekim mogućnostima identifikacije maskiranih počinitelja kaznenih djela. Zagreb: Policija i sigurnost 1, 35-47, 
 • Radmilović, Ž. i Kolar-Gregorić, T. (2008). Praktikum kriminalističke tehnike (nastavni radni materijal). Zagreb,
 • Radmilović, Ž. (2008). Rad na mjestu događaja. Zagreb: Krimarak 12, MUP RH
 • Radmilović, Ž. (2008). Korištenje video snimki u otkrivanju kaznenih djela i identifikaciji počinitelja. Zbornik radova Stručnog savjetovanja: Zaštita od krađa razbojništava i prijevara,. Zagreb: Sigurnost Educa, 
 • Radmilović, Ž. (2008.). Biometrijska identifikacija. Zagreb: Policija i sigurnost, 3 – 4, 159-180,
 • Radmilović, Ž. (2006). Osobni opis: u Pavišić, B. i suradnici: Kriminalistika 1. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga. 533. – 546., 
 • Radmilović, Ž. (2006). Identifikacijske metode: Fotografija. Fotorobot. Biometrijske metode identifikacije: u Pavišić, B. i suradnici: Kriminalistika 1 Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga. 554. – 567., 
  Radmilović, Ž. (2006). Klasifikacija tragova prema prirodi: Biološki tragovi. Mehanički (mehanoskopski) tragovi: u Pavišić, B. i suradnici: Kriminalistika 1. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga. 591. – 600., 
 • Radmilović, Ž. (2006). Fotogrametrija. Termovizija: u Pavišić, B. i suradnici: Kriminalistika 1. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga. 662. – 664. i 665., 
 • Radmilović, Ž. (2003). Stvarne i normativne mogućnosti mehanoskopskog vještačenja i ispitivanje brava u policijskim upravama. Zagreb: Policija i sigurnost, 4 – 6, 
 • Radmilović, Ž. (2009). Članci 66., 69. i 70.: u Veić, P. i suradnici: Zakon o policijskim poslovima i ovlastima: tekst zakona s pojašnjenjima i poveznicama, Zagreb: Narodne novine,
 • Radmilović, Ž., Kovač, Z., (2010). O nekim mogućnostima korištenja zvuka u kriminalističkom istraživanju, Zagreb: Policija i sigurnost, 4,
 • Radmilović, Ž., Kolar – Gregorić, T., (2010), Kriminalističko istraživanje požara – kriminalističko – tehnički aspekt, Zagreb: Policija i sigurnost, 1,
 • Radmilović, Ž., Kolar – Gregorić, T., (2011), Situated Learning in the Field of Techniques in Criminal Investigation, Security in The Post-Conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges Faced by The Republic of Macedonia, Skopje,
 • Radmilović, Ž., Kolar – Gregorić, T., Mikulić, M., (2011) The potential for the use of electrostatic dust print lifter for recovery of footwear impressions at crime scenes, "Criminalistics/Criminal Investigation in Europe: State of the Art and Challenges for the Future“, Ljubljana,  16. Radmilović, Ž., Kamber, K., (2011) Legal and Factual Scopes and boundaries of the crime scene investigation, "Criminalistics/Criminal Investigation in Europe: State of the Art and Challenges for the Future“, Ljubljana,
 • Radmilović, Ž., (2012). Istraživanje požara: u Pavišić, B., Modly, D., Veić, P.: Kriminalistika 2, Rijeka: Dušević & Kršovnik d. o. o. 348. – 358.
                                                              

  

mr. sc. Davor Solomun, viši predavač

Telefon: 01/2426 343
Vrijeme konzultacija: utorak od 16 do 18; četvrtak od 12 do 14 sati

Kratki životopis

Davor Solomun, rođen je 12. veljače 1966. u Sisku. Osnovnu školu završio je 1980., a Srednju policijsku školu u Zagrebu 1984. Diplomirao je 1994. kao najuspješniji student generacije na Fakultetu kriminalističkih znanosti u Zagrebu. Magisterij društvenih znanosti stekao je 2006. na Ekonomskom fakultetu Zagreb.
Od 1984. zaposlen je u Ministarstvu unutarnjih poslova i to: do 1995. u Policijskoj upravi sisačko moslavačkoj na operativnim i rukovodećim policijskim poslovima, a od 1995. na Visokoj policijskoj školi, kao visokoškolski nastavnik.
Nositelj nekoliko certifikata o završenim specijalističkim tečajevima iz područja sigurnosti i nacionalne sigurnosti, odnosno suzbijanju terorizma i sličnih ugroza sigurnosti.
Na Visokoj policijskoj školi utemeljio i razvio nekoliko kolegija iz područja nacionalne i medunarodne sigurnosti te djelovanja namjenskih sigurnosnih institucija i sustava sigurnosti.
Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te održao nekoliko javnih i pozivnih predavanja s temama o nacionalnoj sigurnosti, terorizmu i drugim specifičnim ugrozama te o djelovanju sustavu sigurnosti.
Jedan je od utemeljitelja i aktivni član upravljačkih tijela Strukovne udruge kriminalista, član Hrvatske udruge za medunarodne studije te nekih sindikalnih i sportskih udruga.
Kao sudionik Domovinskog rata, nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990.-92. i medalje Bljesak 95., kao i dobitnik posebnog priznanja za doprinos u radu kriminalističke policije u toj vojno-redarstvenoj operaciji.

Najvažniji radovi  
 • Solomun, D. (2000). Nacionalna sigurnost. Policija i sigurnost, (1-6), 23.-42.
 • Solomun, D. (2006). Ekonomski aspekti nacionalne sigurnosti. Policija i sigurnost, (1-2), 1.-21.
 • Solomun, D. (2006). Višedimenzionalan ali integralan pristup terorizmu - jamstvo kompetentnosti i otklon neizvjesnosti. U: Zbornik radova s znanstveno stručnog skupa Ljudski resursi u suzbijanju terorizma., 7-8. rujna 2006., Zagreb: MUP RH
 • Solomun, D. (2007). Nacionalni ekonomski interesi - ostvarenje ili ugroza nacionalne sigurnosti? Riznica, u tisku


mr. sc. Simona Strmečki, viši predavač

E-mail: sstrmecki@fkz.hr
Telefon: 01/2426 366
Vrijeme konzultacija: utorak i četvrtak od 13 do 15 sati, te prema dogovoru


 

Naziv kolegija koje predaje: Kriminalistička analitika, Istraživanje kompjutorskog kriminala
Nastavno zvanje i datum posljednjeg izbora: viši predavač, 12. listopada 2012.
Područje i polje izbora u nastavno zvanje: znanstveno područje društvenih znanosti,znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana informacijski sustavi i informatologija
Područje rada: Kriminalističko obavještajna analitika, istraživanje računalnog kriminaliteta, sigurnosni aspekti informacijskog društva, zaštita osobnih podataka, zaštita autorskog i srodnih prava, ekoinformatika.
Funkcija: nositelj kolegija, viši predavač
 

Najvažniji radovi

 • Strmečki, Simona. Kriminalistička analitika – zbirka zadataka // Ministarstvo unutarnjih poslova. Zagreb, 2012. (recenzirani nastavni materijal).
 • Strmečki, Simona; Ančić, Duje; Amidžić, Dragoljub. Information Society Policy within the Agencies for Common Foreign and Security EU // Pre-conference proceedings of the 11th Special Focus Symposium on ICESAKS: Information, Communication and Economic Sciences and Art in the Knowledge Society / Šimović, Vladimir ; Afric, Winton (ur.). Zagreb: ECNSI, 2011. (međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 • Strmečki, Simona; Antoliš, Krunoslav. The Importance of ICT for the Common EU's Foreign and Security Policy // Book of Abstracts of the International Scientific Conference: Security in the Post-Conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges Faced by the Republic of Macedonia/ Skopje: University St. Kliment Ohridski, Faculty of Security Skopje, 2011. 41 (međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 • Chamae, Snježana; Strmečki, Simona; Chamae, Mohamed Rabie. Secure Access to Personal Health Information in Electronic Health Records Specified Under the E-Europe Initiatives // Pre-conference proceedings of the Special Focus Symposium on 6th  CIESKS:Communication, Information and Economic Sciences in the Knowledge Society / Šimović, Vladimir; Bakić-Tomić, Ljubica; Hubnikova, Zuzana (ur.). Zagreb: ECNSI, 2008. 55-63 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 • Antoliš, Krunoslav; Simona, Strmečki; Franjo, Magušić. Informacijska sigurnost i inteligentni transportni sustavi. // Suvremeni promet. 28 (2008) , 5; 353-355 (pregledni rad, znanstveni).
 • Strmečki, Simona; Boras, Damir; Mateljan, Vladimir. E-Europe initiatives within the EU information society policy. // 1st Special Focus Symposium on CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society, Inter-Symp-2006 / Bakić-Tomić, Ljubica; Šimović, Vladimir; Lasker, George E. (ur.). Zagreb: ECNSI, 2006. 67-76 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

 

mr. sc. Davor Štrk, viši predavač

E-mail: dstrk@fkz.hr
Telefon: 01/2426 359
Vrijeme konzultacija: utorak od 10 od 10.30 sati

Kratki životopis

Rođen je 5. srpnja 1973. u Zagrebu. 1996. diplomirao je na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu i stekao naziv diplomirani kriminalist. 2006. godine magistrirao na Prometnom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1998. godine zapošljava se u Ministarstvu unutarnjih poslova u PU zagrebačkoj gdje radi na poslovima temeljne i kriminalističke policije do 2001.
Od lipnja 2001. radi na Policijskoj akademiji Visokoj policijskoj školi kao viši predavač na katedri Kriminalistike i sudjeluje u izvodenju nastave na kolegijima Metodika istraživanja prometnih delikata, Uvod u kriminalistiku, Kriminalistička praksa, Kriminalistička taktika, Pravosudna policija u penalnim ustanovama, Policijske intervencije i dr. Sudjeluje u stručnim programima edukacije djelatnika MUP RH, te u više domaćih iinozemnih znanstvenih i stručnih projekata.
Član je Medunarodne policijske udruge i Strukovne udruge kriminalista.

Najvažniji radovi  
 • Perko, N., Jolić, N., Štrk, D. (2004). Development of Seaports in the Republic of Croatioa With Emphasis on the European Standard Implementation System Regarding Enviromental Protection. Proceeding of the International Scientific and Professional Conference New Technologies in Improving Traffic Safety, Promet-Traffic-Traffico, Suppl. 1., 154.-160.
 • Jolić, N., Anžek, M., Štrk, D. (2004). Simulation Modelling of Intermodal Urban ITS. Proceedings of the European Congress on Intelligent Transport Systems - ITS in Europe, ERTICO, Budimpešta, Madarska, CD-ROM, 1.-7.
 • Štrk, D. (2005). Polizeiarbeit in der Republik Kroatien. Die Polizei, Koln, 1, 22.-25.
 • Grigoleit, B., Štrk, D., Wulff, S. P. (2005). Taktika policijskog postupanja (1. izdanje). Zagreb: MUP RH.
 • Grigoleit, B., Štrk, D., Wulff, S. P. (2005). Taktika policijskog postupanja( 2. izdanje). Zagreb: MUP RH.
 • Štrk, D. (2005). Prilozi br. 2. i 3. te poveznice: članci 34. -100. U: Pavišić, B. i suradnici (Ur): Zakon o sigurnosti prometa na cestama s komentarom, bilješkama i prilozima, 337-341., 341-345., 43-104. Rijeka: Adamić.
 • Štrk, D. (2006). Pretraga prijevoznih sredstava U: Pavišić, B. i suradnici : Kriminalistika Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 332. – 329.

 

doc. dr. sc. Joško Vukosav, profesor visoke škole

E-mail: vjosko@fkz.hr
Telefon: 01/2426 360
Vrijeme konzultacija: srijeda od 13 do 15 sati

Kratki životopis

Joško Vukosav rođen je 20. listopada 1968. u Dusini, općina Vrgorac. Diplomirao je studij psihologije 1993. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2000. obranio je magistarski rad pod naslovom «Relacije izmedu agresivnosti osudenih osoba i njihove percepcije tretmana» te stekao akademski stupanj magistra društvenih znanosti. Završio je Doktorski studij na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2009. godine s radnjom pod naslovom "Neka psihološka i socioekonomska obilježja počinitelja nasilničkog kriminaliteta".

Nositelj je predmeta «Osnove statističke analize za kriminaliste», «Policijska psihologija» i "Psihologija agresivnosti". Aktivno je sudjelovao u čitavom nizu različitih znanstveno-istraživačkih projekata, kongresa i seminara. Završio je i različite edukacije od kojih i Crisis (Hostage) Negotiation School pri U. S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation (FBI). Napisao je više izvornih znanstvenih i stručnih članaka. Kao dio autorskog tima napisao je tri knjige od kojih su dvije kategorizirane kao sveučilišni udžbenici, a to su: "Prema modelu intervencija u kaznenim zavodima" i "Kriminalistika".


Najvažniji radovi
 
 • Šimović, V., Vukosav, J., Baća, M. (1997). Posredno prepoznavanje otisaka terorista (ili počinitelja težih kaznenih djela) putem informacijske i statističke komparacije individualnih obilježja dermatoglifa prstiju srodnika. Policija i sigurnost, 6, 1-2, 152.-164.
 • Rubeša, D. J., Zidar, D., Vukosav, J. (1999). Provjera Vrijednosti jednog hipotetičkog modela kineziološkog tretmana ovlaštenih službenih osoba MUP-a RH. Policija i sigurnost, 8,1-2, 26.-38.
 • Kovčo, I., Vukosav, J. (2000). Juveniles knowledge of their rights and their attitudes toward police and policin U M. Pagon (Ur.) Policing in central and eastern Europe: Ethics, Integrity, and Human Rights, (407.-415.). College of Police and Security Studies, Ljubljana.
 • Rubeša, D. J., Zidar, D., Vukosav, J. (2000). Utjecaj različite tjedne učestalosti trčanja na promjenu funkcionalnih sposobnosti policajaca. Policija i sigurnost, 9, 3-6, 160.-165.
 • Mejovšek, M., Budanovac, A., Mikšaj-Todorović, LJ., Poldrugač, Z., Šućur, Z., Vukosav, J. (2001). Prema modelu intervencija u kaznenim zavodima. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu. (Sveučilišni udžbenik)
 • Vukosav, J. (2001). Faktorska struktura novog upitnika agresivnosti. Policija i sigurnost, 10, 1-6, 1.-22.
 • Vukosav, J. (2002) Razlike u agresivnosti i doživljaju tretmana izmedu osudenika iz otvorenih i zatvorenih kaznenih zavoda. Policija i sigurnost, 11, 4-6, 163.-202. (Izvorni znanstveni članak)
 • Pleša-Bosnar, V., Vukosav, J., Zidar, D. (2002). Relacije osobina ličnosti i situacijsko-motoričke učinkovitosti studentica Visoke policijske škole. Policija i sigurnost, 11, 4-6, 203.-211. (Prethodno priopćenje)
 • Vukosav, J. (2006). Kriminalistika i psihologija. U: Pavišić, B., Modly, D., Veić, P. (Ur.) Kriminalistika (51.-91., 490.-493.). Zagreb, Golden marketing-Tehnička knjiga. (sveučilišni udžbenik)
 • Kovčo-Vukadin, I, Vukosav, J. (2007). Obiteljska ubojstva kao fatalni oblik obiteljskog nasilja. Psihologija nasilja i zlostavljanja. Osijek. Zbornik radova. U tisku


 

Davor Zidar, viši predavač

E-mail: dzidar@fkz.hr
Telefon: 01/2426 471
Vrijeme konzultacija: utorak - četvrtak od 10 do 12 sati

Kratki životopis

Davor Zidar rođen je 20. srpnja 1957. u Virovitici, gdje je završio osnovnu i srednju školu (gimnazija). Na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu diplomirao je 1986. Od 1988. radi u Obrazovnom centru Sekretarijata unutrašnjih poslova Republike Hrvatske (danas Policijska akademija) na poslovima odgoja i obrazovanja kadrova. Od 1995. radi na Visokoj policijskoj školi kao nastavnik na predmetu Specijalna tjelesna priprema, te kao asistent na predmetu Policijska kineziologija za potrebe obrazovanja studenata i polaznika temeljnih i specijalističkih tečajeva MUP-a RH.
Aktivnim znanstveno-istraživačkim radom započinje se baviti 1996. sudjelovanjem u kineziološkim istraživačkim projektima za potrebe razvoja policijske prakse. Aktivno sudjeluje i u izradi projekata za potrebe razvoja i unapredenja vatrogasne, zaštitarske i drugih djelatnosti - koje svoju učinkovitost temelje i na različitim transformacij skim kineziološkim programima.
Dosadašnju nastavnu djelatnost provodi u srednjoj policijskoj školi te Višoj i Visokoj policijskoj školi na tri predmeta: Tjelesna i zdravstvena kultura, Specijalna tjelesna priprema i Policijska kineziologija. Voditelj je i nekoliko edukacijskih kampova za osposobljavanje policijskih djelatnika u kojima provodi i nastavni proces kineziološke struke, kao i različitih specijalističkih tečajeva za potrebe pojedinih Sektora MUP-a RH.

Najvažniji radovi

 • Rubeša, D. J., Zidar, D., Fabijan, V., Loje, Z., Šunde, S. (2001) Programska, materijalna i kadrovska osnova Odmarališta MUP-a RH u Valbandonu za provedbu zdravstveno -preventivnih, sportskih, sportsko-rekreacij skih i drugih kinezioloških programa za potrebe policijskih službenika, Razvojni projekt, Zagreb: Sektor materijalno-fmancijskih poslova MUP-a RH
 • Rubeša, D. J., Zidar, D., Pejčić, Z. (2002) Profesionalni trening policijskih službenika temeljne policije, Razvojni projekt, Zagreb: Odjel za usavršavanje i specijalizaciju pri Policijskoj akademiji.
 • Rubeša, D. J., Zidar, D., Ribičić, (2003) Kineziološki programi u funkciji psihosomatske stabilnosti policijskih službenika - vodiča službenih pasa, Razvojni projekt, Zagreb: Uprava za granicu MUP RH - Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa.
 • Rubeša, D. J., Zidar, D. (1998) Doživljavanje rada i pojava umora kod djelatnika temeljne policije MUP-a RH te potreba njegovog uklanjanja provedbom različitih kinezioloških programa, Policija i sigurnost, 12/98., 27.-35., UDK: 796.012:351.74, Zagreb: MUP RH.
 • Rubeša, D. J, Zidar, D., Vukosav, J. (1999) Provjera vrijednosti jednog hipotetičkog modela kineziološkog tretmana ovlaštenih službenih osoba, Policija i sigurnost, 12/99., 26.-38., UDK: 796.012: 351.74, Zagreb: MUP RH.
 • Rubeša, D. J., Zidar, D., Vukosav, J. (2000) Utjecaj različite tjedne učestalosti trčanja na promjenu  funkcionalnih sposobnosti policajaca, Policija i sigurnost, 3-6/00., 160.-165., UDK: 796.012: 351.74, Zagreb: MUP RH.
 • Rubeša, D. J., Zidar, D. (2006) Policijska kineziologija. Zbornik radova 1995.-2005., Zagreb: MUP RH